Mokinių muzikinė veikla, kaip santykių sistemos veiksnys, pamokoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių muzikinė veikla, kaip santykių sistemos veiksnys, pamokoje
Alternative Title:
Musical Activities of Pupils as Factor of System of Relations at a Lesson
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 43-47
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo koncepcija (1992) ir Valstybės švietimo strategijos (2003) mokykloms siūlo skatinti mokinių iniciatyvą, poreikį veikti. Tyrimai rodo, kad veikla mokiniui pasidaro aktuali, kai yra suformuota kaip raiškos būdas ir kai susidaro raiškai palanki sociopedagoginė, dvasinė aplinka, partneriški tarpasmeniniai santykiai. Taip pakylama į mokinių interesų ir santykių sistemos kūrimo sferą, kurioj gali tarpti asmens dvasingumas. Publikacijoje keliama aktuali pedagoginė problema, jog mokinių muzikinė veikla pamokoje turėtų būti vertinama ne tik kaip tiesioginis asmens kultūros ugdymo, bet ir kaip santykių sistemos bei jos raidos koregavimo veiksnys. Siekiant išsiaiškinti mokinių požiūrį į muzikinę veiklą, atskleisti mokiniams reikšmingus muzikinės veiklos vertinimo veiksnius ir parodyti santykių sistemos pamokoje reikšmę asmens kultūros raidai, 2004 m. tirta mokinių muzikinės veiklos įtaka santykiams pamokoje. Tyrimo metodai – mokinių anketinė apklausa, rašiniai. Tyrime dalyvavo Vilniaus Senvagės vidurinės mokyklos mokiniai ir Vilniaus bernardinų bažnyčios jaunimo choro nariai. Publikacijoje pateikiami ir išsamiai analizuojami tyrimo rezultatai, kurių visuma rodo, kad pamokoje muzikinė veikla turėtų būti vertinama kaip santykių sistemos kūrimo ir raidos koregavimo veiksnys, kad yra galimybių mokiniams įtvirtinti tokios sistemos kūrimo poreikį kaip asmenybės bruožą. Tyrėjai daro išvadą, jog nepakanka tobulinti muzikinę veiklą bei raišką, svarbu įtvirtinti dvasinių vertybių sampratą ir poreikį kurti humanišką santykių sistemą, remiantis menine muzikine veikla tarpasmeninių santykių kontekste.Reikšminiai žodžiai: Asmeninė kultūra; Muzikinė veikla; Santykių sistema; Personal culture; Musical activity; System of relations.

ENThe Lithuanian concept of education (1992) and the State Educational Strategies (2003) for schools propose promotion of pupils’ initiative and the need for action. Research shows that activities become important for a pupil when they are offered as a way of expression and when there is socio-pedagogical, spiritual environment favourable for expression and partner interpersonal relations. This brings one up to the sphere of pupils’ interests and creation of a system of relations where personal spirit can thrive. The publication poses an important pedagogical problem that musical activities of pupils at a lesson should be treated not only as a direct factor of personal cultural education but also as a corrective factor of the system of relations and its evolution. In order to find out pupils’ view of musical activities and reveal the assessment factors of musical activities important for pupils and show the significance of the system of relations at a lesson for personal cultural development, in 2004 the impact of musical activities of pupils on relations during the lesson was studied. Research methods – pupils’ questionnaire surveys and compositions. The study involved pupils of Vilnius Senvagė Secondary School and members of the youth choir of Vilnius Bernardine Church. The publication presents and comprehensively analyses research results which show that at a lesson musical activities should be treated as a corrective factor of development and evolution of the system of relations and that there are opportunities for pupils to establish the need for such a system as a personal trait. Researchers come to a conclusion that it does not suffice to improve musical activities and expression and that it is important to establish the concept of spiritual values and the need to create a humane system of relations based on artistic musical activities in the context of interpersonal relations.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2145
Updated:
2018-12-17 11:35:51
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: