Paauglių požiūrio į savo klasės atstumtuosius ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių požiūrio į savo klasės atstumtuosius ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of adolescents' attitude towards their classmates excluded from the class
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 78-84
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents; Patyčios / Bullying; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTTeisiniai dokumentai (Lietuvos respublikos švietimo įsakymas, 2003; Vaiko teisių konvencija, 1989) numato pagrindinius principus ir vertybes, kuriomis turi būti vadovaujamasi švietimo įstaigose. Švietimo strateginės nuostatos reglamentuoja kiekvieno mokinio teisę įgyti kokybišką išsilavinimą. Deja, švietimo institucijose ne visada vyrauja tinkama socialinė psichologinė atmosfera, suteikianti galimybę įgyti reikiamų žinių, ugdytis gyvenime reikalingus gebėjimus: socialinę kompetenciją, komunikacinius gebėjimus. Ne visada pavyksta užtikrinti mokinių pagrindines žmogiškąsias teises į orumą, asmens apsaugą bei neliečiamumą, nes beveik kiekvienoje klasėje yra mokinių, kuriuos visi atstumia. Atstūmimas klasėje pasireiškia tyčiojimusi ir įvairiomis priekabiavimo prie kai kurių klasės mokinių formomis: erzinimu, pravardžiavimu, verbaline agresija, apkalbų skleidimu, bjauriais užrašais, ignoravimu. Šio straipsnio tikslas – atskleisti paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, požiūrio į klasės atstumtuosius ypatumus, aptarti atstumtųjų mokymosi vertinimą, žinojimą apie savo gabumus, užklasinę veiklą bei nustatyti, kaip jie bendrauja ir elgiasi įžeidinėjami. Tyrime dalyvavo 112 aštuntų devintų klasių moksleivių iš trijų Kauno bendrojo lavinimo mokyklų. Atskleisti paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, požiūrio į klasės atstumtuosius ypatumai leidžia daryti prielaidą, kad aplinka, kurioje klasės atstumtieji praleidžia dalį dienos, nėra jiems saugi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimo įstaigos; Psichologinis klimatas; Paaugliai; Patyčios; Šmeižtai (apkalbos); Agresija.

ENThe legal documents (the Law of the Republic of Lithuania On Education, 2003; the Convention On Children's Rights, 1989) provide basic principles and values which should be applied in educational institutions. Strategic provisions regulating education provide every school student with the right to acquire a high-level of education. Unfortunately, very often education institutions fail to create an adequate social psychological atmosphere and this worsens conditions for school students to acquire necessary knowledge and develop useful skills (social competency and communication skills) in life. Almost every class has outcast students and this evidences the fact that the main human rights: dignity, security, and inviolability are not always secured. The spurn in the class is expressed by sneers, and various forms of harassment of some classmates: provocations, nicknames, verbal aggression, slander, nasty graffiti and disregard for feelings. The objective of this article is to disclose attitude peculiarities of comprehensive school teenagers towards outcasts in their class, to discuss outcasts’ learning assessment, and familiarity with their abilities and after school activities, and also to assess how they communicate and behave when offended. 112 school students from the eighth and ninth grades of three comprehensive schools in Kaunas participated in the study. The investigation of comprehensive school teenagers’ attitude towards outcasts in their class indicated that the class environment is insecure for outcasts who spend part of their day there.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2296
Updated:
2018-12-17 11:36:04
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: