Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas
Editors:
Narbutas, Sigitas, sudarymas, parengė [com, edt]
Edition:
2-asis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
248 p
Notes:
Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarties vietoje — Lietuviškai rašyti pradėjo katalikų dvasininkai — Lietuviams knygos žinomos seniai — Neišaiškinta 1351 metų lietuvių karių priesaika — Pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas — Lietuvos krikštas — Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas — Lietuviški poteriai — Nauja Zigmo Zinkevičiaus koncepcija — Lietuvių kalbos vartojimas aukštuomenėje — Vytautas Didysis ir lietuvių kalba — Lietuvių kalbos padėtis XV-XVI amžiuje — Lūžis Renesanso epochoje — Albertas Goštautas. Lietuvių kalba tarp eilučių rusėniškuose Lietuvos metraščių tekstuose — Pavieniai lietuvių kalbos pavyzdžiai lotyniškuose ir lenkiškuose raštuose — Motiejus Strijkovskis, jo istoriniai veikalai ir domėjimasis lietuvių kalba — Sveikinimai Zigmantui III Vazai — Reformacijos sąjūdis — Liuteronizmas įsigali Mažojoje Lietuvoje — Prūsų raštija — Martyno Mažvydo pirmtakai — Abraomas Kulvietis — Stanislovas Rapolionis — Jurgis Zablockis — Martynas Mažvydas — Ką galime pasakyti apie Mažvydo kilmę — Martyno Mažvydo veikla Lietuvoje ir išvykimas į Prūsiją — Martynas Mažvydas Karaliaučiuje — Klebonas Ragainėje. Martyno Mažvydo laiškai — Martyno Mažvydo ir jo žmonos Benignos testamentas — Martynas Mažvydas rašo lietuviškas knygas — Pirmoji lietuviška knyga — Giesmė šv. Ambraziejaus bei šv. Augustino — Forma krikštymo — Baltramiejus Vilentas — Martynas Mažvydas ir jo tėvynė Lietuva — Jonas Bretkūnas — Bretkūno Postilė — Biblijos vertimas į lietuvių kalbą — Giesmių giesmė — Apie žydų galiūną Samsoną — Dovydo ir Galijoto dvikova —Mikalojus Daukša — Gyvenimo kelias. Asmenybė — Kilmė. Herbas — Jaunystės aplinka — Krakėse — Varnių kanauninkas — Žemaičių vyskupija Pekulo vizitacijos laikais — Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis — Kuo alsavo Lietuva? — Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorija — Livonijos karas ir Radviliada — Liublino unija — Jėzuitų įsikūrimas Lietuvoje — Lietuvos Statutai. Tarpuvaldžiai. Lietuvos Brastos bažnytinė unija — Mokyklų steigimas. Vilniaus universitetas — Laurencijaus Bojerio batalinė poema Karolomachija — Lietuviškos knygos iki Daukšos — Petras Kanizijus — Daukšos Katekizmas — Jokūbas Ledesma — Daukšos Postilė — Jokūbas Vujekas — Originalieji Postilės priedai — Didžiausia tautos vertybė – kalba — "Prakalba i malonųjį skaitytoją" — Postilės vertimo stilistiniai-kalbiniai bruožai — Nauji balsai iš Vilniaus, Ragainės ir Tilžės — Merkelis Petkevičius — Jokūbas Morkūnas — Jokūbo Ledesmos Katekizmo 1605 m. leidimas — Simonas Vaišnoras — Sukaktys ir sutaptys — Literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Geografinė rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Jonas Bretkūnas; Martynas Mažvydas; Mikalojus Daukša; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTŽymaus lietuvių literatūros istoriko ir pedagogo Albino Jovaišo apybraižoje glaustai, patraukliai ir išsamiai atskleidžiamas lietuviškos raštijos kelias nuo pirmųjų liudijimų apie lietuvių kalbos vartojimą viešojoje erdvėje XIII–XV a. ir vėliau iki didžiųjų XVI a. lietuvių raštijos kūrėjų: Mažvydo, Bretkūno ir Daukšos. XVI a. pradžioje Lietuvoje pradėjo sklisti Renesanso ir humanizmo idėjos. XVI amžius – tai lietuvių literatūros, parašytos tautine kalba aušra. Ši epocha paliko mums ne mažiau kaip dvidešimt lietuviškų knygų. Pirmųjų lietuviškų knygų autoriai ir parengėjai buvo reformacijos idėjų šalininkai ir išpažinėjai – Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas ir kiti – Mažojoje Lietuvoje, ir Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas – LDK. Tačiau žymiausias lietuvių rašytojas LDK buvo Reformacijos priešininkas katalikas Mikalojus Daukša. Seniausi lietuvių kalbos paminklai – ne tik lituanistikos, bet ir apskritai indoeuropeistikos pamatų pamatas. Jose galima pastebėti katalikybės, liuteronizmo ir kalvinizmo paplitimą bei tarpusavio santykius XVI a. lietuvių visuomenėje. Leidinys pasižymi faktografiniu patikimumu, aiškiu ir glaustu dėstymu ir originalia stilistine raiška. Lietuvių raštijos pradžia čia siejama su valstybės atsiradimu XIII a. viduryje, o literatūros turinys papildytas įvairiomis kalbomis Lietuvoje sukurtais ir kaimynėse šalyse apie Lietuvą parašytais raštijos paminklais (metraščiais, kronikomis ir kt.). Leidinys gausiai iliustruotas.Reikšminiai žodžiai: Jonas Bretkūnas; Krikštas; Martynas Mažvydas; Mikalojus Daukša; Pirmoji lietuviška knyga; Pirmosios lietuviškos knygos; Prūsų raštija; Rankraščiai; Reformacija; Senoji kultūra; Christening; Jonas Bretkūnas; Manuscripts; Martynas Mažvydas; Mikalojus Daukša; Reformation; The Prussian writings; The first Lithuanian book; The first book in Lithuanian; The old culture.

ENThe essay by famous Lithuanian literature historian and pedagogue Albinas Jovaišas briefly, attractively and extensively reveals the path of the written language from the first testaments of the use of the Lithuanian language in public domain of the 13th–15th centuries to the major Lithuanian authors of the 16th c.: Mažvydas, Bretkūnas and Daukša. The beginning of the 16th century witnessed the spread of ideas of the Renaissance and humanism in Lithuania. The 16th century is the dawn of the Lithuanian literature written in the vernacular language. This epoch left about twenty Lithuanian books after it. Authors of the first Lithuanian books were followers of the Reformation ideals – Martynas Mažvydas, Batramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas and others in Lithuania Minor, and Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas – in the Grand Duchy of Lithuania. However, the most famous Lithuanian writer of the Grand Duchy of Lithuania Mikalojus Daukša did not favour the Reformation. The oldest Lithuanian language monuments provide the foundation not only for Lithuanian language studies, but also for the studies of Indo-European languages. They indicate the spread of the Catholicism, Lutheranism and Calvinism and their interaction in Lithuanian society of the 16th c. The facts in the publication are reliable and presented in a clear and brief manner and original stylistic expression. It relates the beginning of the Lithuanian written language with the emergence of the state in the mid 13th c. The publication contains a great number of illustrations.

ISBN:
9786094250064
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24300
Updated:
2020-12-23 17:51:02
Metrics:
Views: 198
Export: