Apie projektą

Duomenų bazė „Lituanistika“ kurta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų ir valstybės lėšų. Nuo 2006 metų Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) parengė keturis projektus. 2016−2021 metų laikotarpiui LMT buvo pasirašiusi finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir įvykdė projektą „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002). Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Projekto poreikis deklaruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakyme Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Minėtuose dokumentuose strateginis prioritetas teikiamas lituanistikos tyrimams ir studijoms, sprendžiančioms esminius tautinės tapatybės plėtojimo ir tautos raidos uždavinius, taip pat akcentuojamas lituanistikos tyrimų kokybės gerinimo veiksnys – mokslo darbų ekspertinio vertinimo veiksminga sistema – vertinimo kriterijų išgryninimas ir aukšta ekspertų kvalifikacija. Pabrėžiama šiuolaikinė infrastruktūra – duomenų sklaida moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojanti atvirosios prieigos duomenų bazė, užtikrinanti lituanistinei medžiagai galimybes patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę, o tyrimų rezultatams tarptautinę sklaidą, jų autoriams – platesnį tarptautinį bei Lietuvos visuomenėje žinomumą.

Projekto tikslai:

Per daugiau nei dešimtmetį duomenų bazė „Lituanistika“ (toliau – LDB) tapo sklandžiai funkcionuojančia atvirosios prieigos lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūra, atliekančia vis didesnį vaidmenį tarptautinėje mokslinės informacijos elektroninėje erdvėje ir mokslo politikoje.

Į pradžią

Pagrindiniai darbai ir rezultatai: