Apie projektą

Duomenų bazė „Lituanistika“ kuriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų ir valstybės lėšų. Nuo 2006 metų Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) parengė keturis projektus. Dabartiniam 2016−2021 metų laikotarpiui LMT yra pasirašiusi finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir vykdo projektą „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002). Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Projekto poreikis deklaruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakyme Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Minėtuose dokumentuose strateginis prioritetas teikiamas lituanistikos tyrimams ir studijoms, sprendžiančioms esminius tautinės tapatybės plėtojimo ir tautos raidos uždavinius, taip pat akcentuojamas lituanistikos tyrimų kokybės gerinimo veiksnys – mokslo darbų ekspertinio vertinimo veiksminga sistema – vertinimo kriterijų išgryninimas ir aukšta ekspertų kvalifikacija. Pabrėžiama šiuolaikinė infrastruktūra – duomenų sklaida moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojanti atvirosios prieigos duomenų bazė, užtikrinanti lituanistinei medžiagai galimybes patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę, o tyrimų rezultatams tarptautinę sklaidą, jų autoriams – platesnį tarptautinį bei Lietuvos visuomenėje žinomumą.

Projekto tikslai:

Per daugiau nei dešimtmetį duomenų bazė „Lituanistika“ (toliau – LDB) tapo sklandžiai funkcionuojančia atvirosios prieigos lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūra, atliekančia vis didesnį vaidmenį tarptautinėje mokslinės informacijos elektroninėje erdvėje ir mokslo politikoje.

Į pradžią

Pagrindiniai projekto darbai ir rezultatai 2007−2018 metais

Į pradžią

Projekto tęsinys 2019–2021 metais

Dabartiniame duomenų bazės kūrimo etape tęsiamas lituanistikos publikacijų, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose, kaupimas ir išsaugojimas, santraukų lietuvių kalba rengimas. Duomenų bazės auditoriją turėtų praplėsti ir jos panaudą auginti lituanistinių sklaidos (mokslo populiarinimo) publikacijų bei elektroninių išteklių įtraukimasį duomenų bazę ir atitinkamų paieškos rinkinių organizavimas (iki 2019 metų – buvo vienintelis rinkinys – mokslo publikacijų). Planuojama publikacijų chronologijos plėtra pirmiausia įtraukiant lituanistikos kūrinius, išleistus iki 2000 metų.

Numatoma, kad tęsiant projektą duomenų bazėje bus sukaupta dar 17 tūkst. publikacijų ir 2021 metais ją sudarys per 76 tūkst. publikacijų. Plėtojant duomenų bazę kaip atvirosios prieigos, numatyta iki 38 tūkst. padidinti laisvai visiems interneto vartotojams pasiekiamų visateksčių publikacijų.

Pasitelkiant ekspertus atrenkamos geriausios lituanistinės publikacijos, saugomi ekspertinio vertinimo duomenys ir rezultatai. Ekspertiniam vertinimui tobulinti parengtos 2 studijos. Pirmojoje apžvalgoje-studijoje (2018 m.) atlikta duomenų bazės ekspertinio vertinimo analizė, antrojoje studijoje (2019 m.) pateiktos rekomendacijos duomenų bazės objektui bei žanrams tikslinti.

Duomenų bazė „Lituanistika“ – tai šiuolaikiškas būdas skleisti lituanistikos tyrimų duomenis ir rezultatus nacionalinėje bei tarptautinėje erdvėje, o jų autoriams tapti matomiems ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Siekiama, kad duomenų bazė ir duomenys būtų lengvai pasiekiami vartotojams per naujai sukurtą duomenų bazei skirtą svetainę (www.lituanistika.lt) su integruotu duomenų paieškos indeksu, o duomenų bazės dizainas būtų orientuotas į vartotoją, užtikrinta lengva ir aiški paieška lietuvių bei anglų kalbomis. Numatoma diegti priemones, kurios padėtų „Lituanistikos“ duomenis integruoti su kitomis duomenų bazėmis ir pasaulinėmis paieškos naršyklėmis, pavyzdžiui, su „Google“ ir kitomis.

Lituanistikos mokslinių tyrimų sklaidos ir žinomumo didinimui tarptautiniame kontekste orientuojamasi į LDB pristatymus Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose renginiuose, bendradarbiaujant su užsienio baltistikos ir (ar) lituanistikos centrais. Duomenų bazės pristatymai (doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė. „Lituanistikos“ duomenų bazės kūrimo poreikis ir svarba, kūrimo etapai, Lina Bloveščiūnienė. „Lituanistikos“ duomenų bazė mokslo sklaidai, prof. dr. Rūta Petrauskaitė. Disciplinų ir žanrų įvairovė „Lituanistikos“ duomenų bazėje projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dalyviams (2021-01-20).

Siekiant interaktyvesio „Lituanistikos“ duomenų bazės turinio pateikimo, didesnės turinio sklaidos, numatytos sąsajos su Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNMMB) modernizuojama Virtualia elektroninio paveldo informacine sistema (VEPIS). Daugiau apie LNMMB ES Europos regioninės plėtros fondo vykdomą projektą, kurio vienas iš partnerių - Lietuvos mokslo taryba.

Projekto partneriai yra Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Kauno technologijos universitetas.

Kontaktai

Į pradžią