Socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių, atliekančių alternatyvią laisvės atėmimui bausmę Lietuvos pataisos inspekcijose, kriminalinį elgesį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių, atliekančių alternatyvią laisvės atėmimui bausmę Lietuvos pataisos inspekcijose, kriminalinį elgesį
Alternative Title:
Social factors that specify the criminal behaviour of juvenile who are serving under their sentence alternative to the imprisonment in the Correctional Institutions of Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Kriminologija / Criminology; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTJaunimo nusikalstamumas yra sudėtinė nusikalstamumo dalis. Siekiant daryti poveikį nepilnamečių ir jaunimo nusikalstamumui būtina nuodugniai šį fenomeną pažinti, todėl nusikaltusių nepilnamečių ir jaunimo nusikalstamumo ir jų resocializacijos problema susilaukia didelio tyrėjų dėmesio. Straipsnyje analizuojama socialinės aplinkos, lemiančios nepilnamečių, atliekančių alternatyvią laisvės atėmimui bausmę Lietuvos pataisos inspekcijose, problema. Socialinė aplinka įvardijama kaip esminis veiksnys, lemiantis nepilnamečių kriminalinio elgesio užuomazgas ir tolimesnę raidą. Remiantis mokslinės literatūros analize ir individualiu kryptingu (iš dalies struktūruotu) interviu atskleidžiami esminiai nepilnamečių kriminalinį elgesį lemiantys socialinės aplinkos veiksniai. Lietuvoje nusikaltimus padariusiems nepilnamečiams vis dažniau skiriamos alternatyvios laisvės atėmimui bausmės, kurias vykdo pataisos inspekcijos. Pataisos inspekcija aptariama kaip teisėsaugos institucija, vykdanti alternatyvią laisvės atėmimui bausmę ir atliekanti kontrolės ir socialinės paramos funkcijas. Alternatyvios laisvės atėmimui bausmės padeda išsaugoti nuteistojo socialinius ryšius. Apibendrinus mokslinius tyrimus nusikalstamumo srityje, išskiriami esminiai socialiniai veiksniai, kurie labiausiai įtakoja kriminalinį nepilnamečių elgesį, tai yra patekimas į kriminalinę subkultūrą; nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje; nesėkminga integracija į bendraamžių grupes.Reikšminiai žodžiai: Alternatyvi laisvės atėmimui bausmė; Alternatyvus laisvės atėmimui nuosprendis; Nepilnametis; Nepilnametis nusikaltėlis; Paauglys; Socialinė aplinka; A sentence alternative to the imprisonment; Alternative to the imprisonment; Juvenile; Social environment; Teenager.

ENJuvenile delinquency is an integral part of crime. Seeking to influence the level of juvenile delinquency it is essential to study the phenomenon thoroughly. Noteworthy, this problem along with the problem of re-socialisation of young criminals attract investigators’ major attention. The article analyses the problem of social environment which shape the life of juveniles serving a punishment alternative to imprisonment in Lithuanian correctional inspectorates. Social environment is identified as the key factor determining the beginning of criminal behaviour and further development of juveniles. The analysis of scientific research and individual streamlined (partly structured) interviews reveal the key factors of social environment shaping criminal behaviour of juveniles. There is a prevailing practice in Lithuania to impose alternative punishment to imprisonment on young criminals, which they serve in correctional inspectorates. The correctional inspectorate is described as a law enforcement body executing a punishment alternative to imprisonment and also performing control and social support functions. Punishments alternative to imprisonment offer an opportunity to main the convict’s social links. The summary of scientific research in the area of crime is followed by the identification of key social factors that have a major impact of the criminal behaviour of the youth, i.e. their entry into the criminal subculture; unfavourable conditions for personal development in the family; failure to integrate into peer groups.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23679
Updated:
2013-04-28 20:20:36
Metrics:
Views: 32
Export: