Adutiškio šnektos balsių [a]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adutiškio šnektos balsių [a] / [a.] trukmė ir spektrai
Alternative Title:
  • The Length and Spectrums of the Vowel [a] / [a.] of the Adutiškis Subdialect
  • Dauer und Spektren der Vokale [a] / [a.] in der Mundart von Adutiškis
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 45-55
Keywords:
LT
Adutiškis; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis išsamiais spektrografiniais eksperimentais įrodyta, kad ilgasis [a,] <*ā Adutiškio rytinėje lietuvių kalbos šnektoje neabejotinai skiriasi nuo naujai pailgėjusio pusilgio [a.] <* a tiek kiekybe, tiek kokybe, t. y., kad tokios minimalios poros kaip la.pAs ~ lapas : la,pAs ~ lopas, ra.da. ~ rado : ra,da. ~ rodo nėra homoniminės. Paveldėtasis [a,] yra daug ilgesnis už [a.], be to, pasižymi žemesniu tembru – ypač žemesne antrosios formantės padėtimi. Pavyzdžiui, apibendrinta antrosios [a.] formantės reikšmė yra 1360 ± 90 Hz (n=121), [a,] formantės – 1290 ± 90 Hz (n=121). Kiekybės skirtumas taip pat labai ryškus: ilgojo [a,] trukmės matavimo rezultatas gautas 294 ± 66 ms (n=120), pusilgio [a.] – 217 ± 59 ms (n=123). Ir vienu ir kitu atveju apskaičiuotoji t kriterijaus reikšmė visada mažesnė už P<0.001. Straipsnyje aprašomas tyrimas atliktas plačiai žinomo olandų specialistų Paulio Boersmos ir Davido Weeninko programų paketo PRAAT 4.3.01 ir 4.3.04 versijomis, įgalinančiomis ne tik garsus analizuoti, bet ir juos sintezuoti. Straipsnio pradžioje populiariai, bet pakankamai išsamiai, net su reikiamomis iliustracijomis aprašyta spektrinės analizės metodika, todėl straipsniu galės sėkmingai pasinaudoti ir kiti tarmių bei bendrinės kalbos garsų akustikos tyrėjai. Tyrimo rezultatai apibendrinti 7 paveikslais (daugiausia spektrogramų piešiniais) ir 2 lentelėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šnekta; Balsiai; Formantė; Spektrinė analizė; Pozicinis ilgumas; Prigimtinis ilgumas; Kompaktiškumas; Bemoliškumas; Įtempimas; Adutiškio šnekta; Ilgieji ir pusilgiai balsiai, jų trukmė ir spektrai.

ENThis article, supported by comprehensive spectrographic experiments, prove that the long [a,] <*ā in the Eastern Adutiškis subdialect of Lithuanian is undoubtedly different from the newly lengthened half-long [a.] <* a in both quantity and quality, i.e. that such minimal pairs like la.pAs ~ lapas : la,pAs ~ lopas, ra.da. ~ rado : ra,da. ~ rodo are not homonymic. The inherited [a,] is much longer than [a.], and in addition is marked with a lower timbre, especially with a lower scale of the second formant. For example, the summarised meaning of the second [a.] formant is 1360 ± 90 Hz (n=121), and the [a,] formant – 1290 ± 90 Hz (n=121). A different of quantity is also very clear: the result of measuring the length of the long [a,] was 294 ± 66 ms (n=120), while the half-length [a.] was 217 ± 59 ms (n=123). In both the first and second cases, the meaning of the estimated t criteria was always less than P<0.001. The article describes the research conducted with Praat 4.3.01 and 4.3.04 software programmes developed by widely known Dutch experts Paul Boersma and David Weenik, which allow not only for the analysis of sounds, but also for the synthesis of them. The beginning of the article presents a comprehensive description of the methods of spectral analysis with necessary illustrations, which makes this article an example that can be used successfully by other researchers conducting research on the acoustics of sounds of other dialects and standard language. The research results are summarised with 7 images (most being spectrograms) and 2 charts.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1339
Updated:
2018-12-20 23:04:41
Metrics:
Views: 107    Downloads: 8
Export: