Profesinis orientavimas sovietmečio Lietuvoje 1958-1984 m.: sisteminis, idėjinis ir praktinis įgyvendinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinis orientavimas sovietmečio Lietuvoje 1958-1984 m.: sisteminis, idėjinis ir praktinis įgyvendinimas
Alternative Title:
Vocational guidance in Soviet Lithuania in 1958-1984: structural, theoretical and practical implementation
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/1, p. 145-176
Keywords:
LT
Profesinis orientavimas; Darbinis auklėjimas; Pedagogika; Vaiko samprata; Sovietinė vaikystė; Profesijos pasirinkimas; Sovietmečio kaimas; Sovietmečio miestas.
EN
Vocational guidance; Labour education; Education; Concept of the child; Soviet childhood; Choice of vocation; Soviet village; Soviet town.
Summary / Abstract:

LTProfesinis orientavimas sovietinėje santvarkoje buvo laikomas viena iš prioritetinių institucinio švietimo sferų. Industrializacija ir technikos modernizacija diktavo ir nuolat formavo darbinės ir profesinės sampratos pokyčius instituciniuose švietimo organuose, o viešajame diskurse skatino propaguoti sovietinei ekonomikai palankias ir būtinas specialybes. Vis dėlto pedagogų bandymai nukreipti mokinius į vienas ar kitas mokymo įstaigas realybėje dažnai neatliepdavo pačių moksleivių ir jų tėvų lūkesčių, o ir pasirinkimo motyvai dažniausiai būdavo priešingi „socializmo statybų“ šūkiams. Siekiant atskleisti reiškinio nevienalytiškumą, tekste analizuojamas profesinio orientavimo sisteminis, idėjinis ir praktinis įgyvendinimas sovietmečio Lietuvos edukacinėje erdvėje. Analizuojamas politechninio mokymo sistemos kūrimasis sovietinėje Lietuvoje 1958-1984 m., tiriama, kokią įtaką pedagoginės teorijos m odernizacija turėjo profesinio orientavimo fenomeno formavimuisi ir išpopuliarėjimui aptariamu laikotarpiu. Empirinis tyrimas pasitelkiamas analizuojant realias vaikų darbinio auklėjimo ir profesijų pa(si)rinkimo praktikas edukacinėje kaimo ir miesto aplinkoje. [Iš leidinio]

ENVocational guidance in the Soviet system o f education was considered a high priority o f institutional socialisation. Industrialisation and technical modernisation dictated and regulated changes in perception o f labour training and vocational guidance in the institutional educational bodies and encouraged the promotion o f economically favourable and necessary occupations in the public discourse. However, in reality, teachers’ attempts to direct pupils to one or another education facility did not m eet the expectations o f parents and children regarding their future and the m otivation behind their choices often opposed the ideas promoted by Socialist slogans. With a view to disclosing the heterogeneity o f the phenomenon, this article analyses systemic, ideological, and practical implementation o f vocational guidance in the educational space o f Soviet Lithuania. The article also dwells on the development o f the polytechnic system o f education in Soviet Lithuania in 1958-1984, analyses the influence o f the modernization o f educational theories on the formation and o f the phenomenon o f vocational guidance and it gaining popularity in the period in question. The empirical investigation was employed to analyse the actual practices o f children’s labour education and professional choices in the educational environment in rural and urban areas. The research w hich served as the basis for this article w as carried out within the framework o f the project funded by the Research Council of Lithuania “Engineers in Soviet Lithuania: Socialization, Vocational Guidance, Activities, and Ideology” (MOD-17040). [From the publication]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88946
Updated:
2020-10-30 21:15:19
Metrics:
Views: 51    Downloads: 4
Export: