Rytinių šiaurės žemaičių fonologija : vokalizmas ir prozodija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2007.
Pages:
300 p
Notes:
Monografija parengta Vilniaus universitete gintos daktaro disertacijos "Akmenės šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija" pagrindu. Bibliografija.
Keywords:
LT
Akmenė; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – instrumentiniais ir statistiniais metodais nustatyti fonologinius elementus, ištirti jų tarpusavio santykius ir pateikti išbaigtą šiaurės žemaičių tarmės Akmenės šnektos (o sykiu ir rytinės šiaurės žemaičių tarmės) fonologinės sistemos aprašą. Atlikus tyrimą paaiškėjo keletas išvadų. Tiriamosios šnektos fonologinę sistemą sudaro 14 fonemų. Kiekybės, arba ilgumo-trumpumo, opozicijos nuosekliai neutralizuojamos nekirčiuotuose skiemenyse, - juose vartojamos trumposios fonemos. Šalutiniai nukeltiniai kirčiai reguliariai vartojami galiniuose ilguosiuose skiemenyse, kurių pagrindą sudaro ilgoji balsinė fonema arba grynasis dvibalsis. Atitraukus kirtį senojoje jo vietoje šalutinis kirtis išlaikomas visiškai nuosekliai. Skirtingai nei kitur Žemaičiuose, atitrauktinis kirtis iš dalies yra ir distinktyvinis. Priegaidžių opozicija realizuojama kirčiuotuose ilguosiuose skiemenyse ir yra distinktyvinė, neutralizuojama galūnėse, kur archiprozodemai atstovauja akūtas. Kirčiuojamojo segmento kiekybė yra vienas iš svarbiausių prozodinių požymių, pagal kurį tiriamojoje šnektoj skiriamos priegaidės.Reikšminiai žodžiai: Vokalizmas; Konsonantizmas; Prozodija.

ENThe purpose of monograph is to identify phonological elements by instrumental and statistical methods, study their interrelations and provide a comprehensive description of the phonological system of Akmenė patois of Northern Samogitian dialect (together with the Eastern Northern Samogitian dialect). The study led to several conclusions. The phonological system of the patois in questions consists of 14 phonemes. Quantity of length-shortness oppositions are consistently neutralised in unstressed syllables – there short phonemes are used. Auxiliary shifted accents are regularly used in long syllables at the end based on the long vowel phoneme or a pure diphthong. After the stress is shifted on its old place the auxiliary accent is consistently retained. Unlike anywhere else in Samogitia, the shifted accent is partly distinctive. Accent opposition is realised in long syllables under stress and is distinctive and neutralised in endings where archiprosodeme is represented by the acute accent. Quantity of the stressed segment is one of the key prosodic features whereby accents are identified in the patois in question.

ISBN:
9789955704393
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13380
Updated:
2016-07-24 09:31:15
Metrics:
Views: 29
Export: