Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai
Alternative Title:
Vocal and prosodic features of the Southern Aukštaitian dialects
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004.
Pages:
295 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 4
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Vokalizmas — 1. Balsinės fonemos ir jų alofonų inventorius — 1.1. Kiekybiniai balsių variantai ir jų distribucija — 1.2. Kokybiniai balsių alofonai ir jų distribucija — 2. Dvigarsiai, „trigarsiai“ ir jų vartosena — 3. Akustiniai ir artikuliaciniai balsių požymiai — 3.1. Izoliuotų balsių kokybė — 3.2. Izoliuotų ir sakiniuose ištartų balsių kokybės lyginimas — 3.3. Balsių [i-], [u-] denazalizacija — 4. Fonologinė balsių sistema — II. Prozodija — Kirtis — 1. Prozodinė žodžių struktūra — 2. Pagrindinis kirtis — 2.1. Akustiniai pagrindinio kirčio požymiai — 2.2. Trumpųjų skiemenų kirčio akustiniai požymiai — 2.3. Ilgųjų skiemenų kirčio akustiniai požymiai — 3. Šalutinis kirtis — 3.1. Šalutinio kirčio tipai, jų vartojimas — 3.2. Akustiniai šalutinio distinktyvinio kirčio požymiai — 3.3. Audicinis šalutinio kirčio tyrimas — 4. Nekirčiuoti skiemenys — 4.1. Prieškirtiniai nekirčiuoti skiemenys — 4.2. Akustiniai ilgųjų prieškirtinių skiemenų požymiai — 4.3. Pokirtiniai skiemenys — Priegaidė — 1. Priegaidžių tipai, jų vartojimas — 2. Žymėtoji ir nežymėtoji priegaidė — 3. Akustiniai priegaidžių požymiai — 3.1. Ilgųjų balsių akūtas ir cirkumfleksas — 3.2. Audicinė ilgųjų balsių priegaidžių analizė — 3.3. Dvibalsių priegaidės ir jų akustiniai požymiai — 3.4. Mišriųjų dvigarsių priegaidžių akustiniai požymiai — 4. Kai kurių dvibalsintų galūnių priegaidės — 4.1. Audicinis dvibalsinių galūnių tyrimas — Apibendrinamosios pastabos — Literatūra — Summary — Pietų aukštaičių šnektų tekstai.
Keywords:
LT
Šakiai; Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aprašoma pietų aukštaičių fonologinė balsių sistema ir prozodija. Remiantis empirinių, eksperimentinių ir statistinių tyrimų rezultatais aptariami didžiajam pietų aukštaičių plotui būdingi fonetiniai reiškiniai, aprašoma bendra fonologinė balsinių fonemų sistema. Ne mažesnis dėmesys skiriamas ir kirčiui bei priegaidėms, jų funkcionavimui bei požymiams, pagal kuriuos minėti reiškiniai atpažįstami kalbos sraute. Aptariami atskirų šnektų ar jų grupių savitumai. Knygoje susisteminami, papildomi ir pakoreguojami anksčiau dialektologų pateikti duomenys ir naujai interpretuojami kai kurie reiškiniai, atkreipiamas dėmesys dialektologų nepastebėtus ir menkai tyrinėtus vokalizmo ir prozodijos dalykus. Dalis fonetinių ir prozodinių reiškinių – balsių, dvigarsių ir prozodiniai elementai, jų požymiai, vartosena, kitimo priežastys ir tendencijos – tiriama remiantis instrumentiniu ir audiciniu metodais. Iš knygoje nagrinėjimų problemų pirmiausia minėtina ligi šiol daug dialektologų diskusijų kelianti ilgųjų skiemenų su balsiais [u∙, [ i∙], [ ẹ∙ ], [ọ∙] / [o∙] ir poliftongais [ie], [uo] priegaidžių niveliacija. Autores nuomone, verta paanalizuoti ir skirtingas priegaidės turinčių dvigarsių pirmųjų dėmenų požymius, ypač trukmę. Naujų minčių turėtų sukelti šalutiniai kirčiai, dvibalsinių galūnių priegaidės bei kiti prozodijos reiškiniai. Aktualios ir balsių [į∙], [ų∙] nosinumo, fonemų alofonų variantų trukmės bei kokybės ir kitos problemos. Kai kurie pietų aukštaičių prozodijos ir vokalizmo reiškiniai palyginami ir su kitų aukštaičių ir žemaičių patarmių, bendrinės kalbos faktais.Reikšminiai žodžiai: Alofonas; Balsiai; Balsių kiekybė; Balsių kokybė; Dialektologija; Diferenciniai požymiai; Dvibalsiai; Fonema; Fonemos; Fonemų variantai; Fonologija; Formantai; Kirtis; Pagrindinis tonas; Pietų aukštaičių patarmė; Pietų aukštaičių tarmė; Priegaidė; Priegaidės; Prozodija; Spektriniai balsių požymiai; Tarminė fonetika; Trukmė; Accent; Allophone; Dialectal phonetics; Dialectology; Diphthongs; Distinctive features; Duration; Formants; Phoneme; Phonemes; Phonemic variants; Phonology; Pith; Prosody; Quantity of vowels; South High Lithuanian dialect; Spectral features of vowels; Subdialect of south aukštaičiai; Subdialect of Šakiai; Syllabic accents; Syllable accent; Vowel quality; Vowel quantity; Vowels.

ENThe book contains the description of the phonological vowel system of southern aukštaičiai and the prosody. Phonetic phenomena typical of southern aukštaičiai are discussed; the general phonologic system of vowel phonemes is described based on empirical, experimental and statistical research results. Equal focus is placed on the stress and intonations; their functioning and features according to which the above mentioned phenomena are recognised in the speech flow. Peculiarities of individual sub-dialects or their groups are discussed. Data submitted earlier by dialectologists is organised, supplemented and adjusted, and certain phenomena are interpreted anew, vocalism and prosody related issues that have been overlooked and insufficiently studied by dialectologists are pointed out. Some phonetic and prosodic phenomena – vocal, diphthongal and prosodic elements, their features, use, causes for changes and trends – are studied using instrumental and auditory approaches. The levelling of intonation in long syllables with vowels [u], [i], [ẹ], [ọ] / [o] and polyphthongs [ie], [uo], which has caused discussions among dialectologists so far, should be mentioned first among the problems dealt with in the book. According to the author, it is also worth analysing the features of the first two components in diphthongs with different intonations, duration in particular. New ideas should be stirred by secondary stresses, intonations of diphthong endings and other phenomena of prosody. Nasalization of vowels [į], [ų∙], problems of duration and quality of phoneme allophone variants and other issues are relevant too. Some prosody and vocalism phenomena of southern aukštaičiai can be compared to facts of other aukštaitian and samogitian sub-dialects, as well as the standard language.

ISBN:
9986668492
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36221
Updated:
2013-04-28 23:36:03
Metrics:
Views: 34
Export: