Savilaidos termino genezė: nuo avangardinės poezijos rinkinių pavadinimo iki lietuviškojo naujadaro

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savilaidos termino genezė: nuo avangardinės poezijos rinkinių pavadinimo iki lietuviškojo naujadaro
Alternative Title:
The Genesis of the term samizdat (unofficial reproduction of unpublished MSS): from the title of collections of avant-garde poetry to the Lithuanian neologism
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2006, t. 18, p. 100-110
Keywords:
LT
Rusija; Ukraina; Estija; Vakarai; Cenzūra; Disidentinis judėjimas; Išeivija.
EN
Russia; Ukraine; Estonia; The West; Censorship; Dissident movement; Exile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pateikiama istorinė termino „savilaida“ atsiradimo ir genezės analizė. Šis tyrimas yra būtinas norint sukurti savilaidos reiškinio mokslinį apibrėžimą. Be to, neologizmo genezė taip pat suteikia vertingos informacijos apie savilaidos raidos etapus, atskleidžia unikalius šio reiškinio formavimosi bruožus. Neologizmo „savilaida“ plitimas sovietų Lietuvoje buvo sudėtingas istorinis procesas, nulemtas daugelio išorinių ir vidinių veiksnių. Rusiškasis naujadaras „samizdatas“ Lietuvą pasiekė ir čia buvo pradėtas plačiau vartoti nuo XX a. septintojo dešimtmečio vidurio (tam didelės įtakos turėjo Vakarų radijo stočių transliacijos bei pradėję megztis ryšiai su judėjimo už žmogaus teises Rusijoje nariais). Netrukus šia sąvoka imta įvardyti ir lietuviškąją pogrindinę spaudą. Lietuvoje gausėjant pogrindinei literatūrai ir stiprėjant jos poveikiui visuomenei, aštuntojo dešimtmečio pirmojoje pusėje buvo sukurtas lietuviškasis terminas „savilaida“ (tiesioginis vertinys iš rusų kalbos). Jis visų pirma apibūdino pogrindinės spaudos gamybos ir plitimo specifiką. Aštuntojo dešimtmečio antrojoje pusėje šis naujadaras jau tapo plačiai žinomas Lietuvos savilaidoje, tačiau dėl įvairių aplinkybių nebuvo masiškai vartojamas per visą sovietinį laikotarpį. Naujadaro adaptacija sovietų Lietuvoje rodė atsiradusį poreikį įvardyti naują pogrindinės spaudos reiškinį, kuris visuomenėje įgavo vis didesnę reikšmę. Taigi savilaidos termino vartosena Lietuvoje turi beveik pusę amžiaus siekiančias tradicijas, o jo vartojimas moksliniame diskurse yra istoriškai pagrįstas. [Iš leidinio]

ENThe article presents the analysis of the origin and genesis of the historical term Samizdat. This investigation is necessary if one wants to create a scientific definition of samizdat. Besides, the genesis of the neologism provides valuable information about the stages of the development of samizdat, reveals unique features of the formation of this phenomenon. The spread of the neologism samizdat in Lithuania was a complicated historical process determined by many internal and external factors. The Russian neologism samizdat reached Lithuania and was begun to be widely used in the middle of the seventh decade of the 20th century (broadcasts of Western radio stations and relations with the members of the movement for human rights in Russia had a great effect on that). Soon this concept was used to refer to the Lithuanian underground press. With the underground literature becoming more abundant in Lithuania and its impact on society strengthening, in the first half of the eighth decade the Lithuanian term savilaida was coined (the direct translation from the Russian language). First of all it defined specificity of producing and disseminating the underground press. In the second half of the eighth decade this neologism became widely known in Lithuanian samizdat, however, due to various circumstances it was not used en mass during the entire soviet period. Adaptation of the neologism in soviet Lithuania showed the need to identify a new phenomenon of the underground press, which acquired an ever-increasing importance in society. Hence, the use of that term in Lithuania has almost half-a-century-long traditions and its use in scientific works is historically substantiated.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9830
Updated:
2018-12-20 23:11:34
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: