Seinų krašto oikonimų priegaidės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seinų krašto oikonimų priegaidės
Alternative Title:
Syllable accents of oikonyms in the Seinai district
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 73-79
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Seinų krašto gyvenamųjų vietų vardai (oikonimai), užrašyti iš gyvosios kalbos. Pagal Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus kartoteką ir kitus duomenis bandoma nustatyti autentiškas oikonimų formas ir jų priegaidės. Balsių ir dvibalsių ie, uo priegaidės šioje šnektoje (kaip ir kitose aukštaičių tarmėse) gali būti interpretuojamos kaip fonetikos reiškinys, potencialiai galintis turėti ir fonologinę reikšmę. Pagal istorijos ir kalbotyros duomenis Seinų- Punsko kraštas neabejotinai yra etninės Lietuvos ir senojo lietuvių kalbos ploto tęsinys. Seinų-Punsko krašte yra dvi lietuvių šnektos: pietų aukštaičių, anksčiau vadintų vakarų dzūkais (apie 40 kaimų), ir vakarų aukštaičių (kauniškių 9 kaimai į pietus nuo linijos Ramonai-Giluišiai). Be to, pirmoji šnekta skyla dar į dvi dalis - seiniškius (8 kaimai), kurie neminkština priebalsių c ir dz prieš priešakinės eilės balsius, ir punskiečius (per 30 kaimų), kurie minkština tuos priebalsius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akūtas; Cirkumfleksas; Fonologija; Kirčiavimas; Priegaidė; Priegaidės (akūtas ir cirkumfleksas); Seinų–Punsko lietuvių šnekta; Šnekta; Accents (acute and circumflex); Accentuation; Acute; Circumflex; Dialect; Lithuanian subdialect of Seinai-Punskas; Phonology; Syllable; Syllable accent.

ENThe article deals with the names of inhabited spots in the Seinai district, recorded from living speech. On the basis of the data stored in the card index of the Department of Onomastics of the Institute of the Lithuanian Language and other sources, an attempt is made to identify the authentic forms of oikonyms and their syllable accents. The syllable accents of the vowels and the diphthongs ie, uo in this dialect may be treated as a phenomenon of phonetics that potentially can have a supplementary phonological value. The district of Seinai-Punskas is undoubtedly the direct continuum of ethnic Lithuania and the ancient area of the Lithuanian language, which is confirmed not only by the historical but also linguistic data. The Lithuanian dialect of Seinai-Punskas district splits into two varieties: South Aukštaičiai (Highlanders, otherwise known as West Dzūkai, approximately 40 villages), and the West Aukštaičiai (speakers from Kaunas, 9 villages, the boundary is south of Ramonai and Giluišiai). Moreover, the first dialect splits into two kinds - that is, the speakers from Seinai (8 villages) who do not palatalise the consonants c and dz, and the speakers from Punskas (over 30 villages). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25481
Updated:
2018-12-17 12:42:26
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: