Promoting student learning through feedback in higher education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Promoting student learning through feedback in higher education
Alternative Title:
Studentų mokymosi skatinimas grįžtamuoju ryšiu aukštajame moksle
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2012, Nr. 4 (1), p. 33-46
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas – dėstytojo suteikiamas grįžtamasis ryšys studijuojantiesiems aukštojo mokslo institucijoje. Tyrimo tikslas – išanalizuoti dėstytojo suteikiamo grįžtamojo ryšio apie studento mokymąsi vaidmenį skatinant mokymąsi. Tyrimo uždaviniai – remiantis bendrąja sistemų teorija apibūdinti studijų sistemos struktūrą aukštojo mokslo institucijoje, apibrėžti dėstytojo suteikiamo grįžtamojo ryšio studijuojantiesiems vaidmenį ir pateikti efektyvaus dėstytojo suteikiamo grįžtamojo ryšio sampratą. Šio straipsnio tikslas – pateikti mokslinės literatūros analizės apie grįžtamojo ryšio naudojimą aukštojo mokslo studijose rezultatus ir praplėsti žinojimą apie dėstytojo suteikiamo grįžtamojo ryšio vaidmenį aukštojo mokslo institucijoje. Tyrimui atlikti buvo pasitelkti mokslinės literatūros analizės, meta-analizės ir sisteminės analizės metodai. Remiantis bendrąja sistemų teorija, aukštojo mokslo institucijoje esanti studijų sistema susideda iš trijų tarpusavyje sąveikaujančių posistemių – mokymosi (studijavimo), dėstymo (mokymo) ir vertinimo. Pokytis viename iš posistemių sukelia pokyčius kituose posistemiuose, ir tai savo ruožtu lemia didesnės sistemos, kuriose veikia posistemiai, pokyčius. Dėstytojo suteikiamas grįžtamasis ryšys studijuojantiesiems yra dviejų studijų sistemos posistemių – dėstymo ir vertinimo – struktūrinis elementas. Taigi, siekiant skatinti mokymąsi, būtina suteikti kuo efektyvesnį grįžtamąjį ryšį.Tyrimo metu nustatyta, kad: 1) būdamas dėstymo proceso dalimi, grįžtamasis ryšys – tai informacija apie užduočių atlikimą ar supratimą, suteikiama studentams po mokymo proceso atkarpos, kuriuo siekiama suteikti žinių ar lavinti gebėjimus; 2) būdamas vertinimo proceso dalimi, grįžtamasis ryšys suteikiamas kaip informacija apie tai, kas pasiekta ar atlikta (sumuojantis vertinimas) arba apie tai, kaip ir ką studentai supranta ir ko nesupranta, nurodant kryptį ir pasiūlant strategijas, būtinas panaudoti siekiant aukštesnių rezultatų. Kaip vertinimo proceso dalis grįžtamasis ryšys turi padėti studentams suprasti studijų tikslus ir studijų programoje numatytus mokymosi pasiekimus, kurių iš jų bus tikimasi (formuojantis vertinimas); 3) apibendrinus atliktus mokslinius tyrimus grįžtamojo ryšio suteikimo aukštajame moksle problematika pateikiama dėstytojo suteikiamo efektyvaus grįžtamojo ryšio samprata: efektyvus grįžtamasis ryšys yra apibūdinamas kaip aiškus ir suprantamas, tikslingas, motyvuojantis, suderinamas su studentų turimomis žiniomis, suteikiantis ryšį tarp to, kas išmokta ir dar neišmokta, ir susietas su studentų grįžtamojo ryšio priėmimo ypatumais. Grįžtamasis ryšys bus efektyvus ir turės didžiausią įtaką mokymuisi aukštojo mokslo institucijoje tada, kai studentai skatinami atsakyti į tris pagrindinius klausimus: „Kaip aš einu?“, „Kur link aš einu?“ ir „Ką turiu daryti toliau?“. Pastarasis iš jų turi lemiamos įtakos grįžtamojo ryšio efektyvumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: (studijavimas; Aukštasis mokslas; Grįžtamasis ryšys; Mokymas (dėstymas); Studentų mokymasis; Studentų mokymasis(studijavimas); Vertinimas; Vertinimas,; Assessment; Feedback; Higher education; Student learning; Teaching.

ENPromoting student learning in higher education has recently become a concern among educationalists abroad and in Lithuania. Student learning has been widely researched from both the learner’s and the teacher’s perspective, however, in Lithuania the aspect of promoting learning through feedback provided to students in higher education has not been investigated in depth. This article provides systemic analysis of research literature on feedback from the perspective of general systems theory and reviews research proof connected with its impact on learning as well as discusses features of effective feedback. Finally, the present study is aimed at raising educationalists’ awareness about the critical role of feedback on student learning in higher education. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37721
Updated:
2018-12-17 13:16:19
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: