Uwarunkowania konkurencyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Uwarunkowania konkurencyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTAukščiausios kvalifikacijos specialistų aukštosiose mokyklose rengimas ir šio proceso derinimas su ekonominiais poreikiais yra svarbi švietimo ir darbo rinkos nuoseklumo problema. Jos aktualumas Lietuvai yra dar ryškesnis po įstojimo į Europos Sąjungą, kai padidėjo laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimas. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę, aukštųjų mokyklų absolventai geriau prisitaiko prie besikeičiančios darbo rinkos situacijos. Tai liudija duomenys, kuriuose pastebima, kad tarp bedarbių yra daug mažesnis skaičius žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Straipsnyje siekiama įvertinti universiteto absolventų konkurencingumo galimybes darbo rinkoje. Analizuojama žmonių su aukštesniuoju ir aukštuoju išsilavinimu pozicija darbo rinkoje, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Ši pozicija analizuojama vertinant nedarbo lygį, vertinant aukštųjų mokyklų absolventų profesinį pasirengimą (teorinį ir praktinį). Straipsnyje pateikiamos įžvalgos apie profesinio rengimo tobulinimą.Reikšminiai žodžiai: Aukštosios mokyklos; Ugdymo kokybė; High school; Education quality.

ENPreparation of the highest qualification specialists in the high schools and coordination of this process with economy needs is the topical problem of education and labor market consistency. Its topicality for Lithuania even more heightened after integration with European Union, increase of free movement of goods, services, capital and labor force. After restoration of Lithuanian Independence graduates from high schools better adjust to the changing situation of labor market. This is evidenced by data, showing that persons with higher education compose the number few times less then those with lower education within the records of unemployed. This work aims to evaluation of competitive abilities of graduates from universities within the labor market. The work will discuss the position of persons with higher education within the labor market after the restoration of Lithuanian Independence. Such position will be ranked in analyzing and evaluating unemployment rates, assessments of employers on the professional preparation (theoretical, practical) of high schools graduates, insights for development of professional preparation will be made. [From the publication]

ISBN:
8373085122
Related Publications:
Paaugliai: sociopedagoginė dinamika / Marija Barkauskaitė. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. 133 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8715
Updated:
2013-04-28 16:49:21
Metrics:
Views: 20
Export: