Muzikinės raiškos poreikio ugdymas heterogeninėje klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinės raiškos poreikio ugdymas heterogeninėje klasėje
Alternative Title:
Development of the need for musical expression in a heterogeneous group
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 128-139
Keywords:
LT
Muzika / Music; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTŠiandien bendrojo lavinimo mokykloje muzikos pamokoje daug dėmesio skiriama žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams įgyti, tačiau ugdymo(si) procese greta pažinimo aspekto lygiavertis turi išlikti ir poreikio veiklai, raiškai formavimo(si) aspektas. Straipsnyje keliami klausimai, kokie veiksniai skatina bei riboja mokinių muzikinės raiškos poreikį, kaip mokytojos atliekamas veiklos tyrimas daro įtaką heterogeninės klasės mokinių muzikinės raiškos poreikio formavimuisi, kokios prasmingos patirties mokiniams suteikia heterogeninės klasės, kaip bendruomenės, muzikinė veikla mokyklos ir aplinkos kultūriniame gyvenime, kaip mokinių, mokytojos refleksijos lemia muzikinės raiškos poreikį. Tyrimu siekta atskleisti mokinių muzikinės raiškos poreikio formavimo galimybes heterogeninės klasės bendroje muzikinėje veikloje. Tyrimas atliktas dviem etapais: pirmame etape atliktoje anketinėje apklausoje dalyvavo 39 ketvirtos klasės mokiniai. Nustatyta, kad raiškos poreikio formavimąsi lemia mokinių dalyvavimas muzikinėje veikloje, šios veiklos įvairiapusė patirtis, klasės muzikinės veiklos organizavimas. Antrame tyrimo etape siekiant suprasti mokinių muzikinės raiškos bendroje heterogeninės klasės veikloje savitumus, atsiradusias reikšmes, motyvus, emocijas, atliktas veiklos tyrimas - sistemingas tyrinėjimas, padedantis mokytojui identifikuoti kasdien kylančias problemas, jas analizuoti ir spręsti, remiantis grįžtamosios informacijos metu surinktais duomenimis. Mokytojos vykdytas veiklos tyrimas parodė pozityvų pokytį apibrėžtoje klasės praktinėje erdvėje.Reikšminiai žodžiai: Muzikinė raiška; Heterogeninė klasė; Poreikio muzikinei raiškai formavimas; Veiklos tyrimas.

ENToday, a comprehensive school music lesson focuses on acquisition of knowledge, abilities and skills, but the aspect for the need for activity, expression formation should remain equivalent close by education (learning) process in addition to cognitive aspect. The article raises the following questions: what factors promote and restrict the need for musical expression of pupils, how activity research carried out by the teacher influences the demand for formation of musical expression of pupils in heterogeneous classes, what meaningful experience musical activities in heterogeneous classes give to pupils, as communities, at school and cultural life, how reflections of pupils and teachers determine the need for musical expression. The study aimed to reveal possibility of formation of the need of pupils for musical expression in general activity of musical activities in heterogeneous class. The study was carried out in two phases: 39 fourth class pupils participated in the first stage of questionnaire based survey. It was found that the formation of the need for expression was determined by pupils’ participation in music activities, diverse experience of activities, and organization of music activity in class. During the second stage, the research on activity was carried out in order to understand peculiarities, emerging values, motives, emotions of musical expression of pupils in class of general heterogeneous activities - systematic research to help teachers to identify daily problems, to analyze them and decide on the basis of feedback of the data collected. Activity research carried out by the teacher showed a positive change in the practice area of defined class.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16932
Updated:
2018-12-17 12:02:45
Metrics:
Views: 55    Downloads: 3
Export: