Biurokratinio valdymo stilius Lietuvoje brandžiojo socializmo metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biurokratinio valdymo stilius Lietuvoje brandžiojo socializmo metais
Alternative Title:
Style of bureaucratic governance in Lithuania during the period of "real socializm"
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2008, t. 50, p. 261-289
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuva okupacijų metais (1940 – 1990).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamoje medžiagoje atskleidžiama, kad sovietinė biurokratija yra ne vien ideologiškai apibrėžta struktūra. Kadangi straipsnyje aptariami reiškiniai iš stagnacijos laikotarpio (1974–1986), sovietinės biurokratijos analizė tarsi lakmuso popierėlis parodo, kad ideologiniai veiksniai vis mažiau lėmė sistemos dinamiką, ir kokį konjuktūrinį modelį palaikė stagnacijos metais nusistovėjusi biurokratinė kultūra. Tokia analizė atskleidžia valstybės aparato nutolimą nuo ideologinių tikslų ir oficialiai įtvirtintų valdymo metodų, apibūdina sovietinės biurokratijos veikimo logiką, kuri formaliai remdama sistemos tikslus, daug dėmesio skiria biurokratų kasdienybėje dominuojantiems veiksniams. Straipsnyje didelis dėmesys skiriamas biurokratijos valdymo stiliui, pateikiami biurokratinio valdymo pavyzdžiai, kurie leidžia kalbėti apie ,,biurokratinės amortizacijos“ reiškinį, kaip lietuviškosios sovietinės biurokratijos prisitaikymo stilių. Čia taip pat naudojama Lietuvos ir Rusijos archyvų medžiaga bei nagrinėjama įvairi dokumentacija, interviu su sovietmečiu atsakinguose postuose dirbusiais asmenimis. Taip pat akcentuojama, kad planinė komandinė sistema apibrėžė sovietinės biurokratijos modelį, kur per nustatytus uždavinius buvo organizuojama sovietinės sistemos modernizacija ir ideologinių reikalavimų sklaida. Analizuojant, kaip organizuojami ir vykdomi planai skirtingais lygmenimis, galima įžvelgti institucinius ir asmeninius interesus. Taip išryškėja neformalioji biurokratija, kuri papildo ar ignoruoja deklaratyvius sistemos tikslus.Reikšminiai žodžiai: "brandus socializmas"; 1977 m. Sovietų Sąjungos konstitucija; Brandusis socializmas; Centras ir periferija; Darbo etika; Komunistinis partinis elitas; Partinė nomenklatūra; Petras Grškevičius; Planinė komandinė sistema; Romualdas Skorskis; Socialinis tinklas; Sovietinė biurokratija; Sovietinė okupacija; Stagnacijos laikotarpis; "real socialism"; 1977 Soviet constitution; Center and periphery; Developed socialism; Party nomenclature; Petras Grškevičius; Planned command system; Romualdas Sikorskis; Social network; Soviet occupation; Stagnation period; The Soviet bureaucracy; The communist party elite; Work ethics.

ENThe material presented in the paper reveals that Soviet bureaucracy is not only an ideologically defined structure. Since the paper discusses the stagnation period (1974–1986), the analysis of Soviet bureaucracy serves as a test-paper to show that ideological factors decreasingly less determined system dynamics and what conjuncture model was supported by the bureaucratic culture during the stagnation period. This analysis reveals estrangement of the state apparatus from ideological goals and officially established governance methods, defines the logic of performance of Soviet bureaucracy which, formally supporting the goals of the system, largely focuses on the factors that dominate in the everyday routine of bureaucrats. The paper pays considerable attention to the style of bureaucratic governance and presents examples of bureaucratic governance that speak about the phenomenon of “bureaucratic amortisation” as the style of conformation of Lithuanian Soviet bureaucracy. The paper uses the material from Lithuanian and Russian archives and examines various documents, interviews with persons who held responsible posts during the Soviet period. The paper also highlights that the command-plan system defined the Soviet bureaucratic model, according to which the modernisation of the Soviet system and dissemination of ideological requirements was organised. The analysis of the organisation and implementation of plans at different levels shows institutional and personal interests. Thus non-formal bureaucracy emerges, which complements or ignores the declarative goals of the system.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20797
Updated:
2018-12-17 12:21:17
Metrics:
Views: 97    Downloads: 24
Export: