Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra
Alternative Title:
Renaissance and Baroque literature in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001.
Pages:
345 p., [8] iliustr. lap
Series:
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Renesanso literatūros ir kultūros bruožai — Renesanso atsiradimo ir plitimo Lietuvoje ypatumai — Antika XVI a. mokymo sistemoje — Pagrindiniai Renesanso raštijos žanrai Lietuvoje ir jų susiformavimo veiksniai — XVI a. istoriografija: tautos praeities ieškojimai ir valstybės pagrindų kūrimas — Renesanso poemos: Antikos ir Lietuvos sąsajos — Po Sarmatijos dangumi — Krikščionybės apologetika — Herojinės poemos pavyzdžiai — Tarp heroikos ir didaktikos — Renesanso poezijos įvairovė: Petras Roizijus — Publicistika, polemika, epistolografija: tradicija ir aktualijos — Renesansinė Mikalojaus Daukšos ištarmė — Baroko epochos specifika Lietuvoje — Baroko literatūra Lietuvoje — Senosios raštijos žanrų sklaida ir plėtotė — Proginės raštijos prasmė ir patosas — Istoriografija, memuaristika, pamokslininkystė — Mokyklinis teatras ir drama: aktualijų atspindžiai ir istorinės savivokos ugdymas — Dvarų teatras: pramogos ir didaktikos dermė — Karaliaus Vladislovo IV Vazos teatras — Radvilų teatras Nesvyžiuje — Dienoraščiai, kelionių aprašymai, memuarai — Baroko epochos poema — Dvarų poetų kūryba — Vilniaus universitetas - LDK Baroko literatūros kūrimo centras — Motiejus Kazimieras Sarbievijus: Antikos ir krikščionybės sintezė — Sarbievijaus imitacija — Perėjimo iš Baroko į Švietimo epochą ypatumai — Baigiamosios pastabos — Literatūra — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Renesansas / Renaissance; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aiškinamasi, kas lėmė Lietuvos lotyniškosios Renesanso ir Baroko literatūros atsiradimą, kas ją sieja su kitų Europos kraštų to meto literatūromis, kas sudaro jos savitumą, koks kitakalbių tekstų santykis su lietuviškąja raštija. Autorės teigimu, būtent lotynų kalba ir antikinė kultūra susiejo Lietuvą su Vakarų Europa; lotyniškuose Renesanso tekstuose buvo iškeltos svarbiausios Lietuvos valstybingumo idėjos, apibrėžtos asmens, tautos ir valstybės santykių formos, ant lotyniškosios literatūros pamato išaugo lietuviškoji raštija. Monografijoje lotyniškoji Lietuvos literatūra suprantama ketveriopai: kaip lotyniškos knygos, išspausdintos dabartinėje Lietuvos teritorijoje; lotyniškos knygos, kurias parengė lietuviai ar žmonės, aktyviai reiškęsi Lietuvoje; lotyniškos knygos, kurios buvo skirtos Lietuvos kultūriniams poreikiams ir kurių leidybą skatino Lietuvos žmonės; lotyniškos knygos, parengtos kitų tautų autorių ir išleistos kitur, tačiau kokiu nors požiūriu susijusios su Lietuva. Monografiją sudaro dvi stambios Renesanso ir Baroko dalys, kuriose pirmiausia aptariama epochos specifika; tolesniuose skyriuose, vadovaujantis žanriniu skirstymu, analizuojama lotyniškoji Lietuvos raštija. Renesanso dalyje atskirai aptariama istoriografija, poema, poezija, publicistika, polemika ir epistolografija; Baroko – proginė raštija, istoriografija, memuaristika, pamokslininkystė, mokyklinis teatras ir drama, dvarų teatras, dienoraščiai, kelionių aprašymai, memuarai, poema, dvarų poezija; taip pat dėmesys skiriamas Vilniaus universitetui – LDK Baroko literatūros kūrimo centrui.Reikšminiai žodžiai: Barokas; Baroko literatūra; Lietuvių literatūros istorija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūros žanras; Lotyniškoji literatūra; Renesansas; Renesanso literatūra; Baroque; Baroque literature; Latin literature; Literary genre; Lithuanian literary history; Renaissance; Renaissance literature; The Grand Duchy of Lithuania.

ENThe monograph analyses the preconditions of the emergence of the Latin Renaissance and Baroque literature in Lithuania and its relation to the then literatures of other European states, its peculiarities and the relation of foreign texts to the Lithuanian writing. According to the author, the Latin language and antique culture linked Lithuania with the Western Europe. The Latin Renaissance texts raised the major ideas of statehood of Lithuania, defined forms of relations between persons, nations and states and became the fundament for the development of the Lithuanian writing. There are four interpretations of the Latin Lithuanian literature presented in the monograph: Latin books published on the territory of the present Lithuania; Latin books produced by Lithuanians or people actively participating in the life of Lithuania; Latin books aimed for cultural needs of Lithuania and the publication of which was encouraged by Lithuanian people; Latin books produced by other authors and published outside Lithuania yet still somehow related to Lithuania. The monograph contains two large parts devoted to the Renaissance and Baroque, which, first of all, discuss the specifics of the epoch. Other sections analyse the Latin writing in Lithuania according to genres. The Renaissance part discusses historiography, poems, poetry, journalism, polemics and epistolography. The Baroque part analyses the occasion writing, historiography, memoiristics, school theatre and drama, estate theatre, diaries, travel descriptions, memoirs, poetry, estate poetry. A certain attention is also paid to the Vilnius University – the centre of Baroque literature development of the Grand Duchy of Lithuania.

ISBN:
9986194202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25228
Updated:
2022-01-06 20:07:16
Metrics:
Views: 235
Export: