Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios raštija ir konfesiniai leidiniai (1900-1943 m.) Bažnyčios teologinių uždavinių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios raštija ir konfesiniai leidiniai (1900-1943 m.) Bažnyčios teologinių uždavinių kontekste
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 20 amžius; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XIX–XX a. pradžios evangelikų reformatų raštija Lietuvoje, apžvelgiama konfesinė literatūra. Pasirinktas tyrimo laikotarpis pasižymi kardinaliomis istorinėmis permainomis. Sparčios politinės, kultūrinės, ekonominės permainos stipriai veikė mažą Evangelikų reformatų Bažnyčią. Darbo temai yra aktualios tos teologinės ašys, kurios sąlygojo žmogaus ir bendruomenės laikyseną pasaulyje. Pagrindinis darbo tikslas – nagrinėti, kaip konfesinės teologijos apibrėžta Bažnyčios samprata buvo realizuojama Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje. Taip pat tiriama, kaip buvo vykdomas Sandomiro išpažinimo teologinis principas. Išvadose teigiama, kad reformatų konfesinės literatūros rengėjai siekė išlaikyti teologinių pagrindų tęstinumą, realizuoti teologinę doktriną, kad bendruomenė, gerai suprasdama esminius konfesinio tikėjimo postulatus, aktyviai dalyvautų visose bažnytinio gyvenimo srityse. Taip buvo realizuojami pamatiniai teologiniai evangelikų reformatų Bažnyčios sampratos pagrindai. Pirmoje XX a. pusėje reformatų Bažnyčia išsaugojo konfesinės teologijos postulatais grindžiamą demokratinę Bažnyčios struktūrą, kuri įtakojo demokratišką socialinių funkcijų ir socializacijos formų kūrimąsi, kuris pasireiškė reformatų konfesinės literatūros, spaudos leidinių ir kultūrinių organizacijų gausa. Bažnyčios sinodas siekė įvykdyti teologinius uždavinius, rengdamas įvairių žanrų religinę literatūrą, periodinę spaudą gimtąja kalba. Literatūros leidimo uždavinį konfesinė inteligentija vykdė nepaisydama kintančių ir nepalankių istorinių sąlygų.Reikšminiai žodžiai: Evangelikai liuteronai; Evangelikai reformatai; Evangelikų (tarp)konfesiniai santykiai; Evangelikų Reformatų Bažnyčia Lietuvoje; Giesmynas; Katekizmas; Konfesinė tapatybė; Reformatų konfesinė literatūra; 20 amžius; Calvinistic Texts; Catechism; Confessional Identity in Lithuania; Continental Reformed Church in Lithuania; Continental Reformed church; Evangelical Interconfessional Relations; First Half of 20th Century; Hymnal; Lutheranism.

ENThe article analyses the writing of the Evangelical Reformists in Lithuania between the 19th century and the beginning of the 20th century and observes the secular literature. The chosen period of the research is characterised by cardinal historical changes. Fast political, cultural, economic changes heavily influenced a small Evangelical Reformists Church. Theological axes are relevant or the subject of the study that have determined the human and community position in the world. The main aim of the paper is to examine how the conception of the Church, as defined by the secular theology, was realised in the Lithuanian Evangelical Reformists Church. It also analyses how the theological principle of the Sandomir's confession was performed. The conclusions state that the organisers of the Reformist theological secular literature sought to maintain the continuity of the theological basics, realise a theological doctrine, that the community, understanding the essential postulates of a secular faith, would actively participate in all fields of the religious life. That is how the basics of the theological conception of the Evangelical Reformed Church were realised. At the first half of the 20th century the Reformist Church retained the democratic Church structure based on the theological postulates, which influenced the creation of social functions and democratic forms that was displayed by the abundance of Reformist secular literature, press publications and cultural organisations. The Church's Synod has sought to complete the theological challenges by producing different genres of religious literature, periodical press in the native language. The literary intelligentsia pursued the literature publishing challenge despite the changing and adverse historical conditions.

ISBN:
9955609095
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50879
Updated:
2018-06-09 20:38:02
Metrics:
Views: 23
Export: