Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties tarptautinei teisei problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties tarptautinei teisei problemos
Alternative Title:
  • Issues in the regulation of war crimes in the Criminal Code of the Republic of Lithuania and its conformity to international law
  • War crimes in the Criminal Code of Lithuania: conformity with international treaties
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 144-157
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; Karo nusikaltimai; Criminal Code of Lithuania; War crimes.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Tarptautinė teisė / International law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (LR BK) XV skyriuje „ Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai“ reglamentuodama karo nusikaltimus (101-109, 111-113 str.) LR įgyvendina savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal įvairias tarptautines sutartis. Deja, neišvengiama rimtų netikslumų. Didžiausia LR BK spraga – nekriminalizuotos veikos, padaromos netarptautinio ginkluoto konflikto metu. [...] Antroji problema – „vado atsakomybės“ doktrinos neaiškumai pagal LR BK. Pirma, tik kai kurių nusikalstamų veikų dispozicijose nurodoma, kad jos gali būti padaromos gavus įsakymą (pvz. 101 str.); antra, neaišku, ar davus įsakymą dėl kitų straipsnių dispozicijose nurodytų veikų asmenį būtų galima patraukti atsakomybėn kaip nusikaltimo bendrininką; trečia, neaišku, ar karo vadas atsakys, jeigu nesiėmė veiksmų, užkertančių kelią pavaldinių daromiems nusikaltimams. Trečioji problemų grupė susijusi su netinkamu sąvokų perkėlimu į nacionalinę teisę. Pavyzdžiui, vietoj oficialaus Ženevos konvencijų termino „išsigelbėję iš sudužusių laivų asmenys“ vartojamas gerokai siauresnio turinio terminas „žūvančio karo laivo jūreiviai“ (101, 103 str.) ir kt. Straipsnis baigiamas motyvuotomis išvadomis, kuriose siūlomos konkrečios LR BK straipsnių, reglamentuojančių karo nusikaltimus, pataisos. Autorius taip pat siūlo, kad [...] LR BK pateiktos karo nusikaltimų sudėtys, jų požymiai bei vartojamos sąvokos ir terminai pirmiausia turi būti aiškinamos tarptautinės teisės kontekste, įvertinant šių sąvokų ir terminų savarankiškumą, jų skirtumus nuo įprastinių nacionalinės teisės kategorijų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENBy regulating war crimes in Chapter 15 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania “Crimes Against Humanity and War Crimes” (Articles 101-109, 111-113), the Republic of Lithuania is implementing its obligations assumed under various international treaties. The greatest shortcoming in the Criminal Code is that it does not criminalise actions committed during a non-international armed conflict. The second problem is the ambiguities of the command responsibility doctrine in the Criminal Code. First, only some of the dispositions of criminal acts indicate that they may be committed after receiving an order (e.g. Article 101). Second, it is unclear whether a person acting under orders is liable as an accomplice in crimes indicated in the dispositions of other articles. Third, it is unclear whether the commander is liable for not taking actions preventing the crimes committed by the subordinates. The third group of problems is related to the improper use of concepts in national law. For example, instead of the official term of Geneva convention “shipwrecked persons”, a substantially narrower term “sailors of a sinking war ship” is used (101, 103), etc. The article is concluded with reasoned findings that suggest particular amendments to the articles of the Criminal Code of the Republic of Lithuania regulating war crimes. The author also suggests that the content of war crimes, their attributes, as well as the terms used in the Criminal Code, are interpreted primarily in the context of international law, taking into account the independence of these concepts and terms, as well as their difference from the usual categories of national law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6778
Updated:
2018-12-17 11:49:34
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: