Grupinio darbo metodo taikymo galimybės suaugusiųjų ugdymo(si) procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grupinio darbo metodo taikymo galimybės suaugusiųjų ugdymo(si) procese
Alternative Title:
Possibility to apply group work method in the process of adults' education (self-education)
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 53-58
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTOrganizuojant suaugusiųjų mokymosi procesą ypač svarbu kurti lanksčią mokymosi aplinką, skatinti suaugusiuosius pasitikėti savo jėgomis, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Suaugusiųjų mokymo(si) aktyvumas, iniciatyva, socialiniai įgūdžiai, pasitikėjimas savimi plėtojami grupinio darbo metu. Straipsnyje analizuojama aktyvaus mokymosi galimybės naudojant grupinį darbą, andragogo funkcijos grupinio darbo metu. Atlikto tyrimo duomenys parodė, jog grupinis darbas suaugusiųjų mokymo(si) procese leidžia atsižvelgti į suaugusių moksleivių patirtį, skatina teigiamą tarpusavio priklausomybę, aktyvina mokymąsi. Grupinio darbo metu andragogai labiau siekia įgyvendinti akademinius tikslus, siejamus su savarankiško darbo gebėjimais bei dėstomos medžiagos įtvirtinimu. Suaugusių moksleivių ir andragogų nuomonės apie mokytojo vaidmenį grupinio darbo metu skiriasi. Patarėjo, organizatoriaus ir iniciatoriaus vaidmenis mokytojui labiau linkę suteikti patys mokytojai nei moksleiviai. Vis dėlto mokytojai, turintys aukštesnę kvalifikaciją, dažniau priskiria mokytojui iniciatoriaus vaidmenį, o mokytojai, neturintys aukštesnės kvalifikacijos, – stebėtojo vaidmenį. Grupinio darbo tikslingumą įtvirtinant turimas žinias, sudominant moksleivius, ugdant kritinį jų mąstymą vis dėlto labiau akcentuoja patys mokymo proceso organizatoriai, o ne dalyviai.Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymas(is); Andragogas; Grupinis darbas; Adults' education; Andragogs; Group work.

ENWhen organising the adult learning process, it is especially important to create a flexible learning environment, encourage adults to trust their effort and take responsibility for learning. Activity, initiative, social skills and self-confidence of adult learning are developed during group work. The article analyses the possibilities of active learning by using group work and the function of the specialist of andragogy during the group work. Research results revealed that the group wok during the adult learning process allows us to have an insight into the experience of adult students and encourages positive interdependence and active learning. During the group work, andragogs are more interested to implement academic aims related to independent work skills and fixation of taught material. Adult students and androgogs' opinions about the teacher's role during the group work are different. Teachers more often attribute themselves a role of an advisor, organiser or initiator than students. However, teachers having a higher qualification attribute a role of initiator and those who do not have a higher qualification attribute a role of observer. Organisers of the learning process, but not participators, give more emphasis to fixation of knowledge by engaging students and training critical thinking during the group work.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30771
Updated:
2018-12-17 11:25:03
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: