Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas
Alternative Title:
Prosody and vocalism of the Southern Žemaitian dialect of Raseiniai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.
Pages:
220 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 2
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — I. Prozodija — A. Kirtis — 1. Prieškirtiniai skiemenys. Nekirčiuoti skiemenys. Kirčiuoti skiemenys — 2. Pagrindiniu kirčiu kirčiuoti skiemenys — 3. Pokirtiniai skiemenys. Nekirčiuoti skiemenys. Kirčiuoti skiemenys. Motyvuoti ir nemotyvuoti šalutiniai kirčiai — B. Priegaidė — 1. Pagrindinio kirčio priegaidės — 2. Šalutinių kirčių priegaidės — C. Akustiniai prozodinių elementų požymiai — 1. Pagrindinio kirčio akustiniai požymiai — 2. Atitrauktinio kirčio akustiniai požymiai — Šalutinio distinktyvinio kirčio akustiniai požymiai — 4. Pagrindinio kirčio priegaidžių akustiniai požymiai — II. Vokalizmas — A. Fonologinė sistema — 1. Balsių bendroji charakteristika ir vartojimas — 2. Dvigarsių bendroji charakteristika ir vartojimas — 3. Balsių ir dvigarsių variantai — 3.1. Nekirčiuoto skiemens vokalizmas — 3.2. Asimiliacija ir redukcija — 4. Balsių akustinės ir artikuliacinės ypatybės — 4.1. Izoliuotų balsių charakteristika — 4.2. Balsių akustinės savybės ir jų artikuliacijos interpretavimas — 4.3. Eržvilko šnektos ir kardinalinių balsių akustinių savybių lyginimas ir artikuliacijos interpretavimas — 4.4. Eržvilko šnektos izoliuotai ir rišliuose sakiniuose ištartų balsių akustinių savybių lyginimas — 5. Balsių fonologinė sistema — Baigiamosios išvados — Literatūra — Šaltiniai — Summary — Pietų žemaičių raseiniškių tekstai — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Alofonas, fonema; Balsiai; Balsių kiekybė; Balsių kokybė; Dialektologija; Diferenciniai požymiai; Dvibalsiai; Fonemos; Fonemų variantai; Fonologija; Intensyvumas; Kirtis; Pietų žemaičių raseiniškių patarmė; Priegaidė; Priegaidės; Prozodija; Raseinių šnekta; Redukuoti balsiai; Spektrinės balsių ypatybės; Tarminė fonetika; Tonas; Trukmė; Žemaičių tarmė.
EN
Accent; Allophone; Dialectal phonetics; Dialectology; Diphthongs; Distinctive features; Duration; Formants; Low Lithuanian dialect; Phoneme; Phonemes; Phonemic variants; Phonology; Prosody; Quantity of vowels; Reduced vowels; Spectral features of vowels; Stress; Subdialect of Raseiniai; Syllabic accents; Syllable accent; The Southern Low Lithuanian dialect of Raseiniai; Vowel quality; Vowel quantity; Vowels.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiamas pirmasis išsamus pietų žemaičių raseiniškių fonologinės balsių sistemos ir prozodijos aprašas. Siekiama paneigti nuomonę, esą žemaičiai raseiniškiai „netikri“ žemaičiai, jų kalba turinti mažiausiai žemaitiškų ypatybių, jos fonetika bei prozodija artimos bendrinei kalbai, ir remiantis eksperimentiniais bei statistiniais duomenimis parodyti, kad raseiniškiai tebeturi savitą fonologinę sistemą, kuri skiriasi ir nuo bendrinės kalbos, ir nuo kitų žemaičių. Knygoje susisteminamos ir kiek įmanoma išsamiau aprašomos būdingiausios balsių ir prozodinių elementų ypatybės, objektyviais statistiniais ir eksperimentiniais metodais nustatoma tiriamųjų garsų ar reiškinių prigimtis, pateikiamos iki šiol dialektologų nepastebėtos vokalizmo ir prozodijos tendencijas bei naujai interpretuojami kai kurie reiškiniai. Raseiniškių patarmės duomenys lyginami su kitų lietuvių kalbos patarmių ir bendrinės kalbos duomenimis. Išskirtinos svarbesnės prozodijos ir vokalizmo ypatybės: iš trumpųjų, rečiau iš cirkumfleksinių galūnių kirtis gali būti atitraukiamas į bet kurį žodžio skiemenį, paprastai į tą, kuris kaitant dažniausiai gauna kirtį. Pokirtiniai ilgieji skiemenys, sudaromi nesutrumpėjusių balsinių fonemų, gauna automatišką šalutinį kirtį. Ilgieji ir trumpieji pokirtiniai skiemenys, galinčios turėti kirtį kituose žodžiuose ar žodžio formose, gauna šalutinį morfemos kirtį, kuris gali atlikti distinktyvinę funkciją Žodžio gale trumpieji balsiai gali būti kiekybiškai redukuojami, ypač prieš kito žodžio pradžios balsį arba frazės pabaigoje, kur nuleidžiamas balsas.

ENThe first detailed description of the phonological system of vowels and prosody of the Southern Žemaitian dialect of Raseiniai is provided for in the book. It is aimed at negating the view that Žemaičiai from Raseiniai are not “true” Žemaičiai, their language has the fewest attributes of the Žemaitian dialect, its phonetics and prosody are close to standard Lithuanian and showing, based on experimental and statistical data, that this dialect still possesses a unique phonological system which is different from the standard language and other Žemaitian dialects. The most characteristic features of vowels and prosodic elements are systemised and described in a great detail; objective statistical and experimental methods are used for establishing the nature of the sounds or phenomena studied; the trends in vocalism and prosody, which have not been detected by dialectologists so far, are provided for and certain phenomena are interpreted in a new way. The data of the subdialects of Raseiniai are compared with other subdialects of the Lithuanian language and the standard language. The following major prosodic and vocalism features are pointed out: the stress can be retracted from the short, more seldom from circumflexal, endings to any syllable of the word, normally the one which is most often stressed when inflecting it. Post-stressed long syllables, consisting of unshortened vowel phonemes, automatically receive a secondary stress. Long and short post-stressed syllables, which can be stressed in other words or word forms, receive the secondary morpheme stress which can perform a distinctive function. At the end of the word, short vowels can be quantitatively reduced, especially before the next word starting with a vowel or at the end of the phrase where the voice drops.

ISBN:
9986668417
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36421
Updated:
2013-04-28 23:39:34
Metrics:
Views: 18
Export: