Dvasininkų veiklos ir finansų kontrolė vėlyvuoju sovietmečiu Kauno mieste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasininkų veiklos ir finansų kontrolė vėlyvuoju sovietmečiu Kauno mieste
Alternative Title:
Oversight of the activities and the legal status of the clergy during the late Soviet period in Kaunas city
In the Journal:
Soter . 2013, 45 (73), p. 89-101
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ateizmas; Kaunas; Pamaldos; Religinis kultas; Religinis susivienijimas; Religinių kultų įstatymų laikymosi kontrolės komisijos; Religinė politika; Religinės apeigos; Revizijos komisijos; Sovietinis režimas; Sovietų režimo religinė politika
EN
Atheism; Audit committees; Forms of worship; Kaunas; Oversight committees for religious compliance; Religious cult; Religious policy; Religious services; Religious unity; Soviet regime; The Soviet religious policy
Summary / Abstract:

LTNors 1978 m. balandžio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijoje piliečiams pripažįstama teisė išpažinti bet kurią religiją, tačiau taip pat pabrėžiama, kad valstybė ir mokykla yra atskirtos nuo bažnyčios. Šios nuostatos vykdytos kontroliuojant dvasininkų veiklą. Tuo tikslu prie miestų ir rajonų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų sudarytos religinių kultų įstatymų laikymosi kontrolės komisijos (toliau – komisijos) privalėjo pagal centrinės valdžios institucijų direktyvas stebėti dvasininkų veiklą. Šios komisijos turėjo kontroliuoti dvasininkų įtaką vaikams ir jaunimui, užtikrindamos, kad nepilnamečiai nedalyvautų jiems skirtose mišiose ir nebūtų įtraukiami į religines apeigas. Be to, komisijos rūpinosi, kad nebūtų tikslinės veiklos tėvams, moterims ir kitoms grupėms. Ypatingai stengtasi nustatyti mišių metu pasakytų pamokslų tipą: ar jis buvo religinio, politinio, etinio, moralinio turinio, ar nesieta religija ir tautiškumas. Komisijos rengė ataskaitas su konkrečių pamokslų ištraukomis ir juos sakiusių dvasininkų pavardėmis. Komisijos turėjo ne tik fiksuoti pažeidimus, bet ir taikyti prevencinio pobūdžio priemones – grupinius ir individualius pokalbius su dvasininkais apie deramą elgesį maldų metu, paskaitas šiomis temomis darbo vietose, susitikimus su mokytojais. Taip pat valdžios įstaigos buvo įpareigotos nuodugniai tikrinti ne tik dvasininkų veiklą, bet ir bažnyčių bei dvasininkų turtinius reikalus. Turto, piniginių lėšų kontrolės ir kitas funkcijas atliko sudaryti vykdomieji organai ir revizijos komisijos. Kauno miesto LDT Finansų skyrius daugiausia dėmesio skyrė bažnyčių pajamoms ir mokesčiams nustatyti.[...] [versta iš angliškos santraukos]

ENAs the Constitution of the Lithuanian SSR of April 20, 1978 established the right of citizens to profess any religion, it also declared that state and schools are to be separated from the church. These clauses were enforced by assessing the activities of clergymen in society. To that end, Oversight committees for religious sect compliance under the city and regional executive committees of the Councils of the People’s Deputies were established, which were supposed to investigate the activities of clergymen according to set guidelines. These oversight committees would audit the activities clergymen carried out with children and youth, making sure that special services were not held for minors and that minors were not employed in the assistance of the clergy. The committees also ensured that no activities were aimed at parents, women and other special groups. A particular effort was made to identify the types of sermons delivered during service: whether the content was religious, political, on ethics and morality, and whether it conflated religion and nationality. The committees filed reports providing excerpts from specific sermons and identified the clergymen who delivered them. The committees were not only in charge of documenting violations but also had to take certain preventive measures – group and individual conversations with clergymen about lawful conduct during worship, lectures on such topics at places of employment, as well as meetings with school teachers. In addition to inspecting the content of religious activities, governmental institutions audited the finances of the church and clergy. Matters of property, financial resource management, its proper use and other issues were decided by the executive offices of the church and oversight committees. The executive finance divisions of the Kaunas city district CPD’s had to assess the compliance of the clergy in reporting their income and paying of income taxes.[...] [From the publication]

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46168
Updated:
2018-12-17 13:33:28
Metrics:
Views: 10
Export: