Risk group children : characteristics of their social-pedagogical counselling

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Risk group children : characteristics of their social-pedagogical counselling
Alternative Title:
Rizikos grupės vaikų socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Konsultavimas, socialinis-pedagoginis konsultavimas, rizikos grupės vaikai; Rizikos grupės vaikai; Socialinis pedagogas; Socialinis- pedagoginis konsultavimas; Socialinė-pedagoginė pagalbą; Socialinės-pedagoginės problemos
EN
Counselling, social-pedagogical counselling, risk group children; Risk group children; Social pedagogues; Social-pedagogical assistance; Social-pedagogical counselling; Social-pedagogical problems
Summary / Abstract:

LTSocialinis pedagoginis konsultavimas yra viena iš esminių socialinės pedagoginės pagalbos formų. Sprendžiant švietimo pagalbos kokybės klausimus, dažniausiai nagrinėjami pedagoginio bei psichologinio konsultavimo ypatumai, mokinių ugdymo, mokymosi sunkumų problemos įvairiais amžiaus tarpsniais. Nepakankamai analizuojami socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai sprendžiant rizikos grupės vaikų ne tik mokymosi, bet ir kitas socialines pedagogines problemas. Straipsnyje, remiantis kokybinio tyrimo rezultatais, atskleidžiami rizikos grupės vaikų socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai. Apibendrinus teorinio ir empirinio tyrimo duomenis konstatuota, jog pedagogai, socialiniai pedagogai įžvelgia iš dalies ribotas socialinio pedagoginio konsultavimo galimybes sprendžiant rizikos grupės vaikų problemas. Šio straipsnio tikslas – atskleisti rizikos grupės vaikų ir jaunimo socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumus mokykloje. Tyrimo objektas – rizikos grupės vaikų \ socialinis pedagoginis konsultavimas. Tyrimo metodai: content analizė, kokybinis tyrimas (interviu metodas). Socialinis pedagoginis konsultavimas, tai viena esminių socialinės pedagoginės pagalbos formų, jungiančių savyje pedagoginio, psichologinio, teisinio konsultavimo elementus, siekiant visapusiškos pagalbos vaikams ir jaunimui, sprendžiant aktualias socializacijos problemas. Mokslinių darbų analizuojančių socialinio pedagoginio konsultavimo parametras, sąlygas – stokojama. Atlikto tyrimo rezultatai parodė kokybiško socialinio pedagoginio konsultavimo svarbą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą rizikos grupės vaikams bei būtinybę išskirti socialinio pedagoginio konsultavimo elementus, įtakojančius konsultavimo kokybę. Atliktas tyrimas konstatuoja, jog socialiniai pedagogai kūrybiškai derina pedagoginio, psichologinio, socialinio konsultavimo elementus ir kuria savitą konsultavimo struktūrą.Tyrimo metu paaiškėjo rizikos grupės vaikų ir jaunimo socialinio pedagoginio konsultavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausiai paauglius į konsultacijas nukreipia klasės auklėtojai bei dalykų mokytojai, todėl skiriasi konsultavimo tikslai (patys paaugliai konsultuojasi daugiau dėl tam tikrų klausimų, susijusių su mokyklos veikla: tvarkaraščiai, įvairūs renginiai, nemokamas maitinimas, profesijos pasirinkimas ir pan.); besikonsultuojančių ar nukreiptų konsultuotis mokinių amžius svyruoja nuo 12 iki 16 metų; dažniausiai konsultacijų metu sprendžiamos socialinės pedagoginės problemos, tokios kaip pamokų nelankymas bei netinkamas elgesys su bendraamžiais ir mokytojais. Rizikos grupės vaikų ir jaunimo konsultacijos gan dažnai derinamos su kitomis elgesio korekcijos priemonėmis (klasės valandėlės, kitų specialistų konsultacijos). Dažniausiai socialinis pedagogas, spręsdamas rizikos grupės vaikų ir jaunimo problemas bendradarbiauja su psichologu, rečiau su klasės auklėtojais ir mokytojais, pasitaiko atvejų kai bendradarbiavimas vyksta su kitais specialistais: pareigūnais, vaiko teisių apsaugos specialistais ir pan. Didžiausios problemos iškylančios konsultacijų metu, tai paauglių nenoras kalbėti, problemos nepripažinimas, socialinio pedagogo atitinkamų žinių stoka, bei laiko stoka. Socialinio pedagogo konsultavimo įgūdžiai nėra pakankami konsultuojant rizikos grupės vaikus. Siekiant tobulinti socialinę pedagoginę pagalbą rizikos grupės vaikams būtina plėtoti socialinio pedagogo veiklos tyrimus, išskirti ir aprobuoti socialinio pedagoginio konsultavimo struktūrą praktines rekomendacijas. Pedagogams konsultuojant rizikos grupės vaikus ir jaunimą labiausiai trūksta netiesioginio konsultavimo įgūdžių, žinių ir gebėjimų reikalingų greičiau atpažinti pedagogines ir psichologines problemas, padėti mokiniui jas įveikti. [Iš leidinio]

ENSocial-pedagogical counselling is one of the key forms of social-pedagogical assistance. In dealing with the issues of quality educational assistance, the characteristics of pedagogical and psychological counselling and the problems of schoolchildren's training and learning difficulties at different age stages are most frequently discussed. However, the characteristics of socialpedagogical counselling in the solution of other than learning social-pedagogical problems of risk group children receive insufficient attention. On the basis of the qualitative research outcomes, the article discloses the characteristics of the socialpedagogical counselling of risk-group children. The summary of the theoretical and empiric research proves that pedagogues and social pedagogues identify partly limited opportunities of social-pedagogical counselling when addressing the problems of risk group children. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53975
Updated:
2018-12-17 13:44:37
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: