Moksleivių, ugdymo veikėjų požiūris į vaiko teises, jų vykdymą šeimoje ir mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių, ugdymo veikėjų požiūris į vaiko teises, jų vykdymą šeimoje ir mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Pupils’ and educationalists’ approach to children’s rights and the implementation of these rights in the family and at school
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
162, [47] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTXX a. galima pavadinti vaiko padėties – vietos socialinėje sistemoje – kaitos amžiumi. Ilgą laiką vaiko padėtis visuomenėje buvo apibrėžiama kaip mažumos, ne pagrindinės ir neatstovaujančios visuomenės grupės. Konvencija vainikavo ilgą kelią vaikų emancipacijos link. Vaiko teisių konvencija įpareigoja suaugusiuosius gerbti ir įgyvendinti vaiko teises. Svarbu, kad suaugusieji, ypač švietimo veikėjai, žinotų dokumentų turinį, įsisąmonintų jį ir atitinkamai organizuotų ugdymo turinį. Lietuvos mokyklose vaiko teisių klausimai pradėti analizuoti tik po kelerių Valstybės nepriklausomybės atkūrimo metų. Tai lėmė visuomenės pertvarka ir siekis žengti demokratijos link. Šio disertacinio tyrimo problema: prieštaravimai tarp deklaruojamų ir dokumentais pripažįstamų vaiko teisių ir jų vykdymo šeimoje ir mokykloje. Disertacijoje bandoma išsiaiškinti galimas vaiko teisių nevykdymo psichologines ir socialines priežastis – ugdymo veikėjų ir ugdytinių požiūrį į vaiko teises ir jų vykdymą bei galimus pažeidimus, didžiausius vaikų ir suaugusiųjų požiūrių skirtumus. Pasirinkta tirti šią priežastį Lietuvoje ir palyginti ją su užsienio šalių tyrimų duomenimis. Šiame darbe vaiko teisės analizuojamos kaip asmenybės tapsmo demokratinėje visuomenėje pagrindas ir būtina sąlyga; jų pažeidimai traktuojami kaip asocializacijos prielaidos. Pirmą kartą socialinio ugdymo mokslas plėtojamas idėjų apie vaiko teises realaus įgyvendinimo pagrindu – t. y. išklausoma ir analizuojama vaikų nuomonė.

ENThe 20th century is an age of change in the child’s situation – his place in the social system. For a long time, the child’s status in the society was defined as a minority group which is neither basic nor representative. A long way towards children’s emancipation was crowned with the Convention. Convention on the Rights of the Child obliges the adults to respect and implement the rights of the child. It is important that adults, especially educologists, are cognisant with the content of this instrument, realise it and accordingly arrange the content of education. Lithuanian schools have begun analysing the issues on the rights of the child only a few years after the restoration of Lithuania’s independence. This was determined by the reform of the society and aspiration to advance on the road to democracy. The problem of the research of the doctoral thesis represents contradictions between the rights of the child declared and provided in the documents and the implementation of these rights in the family and at school. The doctoral thesis attempts to establish potential psychological and social causes for non-implementation of the rights of the child – educologists’ and educatees’ approach to the rights of the child and implementation whereof and potential violations as well as major differences in the approach of children and adults. These causes are researched in the Lithuanian context and compared with the foreign research data.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10238
Updated:
2014-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 64
Export: