Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija
Editors:
Anušauskas, Arvydas, aut, redagavimas [aut, edt]
Edition:
2-asis pataisytas ir papildytas leidimas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
Pages:
720 p
Notes:
Bibliografija išnašose; asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuva okupacijos išvakarėse — Politinė-ekonominė ir kultūrinė padėtis — Nepriklausomybės praradimas — Sovietų okupacija ir aneksija — Lietuvos sovietizacija. Aneksuotos Lietuvos valdymas — Ūkinė Lietuvos aneksija — Sovietinė socialinė-ekonominė politika — Kultūros sovietizacija — Katalikų bažnyčios suvaržymas — Sovietinis teroras. Pirmieji trėmimai — Lietuvos diplomatijos siekiai (1940-1941 m.) — Antisovietinė tautinė rezistencija — Nacių okupacija — Vokietijos-SSRS karo pradžia — Birželio sukilimas ir laikinoji vyriausybė — Okupacinis nacių režimas — Lietuvių savivalda — Lietuvos kolonizavimas ir vokietinimas — Holokaustas Lietuvoje. Rasinis genocidas — Politinis teroras ir karo belaisvių naikinimas — Karinės ir darbo mobilizacijos (1943-1944 m.) — Antinacinis pasipriešinimas — Lietuvos diplomatijos pastangos (1941-1945 m.) — Totalitarinis stalininis režimas — Sovietinė reokupacija. Stalininis režimas — Teroras (1944-1953 m.) — Antisemitinės politikos apraiškos Lietuvoje — Lietuvos pasipriešinimo sąjūdis (1944-1953 m.) — Pasipriešinimo slopinimas — Kultūra totalitarinio režimo metais — Katalikų bažnyčios padėtis — Diplomatinės tarnybos kova dėl nepriklausomybės atgavimo — Demografiniai karo ir okupacijos nuostoliai — Lietuva destalinizacijos metais — Stalininio laikotarpio pabaiga — Lietuva politinio „atšilimo“ laikotarpiu (1953-1964 m.) — Lietuvos ūkio integravimas į SSRS — Politinio režimo sustiprėjimas — Naujos ideologinės dogmos ir naujoji nomenklatūra — Kontroliuojamų ryšių su užsieniu atkūrimas — Bažnyčios padėtis — Lietuvos laisvinimo veikla — Diplomatinės tarnybos problemos — Kraštas ir visuomenė: tarp modernizacijos ir sąstingio — Politiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai — Sovietinė modernizacija —Antisovietinis pasipriešinimas ir kova dėl žmogaus teisių — Stagnacija. Ūkio padėtis — Lietuvos valstybingumo atkūrimas — Kova dėl nepriklausomos demokratinės Lietuvos — Išeivija atkuriant Lietuvos nepriklausomybę — Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas — Lietuvos valstybės 1991-2004 m. kronika — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos.
Keywords:
LT
Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Šalies nepriklausomybė / National independence; Žydai / Jews.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2005, Nr. 10, p. 86-88
  • Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2009, nr. 10, p. 112-118
Other Editions:
Lithuania in 1940-1991: the history of occupied Lithuania 2015
Summary / Abstract:

LTKolektyvinė monografija siekiama apibendrinti pastarajame dešimtmetyje vykusius Lietuvos naujausios istorijos tyrimus. Istorikai atskleidė ir išryškino nevienareikšmiškai vertinamus naujausios istorijos aspektus - okupuotos ir aneksuotos Lietuvos valdymą, tautos pasipriešinimą, žydų tautos holokaustą, sovietų valdžios socialinės-ekonominės politikos ypatybes, nepriklausomybės atgavimo specifiką ir pan. Knygos autorių dėmesys atkreiptas į svarbiausią veiksnį, kuris lėmė Lietuvos likimą ištisus penkiasdešimt metų - Lietuvą okupavusių ir valdžiusių valstybių politiką. Nagrinėjamas poveikis visuomenei, ūkiui, kultūrai bei visuomenės reakcija į tą politiką. Atsižvelgiant į recenzentų pastabas ir naujus tyrimus, knygos "Lietuva 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija" antrajame leidime buvo padaryti keli šimtai didesnių ar mažesnių pataisymų, perrašyta kelios dešimtys skirsnių. Iš naujo parašytas skyrius "Vokietijos-SSRS karo pradžia", stengiantis pateikti naujesnę bei tikslesnę karo veiksmų Lietuvos teritorijoje versiją, atkreipiant dėmesį į tikrąjį čia dislokuotų Raudonosios armijos dalinių pajėgumą, "Žiemos kare" įgytą karinį patyrimą bei rengimąsi karo veiksmams jau nuo 1941 m. birželio 18 d. Skyrius "Karo belaisvių naikinimas" pataisytas atsižvelgiant į naujausius tyrimus, atliktus remiantis Vokietijos archyviniais šaltiniais. Skyriai apie religinio gyvenimo kontrolę papildyti ne tik katalikų, bet ir kitų religinių bendruomenių (liuteronų, stačiatikių, sentikių ir kt.) patyrimu. Patikslintas kai kurių sąvokų vartojimas, sovietinių veikėjų charakteristikos ir t.t.Reikšminiai žodžiai: Sovietų okupacija; Nacių okupacija; Totalitarinis stalininis režimas; Destalinizacija; Sovietinė stagnacija; Lietuvos nepriklausomybė.

ENThe aim of the collective monograph is to summarize the studies of the newest history of Lithuania, performed during the last decade. The historians revealed and highlighted the aspects of the newest history, which are evaluated ambiguously, i. e. the rule of the annexed and occupied Lithuania, the nation’s resistance, the Holocaust of the Jewish nation, the peculiarities of social-economical politics by the Soviet authorities, the specifics of reinstatement of independence, etc.. The authors of the book draw their attention to the most important factor, which determined the fate of Lithuania for the time period of fifty years, i. e. the politics of the states, which occupied and ruled Lithuania. The influence on the society, economy, culture and the society’s response to the politics are examined. Referring to the reviewers’ comments and new studies, the second issue of the book "Lietuva 1940-1990: Okupuotos Lietuvos Istorija" contains several hundreds bigger or smaller corrections, several tens of chapters have been rewritten, such as "Vokietijos-SSRS Karo Pradžia" by attempting to provide newer and more accurate version of military actions on the territory of Lithuania, drawing the attention to the true capacity of the troops of the Red Army, dislocated in Lithuania, the military experience, acquired in the “Winter War” and preparation for military actions already from 18 June, 1941. The chapter "Karo Belaisvių Naikinimas" was corrected referring to the newest studies, performed referring to the German archive sources. The chapters on the control of religious life were supplemented by the experience by both Catholic and other religious communities (Lutherans, Orthodox, Old-Believers, etc.). Use of certain concepts, characteristics of Soviet characters, etc., was clarified.

ISBN:
9986757657
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13348
Updated:
2022-09-20 11:34:33
Metrics:
Views: 494
Export: