Students social skills of learning in groups at university education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students social skills of learning in groups at university education
Alternative Title:
Studentų mokymosi grupėse socialiniai gebėjimai universitetinėse studijose
In the Journal:
Soter. 2007, 23 (51), p. 127-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiniai įgūdžiai; Grupiniai mokymo metodai; Universitetinis ugdymas; Studentai; Social skills; Learning in groups; University education; Students.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Grupiniai mokymo metodai; Socialinis ugdymas / Social education; Studentai / Students.
EN
Learning in groups; Social skills; University education.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas - atskleisti mokymosi grupėse socialinių gebėjimų teorines prielaidas, pagrindžiant jas studentų požiūriu apie šių gebėjimų įgijimą universitetinėse studijose. [...] Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad sėkminga mokymosi grupėse veikla priklauso nuo grupės narių sutelktumo pereinant vystymosi etapus, sugebėjimo pasiskirstyti vaidmenis bei darnios tarpusavio sąveikos. Išskiriami formavimosi, diferenciacijos, integracijos, brandos ir užbaigimo grupės vystymosi etapai. Kiekvienam iš jų būdingi skirtingi veiklos ir elgesio procesai. Juos žinant, įmanoma paveikti grupės narius ir taip pasiekti geresnių mokymosi bei darbo rezultatų. Mokytis sėkmingai grupės nariai gali tik tuo atveju, kai jie taiko bendravimo, vadovavimo, sprendimų priėmimo, konfliktų aiškinimosi gebėjimus. Sėkmingam mokymuisi grupėse taip pat svarbus besimokančiųjų vaidmenų pasiskirstymas, nes prisiimdami sau tinkamus vaidmenis jie įneša didesnį indėlį į bendrą grupės darbą ir jaučia pasitenkinimą. Be to, tarp grupės narių būtinas atviras ir nuoširdus bendravimas, nes interakcijos kokybė yra pagrindinis veiksnys, lemiantis grupės darbo, priimamų sprendimų ir rezultatų sėkmingumą. Bažnyčios dokumentuose pažymima, kad mokyti yra lengviau, kai socialinė sąveika - atmetant nederamą vaidmenų nepaisymą - vyksta visiškai pripažįstant vienodą kiekvieno žmogiškojo asmens orumą, ugdant asmenybes, gebančias turėti unikalų požiūrį į gyvenimą bei galinčias paaiškinti savo apsisprendimą. Apklausoje dalyvavę respondentai teigiamai vertino mokymąsi grupėse, nes jie pripažįsta, jog mokydamiesi ir sąveikaudami su kitais jie nuolat bendrauja ir vienas kitam teikia pagalbą, aktyviai dalyvauja grupės veikloje ir nevengia prisiimti atsakomybės už bendrą darbą. [Iš leidinio]

ENThe article aims at revealing the theoretical prerequisites for social group learning abilities, substantiating them by the students’ view of acquisition of such abilities in university studies. Upon performing the study, it appeared that successful group learning depends on the group members’ concentration when transiting between the phases of development, their ability to redistribute roles and a harmonious interaction. The following group development phases are distinguished: formation, differentiation, integration, maturity and finalizing. Each phase characterizes with different activities and behavior processes. In case they are known, it is possible to influence the group members and reach better learning results. Group members can learn successfully only when they apply communication, leadership, decision making and conflict resolution skills. Distribution of the learners’ roles is also important, since when remembering their roles they make a greater contribution into the total result of the group and feel satisfied. In addition, open and unreserved communication between the group members is necessary, since the quality of interaction is the main factor, determining success of the group work, the made decisions and results. Church documents state that it is easier to teach when the social interaction, refusing an inappropriate rejection of roles, is effected by completely recognizing equal dignity of each person and nurturing personalities, able to display a unique view of life and explain their determination. The participants of the survey positively evaluated group learning, since they recognize that when learning and interacting with others they continuously communicate, help each other, actively participate in the group work and share responsibility for the common result.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12795
Updated:
2018-12-17 11:58:49
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: