Factors of aesthetic relationship of schoolchildren with the visual environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors of aesthetic relationship of schoolchildren with the visual environment
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 461-471. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lentvaris; Ukmergė; Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection; Dorovinis ugdymas / Moral education; Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTMes gyvename postmoderniame laikotarpyje, kuriame daugelis vertybių susimaišė, todėl žmogus ieško dvasinės pusiausvyros. Jaunimo kultūros formavimas tampa viena svarbiausių švietimo funkcijų. Tai apima dvasinį asmenybės ugdymą, kuris intuityviai jaučia grožį ir gali jį taikyti kasdieniame gyvenime. Estetiniai reiškiniai yra susiję ne tik su specifinėmis veiklos sritimis, bet taip pat su vizualiniu realybės suvokimu. Pabrėžiamas asmens estetinis santykis su vizualiąja aplinka. Siekiant įgyvendinti įvairius socialinius, kultūros ir švietimo tikslus, vis labiau akcentuojama vizualinės kultūros svarba ir vizualizacija ugdyme yra laikoma itin reikšminga. Straipsnyje aprašytas tyrimas susijęs su globalizacijos procesais, sukuriant asmens veikloms dinamišką aplinką, apimančią vizualiąją aplinką, jos funkcijas. Tyrimo tikslas – išskirti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką moksleivių estetiniam santykiui su vizualiąja aplinka. Tyrimo metu apklausti 6–10 klasių bendrojo ugdymo moksleiviai iš Vilniaus, Utenos, Lentvario, Kauno, Baisogalos ir Ukmergės. Iš viso dalyvavo 696 respondentai, iš jų – 352 merginos ir 344 vaikinai. Tyrime dalyvavo ir 87 mokytojai iš minėtų miestų ir miestelių mokyklų. Tyrimas parodė, kad meninės raiškos patirčiai, įgytai ugdymo proceso metu, turėjo įtakos mokinių estetinis santykis su vizualiąja aplinka, kuri pasireiškė per žinių poreikį bei aplinkos kitimą. Kryptinga veikla natūralioje aplinkoje yra būdas sukurti estetinį santykį su juo.Reikšminiai žodžiai: Aplinka; Estetinis santykis; Estetinis ugdymas; Fenomenologija; Mokiniai; Visualinė kultūra; Vizualinė aplinka; Aesthetic education; Aesthetic relationship; Environment; Phenomenology; Schoolchildren; Visual culture; Visual environment.

ENWe are living in a postmodern period, in which many values are mixed, thus a person searches for a spiritual balance. The formation of youth culture is becoming one of the most important functions of education. It covers the spiritual education of personality, which intuitively feels beauty and is able to apply it in everyday life. Aesthetic phenomena are related not only to the specific areas of activity, but also to a visual perception of reality. A person’s aesthetic relation with a visual environment is emphasised. Seeking to achieve various social, cultural and educational aims, an increasing emphasis is placed on the importance of visual culture and visualisation in education is considered to be particularly significant. The research presented in the paper is related to globalisation processes, by creating a dynamic environment for a person’s activities, encompassing visual activities and its functions. The aim of the research is to distinguish the key factors that influence pupils’ aesthetic relation with a visual environment. 6th–10th grade pupils from general education schools in Vilnius, Utena, Lentvaris, Kaunas, Baisogala and Ukmergė were interviewed. In total, 696 respondents were included in the research: 352 girls and 344 boys. 87 teachers from the above mentioned cities and towns participated in the research. The research showed that the experience of artistic expression acquired in the education process was influenced by pupils’ aesthetic relation with a visual environment which manifested through the need for knowledge and the change in environment. Purposeful activity in a natural environment is a way to establish an aesthetic relation with it.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35083
Updated:
2020-04-04 19:39:01
Metrics:
Views: 12
Export: