Klientelė Reformacijos verpetuose : Bajoro Skaševskio biografinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klientelė Reformacijos verpetuose: Bajoro Skaševskio biografinis tyrimas
Alternative Title:
Clientele in Whirlwinds of Reformation. Biographic Study of Boyar Skaszewski
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 189-210. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Kurtuvėnai; Lietuva (Lithuania); Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTLenkų bajoro Stanislovo Skaševskio (miręs 1579 m.), XVI a. pr. emigravusio į Žemaitiją, biografijos tyrimas leidžia iš dalies rekonstruoti klientinių ryšių įtaką reformacijos procesui Žemaitijoje. Nusprendęs kurtis LDK, jis įsigijo rezidenciją Kurtuvėnuose. Šis miestelis ir dvaras tapo svarbiu komunikacijos centru Biržuvėnų apylinkėse. Nuo 1557 m. bajoras ir jo palikuonys priklausė evangelikams reformatams. Skaševskis pagal savo turtą, išsilavinimą bei užimamas pareigas priklausė Žemaitijos elitui. Pagrindiniai Skaševskio ir jo šeimos rėmėjai buvo keturi žymiausi LDK evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai: LDK pataurininkis Stanislovas Kęsgaila (iki 1554 m.), Žemaitijos seniūnas Jeronimas Chodkevičius (iki 1558/1559 m.), LDK kancleris Mikalojus Radvila Juodasis (iki 1565) ir jo pusbrolis Radvila Rudasis (iki Skaševskio mirties 1579 m.). Bajoras taip pat palaikė ryšius su Prūsijos kunigaikščiu Albrechtu. Visų paminėtų didikų paramoje Skaševskiui ryškus konfesinis motyvas, nors religinis klientinių santykių kontekstas nėra iki galo aiškus. Šis tyrimas yra svarbus ne tik kaip biografinis tyrimas, bet taip pat papildo ligšiolinius reformacijos proceso Žemaitijoje tyrimus.Reikšminiai žodžiai: Klientelė; Reformacija; Žemaitija (Samogitia); Bajorija; Bajorijos elitas; Biografijos; Prūsija.

ENThe biographic study of the Polish boyar Skaszewski (died in 1579) who emigrated to Samogitia at the beginning of the 16th century allows partially reconstructing the impact of client relations on the reformation process in Samogitia. After deciding to settle down in the GDL, he purchased a residence in Kurtuvėnai. This town and estate became an important communication centre in Biržuvėnai Region. Since 1557 the boyar and his heirs belonged to Evangelist Reformers. By his property, education and position Skaszewski belonged to the Samogitian elite. The main supporters of Skaszewski and his family were four renowned Evangelists Lutherans and Evangelists Reformers of the GDL: the GDL official Stanislovas Kęsgaila (up to 1554), the Samogitian foreman Jeronimas Chodkevičius (up to 1558/1559), the GDL Chancellor Mikalojus Radvila the Black (up to 1565) and his cousin Radvila the Brown (until Skaszewski’s death in 1579). The boyar also maintained relations with the Prussian Duke Albrecht. Support of all the above noblemen to Skaszewski was based on the confession motive although the religious context of client relations is not fully clear. This study is important not only as a biographic study but also supplements previous studies of the reformation studies in Samogitia.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1890
Updated:
2018-12-20 23:05:09
Metrics:
Views: 76    Downloads: 16
Export: