Mokymasis bendradarbiaujant kaip socialinių ir kognityvinių gebėjimų ugdymo jaunesniame mokykliniame amžiuje veiksnys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymasis bendradarbiaujant kaip socialinių ir kognityvinių gebėjimų ugdymo jaunesniame mokykliniame amžiuje veiksnys: disertacija
Alternative Title:
Learning through cooperation as factor of education of social and cognitive capacities in junior school age
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
134 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMes gyvename įvairių socialinių, politinių, ekonominių lūžių ir transformacijų laikotarpiu. Mokymasis bendradarbiaujant atitinka tokius poreikius, nes skatina ir plėtoja toleranciją kito nuomonei, dialogą, pasitikėjimą savimi, visuomenės galvosenos pasikeitimus. Mokymasis bendradarbiaujant susijęs su kaita: naujų, moksliškai pagrįstų idėjų ir veiklos būdų perėmimu ir naudojimu. Kaitos, kurią sukelia mokymosi bendradarbiaujant metodikos įdiegimas, esmė yra ta, kad pakinta mokytojų ir mokinių individuali veikla: mokytojai įgyja naujos informacijos teorinį ir metodinį pagrindą keisti mokymo metodus ir taikyti mokymąsi bendradarbiaujant; pakinta mokytojų požiūris į mokymo metodų taikymo galimybes; keičiasi mokinių veikla ir elgesys mokymosi aplinkoje; pakinta besimokančiųjų kognityviniai ir socialiniai gebėjimai. Atliekant tyrimus, skirtinguose jų etapuose buvo derinami įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai. Pagrindiniai darbo rezultatai yra: 1) atlikta kritinė mokymosi teorijų analizė (bihevioristinės, kognityvinės, humanistinės, konstruktyvizmo teorijos) žvelgiant į žmogų, kaip į socialinę būtybę, aktyvų informacijos priėmėją, įgyjantį patirties socialiniame kontekste; 2) įrodyta mokymosi bendradarbiaujant įtaka kognityvinių ir socialinių gebėjimų kaitai. Grindžiant mokymąsi pažinimo struktūromis, pagrįsta mokymosi bendradarbiaujant įtaka kaitai tų kognityvinių (mąstymo ir kalbos) gebėjimų, kurie plėtojami bendradarbiavimo būdu, įjungiant naujai įgyjamas žinias ir ugdant tokius svarbius žmogaus gyvenimui, jo profesinei veiklai socialinius gebėjimus, kaip vadovavimas, problemų sprendimas, dalyvavimas grupės darbe, konfliktinių situacijų sprendimas. [Iš leidinio]

ENWe live in the era of various social, political and economic breakthroughs and transformations. Learning through cooperation answers the needs by inducing and developing tolerance of different opinions, dialogue, self-confidence and changes in the public thinking. Learning through cooperation is related with changes: adoption and use of new and scientifically-grounded ideas and ways of operations. The essence of changes caused by introduction of the learning through cooperation methods is that it produces changes in individual activities of teachers and children: teachers acquire a new theoretical and methodical background for revision of teaching methods and application of learning through cooperation; teachers take a new position towards possibilities of application of methods; changes occur in students’ activities and conduct in the learning environment; cognitive and social capacities of learners also change. Various qualitative and quantitative parameters were coordinated in various stages of the research. Main results are as follows: 1) Critical analysis of learning theories (behaviouristic, cognitive, humanistic and constructivism theories) with respect to a human as a social creature, active recipient of information who acquires experience in the social context; 2) Proving of influence of learning through cooperation upon changes of social capacities. Influence was proven of changes in the capacities that develop by way of cooperation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10605
Updated:
2022-01-29 14:09:21
Metrics:
Views: 69    Downloads: 24
Export: