Besonderheiten der Umgangssprache der Litauer Lettlands : Gebrauch der Präpositionen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Besonderheiten der Umgangssprache der Litauer Lettlands: Gebrauch der Präpositionen
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp Lietuvos ir Latvijos: lingvistinės paralelės / Regina Kvašytė. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 66-80
In the Journal:
Dialectologia et Geolinguistica. 2009, Vol. 17, No. 1, p. 38-51
Keywords:
LT
Etninė savimonė; Kalbinė interferencija; Kalbų kontaktai; Latvijos lietuviai; Latvijos lietuviai, prielinksninės konstrukcijos, šnekamoji kalba; Latvių kalba; Prielinksniai; Prielinksninės struktūros.
EN
Ethnical awareness; Language contact; Latvian; Latvian Lithuanians; Latvian Lithuanians, prepositional constructions, spoken language; Linguistic interference; Prepositional constructions; Prepositions.
Summary / Abstract:

LTKalba yra svarbiausias Latvijos lietuvių etninio sąmoningumo atspindys. Socialinės etninę mažumą Latvijoje sudarančios lietuvių bendruomenės gimtosios kalbos funkcijos yra ribotos – lietuvių kalba naudojama beveik tik kasdieniam bendravimui, kadangi galimybės kalbėti gimtąja kalba kitos vyraujančios kalbos aplinkoje apsiriboja individualiais ar šeimos poreikiais ir siauru draugų ratu (rečiau – tam tikromis bendromis lietuvių bendruomenės veiklomis). Dėl šios priežasties Latvijos lietuviams būdingesnė šnekamoji lietuvių kalbos atmaina. Iki šiol Latvijoje gyvenančių lietuvių kalbos lingvistinės ypatybės buvo tiriamos daugiau leksiniame lygmenyje. Latvijos lietuvių gimtojoje kalboje pastebima prielinksninių konstrukcijų gausa. Atsižvelgiant į jų pobūdį skiriamas trejopas prielinksninių konstrukcijų vartojimas: kaip lietuvių literatūrinėje kalboje, kaip lietuvių šnekamojoje kalboje ar jos tarmėse ir kaip lietuvių kalboje, patiriančioje latvių kalbos įtaką. Minėtieji lietuvių gimtosios kalbos pokyčiai svetimos kalbos aplinkoje įvyko dėl skirtingų priežasčių; lietuvių kalbai didelę įtaką turi latvių kalba, taip pat, pastebimos tokios konstrukcijos, kurios yra būdingos ir šnekamajai lietuvių kalbai.

ENA language is one of the most important indexes of ethnical awareness of Latvian Lithuanians. Societal functions of the Lithuanian language as the one of the ethnical minority in Latvia are narrowed – this language serves only for everyday communication because a possibility to use one’s mother tongue in a different language environment is linked more with individual or family needs and those of a small circle of friends (more rarely, for the needs of community activities, in case if Lithuanians of a certain locality join associations). Thus, among Latvian Lithuanians, a spoken language is more common. The linguistic peculiarities of Lithuanians living in Latvia have been mostly investigated on the lexis level until now. However, a great variety of prepositional constructions is noticeable as well in the mother tongue of Lithuanians. According to their expression, the three-fold usage can be singled out: as in the Lithuanian literary language; as in a spoken language or dialects; and as in the language impacted by the Latvian language (or undergoing its additional impact). Such changes of the native Lithuanian language have occurred in the environment of the foreign language due to different reasons. The Latvian language has made and still makes a great influence; also, some constructions peculiar to the spoken Lithuanian language are present, too. [text from author]

ISSN:
0942-4040; 1867-0903
Related Publications:
  • Apie kai kurias latvybes Latvijos lietuvių kalboje / Regina Kvašytė. Paribio tarmių ir kalbų problemos : tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, Šiauliai, 2001 m. balandžio 27 d. / sudarė Janina Švambarytė. Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė, 2001. P. 84-96. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 52-65.
  • Die Lexik der Litauer Lettlands : Erscheinungen von Sprachkontakten / Regina Kvašytė. Proceedings of the 4th International congress of dialectologists and geolinguists : Riga, July 28 - August 2, 2003 / edited by Agris Timuška. Riga: Latvian Language Institute, University of Latvia, 2006. P. 313-318. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 42-51.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lietuvių kalbos paribio šnektos : (fonologija) / Kazimieras Garšva. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. 391 p.
  • Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos / Irena Regina Merkienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Bernardas Šaknys. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005. 286 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28046
Updated:
2019-12-11 18:36:27
Metrics:
Views: 9
Export: