Senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės skaitybos tyrimai: istoriografijoa aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės skaitybos tyrimai: istoriografijoa aspektai
Alternative Title:
Research into the reading process of the academic community of the old Vilnius university: aspects of historiography
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 118-137
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Knygos / Books; Rankraščiai / Manuscripts; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės skaityba 1579–1832 metais. Daug dėmesio skiriama M. E. Brensztejno, M. Biržiškos, K. Bednarskos-Ruszajowos, L. Piechniko, R. Plečkaičio, D. Kuolio darbams, atskleidžiantiems būdingas problemas, iškylančias nagrinėjant daugelį panašių istorinių klausimų. Aptartų darbų visuma leidžia kalbėti apie ypatingą visuomenės grupę, pasižymėjusią aukšta skaitymo kultūra, sietina su tos epochos išsilavinusiam žmogui būdingomis savybėmis ir humanistiniais idealais, Vilniaus universitete įtvirtintais jėzuitų ordino ir gyvavusiais čia beveik iki pat 1832 metų. Išanalizuoti Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų darbai padeda aiškiau suvokti to meto skaitybos situaciją Vilniaus universitete, o tiesiogiai ir netiesiogiai šiuose darbuose atsiskleidžiantys skaitybos aspektai leidžia išskirti tam tikras skaitymo strategijas, toliau analizuoti skaitymo gebėjimus, spaudinių pasirinkimo, informacijos suvokimo, panaudojimo lygį. Mažai tirti šios bendruomenės narių knygų rinkiniai, marginalijos asmeninėse knygose, su skaityba susiję rankraštiniai dokumentai. Tokie darbai ateityje padėtų tiksliau apibrėžti senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės reikšmę ir įtaką visuomenėje, praturtintų bendrą skaitymo kultūros raidos Lietuvoje suvokimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaityba; Bendruomenė; Suvokimas; Švietimas; Rinkiniai; Knygos; Rankraščiai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Reading; Society; Reception; Education; Collections; Books; Manuscripts.

ENThe article analyses the reading process of the academic community of Vilnius University from 1579-1832. Much attention is paid to the works of M. E. Brensztejn, M. Biržiška, K. Bednarska-Ruszajowa, L. Piechnik, R. Plečkaitis, and D. Kuolys, who reveal inherent problems that arise investigating many similar historical issues. The discussed works allowed observation of a special group of society that was characterized by a very high reading culture interrelated with the characteristic features and humanistic ideals that were typical of an educated person of the epoch reinforced by the Jesuit order at Vilnius University that existed until 1832. Reffered articles of Lithuanian and Polish scientists help to better perceive the reading situation of the time at Vilnius University, while the reading aspects that are directly or indirectly reflected in the works enable us to distinguish certain reading strategies, further analyse reading skills and the level of the selection of publications, information perception and utilization. The article notices that book collections of the members of this community, marginalia in personal books, and manuscript documents related to the reading process are little analyzed. In the future, such works would help to better define the significance of the academic community of the Old Vilnius University and its influence on the society and would enrich the overall perception of the development of the reading culture in Lithuania.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3966
Updated:
2018-12-17 11:45:26
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: