"Sūduvių knygelė" - vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis : formalioji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Sūduvių knygelė" - vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis: formalioji analizė
Alternative Title:
"Yatvigian book" as source on the western Baltic religion and culture: formal analysis
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2009, 38, p. 169-183
Keywords:
LT
16 amžius; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas svarbus XVI a. baltų mitologijos šaltinis – Sūduvių knygelė. Be bibliografinio kūrinio aprašo, pateikiama veikalo sukūrimo, paskirties, datavimo ir autorystės, faktografinės medžiagos etninės priklausomybės interpretavimo apžvalga. Pateikiama šaltinio istoriografijos genezė; patikslinamos Wilhelmo Mannhardto parengto bibliografinio aprašo detalės, t. y. išskiriamos rankraštinių ir spausdintinių variantų formalieji, klaidingai aprašyti Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose, bei struktūriniai skirtumai, idant šaltinio skaitytojui būtų aiškios skirtinguose veikalo variantuose pateikiamos informacijos neatitikimo priežastys; aprašas papildomas naujausiais tyrimų rezultatais; revizuojama faktologinės medžiagos etninio identiteto nustatymo argumentacija, svarbi vakarų baltų tautų kultūrinių elementų genezei nustatyti. Sūduvių knygelės perrašai yra pirminės autentiškos informacijos, pateikiamos perspauduose, šaltinis. Vertingiausias yra A perrašas, kurio originalus pavadinimas „Der vnglaubigenn / Sudaven ihrer bock / heiligung mit sambt / andern Ceremonien / so sie tzu brauchen gepflegeth; Der Sudavenn / wourschaity, welcher / Ihren Bock heiliget“. Kūrinio parašymo motyvas – pažintinis-naratyvinis. Veikalas vertintinas ne kaip vizitacijos medžiaga, bet daug platesnio renesansinės stilistikos nežinomo veikalo nedidelis fragmentas, todėl nesietinas su Agenda ir jos autoriais. Veikalas galėtų būti traktuojamas kaip vakarų baltų genčių – ne tik sūduvių – sinkretizuotų religinių apeigų, galbūt ir etnokultūrinių motyvų, šaltinis.Reikšminiai žodžiai: Baltų mitologija; Etinis identitetas; Etninis identitetas; Kultūros elementų genezė; Kultūros genezė; Mitologijos šaltinis; Baltic mythology; Ethical identity; Ethnic identity; Genesis of culture; Sources for mythology; Synthesis of cultural elements.

ENIn the article, one of the most important sources of the Baltic mythology of the 16th century – “The Yatvigian Book” – is analysed. Apart from the bibliographic description of the book, a review of the circumstances of its creation, its purpose, issues related to dating and authorship, as well as the ethnic dependence of the material is presented. The genesis of the historiography of the source is presented; the details of the bibliographic description by Wilhelm Mannhardt are revised, i.e. formal and structural differences between manuscript and printed copies, which are improperly described in sources of the Baltic religion and mythology, are highlighted to make it easier for the reader to understand the reasons for discrepancies in the information presented in different variants of the book; the description is supplemented with results of the latest studies; the argumentation of the ethnic identity establishment of the evidential material, which is important for the establishment of the genesis of cultural elements of Western Balts, is revised. The rewritten copies of “The Yatvigian Book” are the source of the primary authentic information presented in reprints. The most valuable is the rewritten print under letter A, the original title of which is “Der vnglaubigenn / Sudaven ihrer bock / heiligung mit sambt / andern Ceremonien / so sie tzu brauchen gepflegeth; Der Sudavenn / wourschaity, welcher / Ihren Bock heiliget”. The work was inspired by a cognitive and narrative motive. The book is assessed not as a visitation material, but as a small fragment of a more extensive source written adhering to the stylistics of the Renaissance, therefore, it should not be related to “Agenda” and its authors. It can be interpreted as a source of the religious rituals and even ethnocultural motifs of Western Balts.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23703
Updated:
2018-12-17 12:36:22
Metrics:
Views: 45    Downloads: 9
Export: