Pašušvio šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pašušvio šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija: disertacija
Alternative Title:
The Phonological system of Pašušvis dialect: vocalism and prosody
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
205 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pašušvys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTVakarų aukštaičių šiauliškių patarmės Pašušvio šnektos fonologinę balsių sistemą sudaro 14 fonemų. Ilgosios yra /i• ie ė• a• o• uo u•/, o trumposios – /a /, taip pat uždaresnės ir atviresnės /i u/. Uždaresnių fonemų /i/, /u/ vienintelė relevantinė pozicija – galūninis skiemuo. Dėl atvirųjų /e•/, /e/ defonologizacijos balsių sistema yra trikampė. Visos fonemos vartojamos kirčiuotuose skiemenyse, nekirčiuotuose skiemenyse kiekybės ir kokybės opozicijos neutralizuojamos. Stiprusis pagrindinis kirtis sudaro centrinę prozodinę žodžio dalį, atlieka kulminatyvinę ir distinktyvinę funkcijas, sudaro sąlygas pasireikšti priegaidžių opozicijai; skiriami du jo tipai: stiprusis (senovinis negalinis) ir silpnasis (galinis arba atitrauktinis). Stipriojo kirčio skiemenyse trumposios balsinės fonemos realizuojamos pusilgiais alofonais, ilgųjų skiemenų priegaidės yra akūtas ir cirkumfleksas. Silpnojo kirčio skiemenyse trumposioms fonemoms atstovauja trumpieji alofonai, ilgųjų skiemenų priegaidės yra neoakūtas ir neocirkumfleksas. Priegaidės balsiniuose skiemenyse labiausiai skiriasi pagrindinio tono ir intensyvumo viršūnės pasirodymo laiku, diapazonais. Dvigarsių priegaides patikimiausiai diferencijuoja dėmenų kokybė ir kiekybė. [...] Šalutinis morfemos kirtis yra fonologinis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe vowel system of the Pašušvis dialect of the west Aukštaitian šiauliškiai sub-dialect consists of 14 phonemes. The long vowels are /i• ie ė• a• o• uo u•/, the short ones – /a /, closed and open vowels are /i u/. The only relevant position of the closed phonemes /i/, /u/ is the final syllable. Due to the dephonologization [24]of open /e•/, /e/ the vowel system is triangular. All phonemes are used in stressed syllables. In unstressed syllables qualitative and quantitative oppositions are neutralised. The strong main stress constitutes the central prosodic part of a word. It performs a climactive [25]and distinctive function, and allows manifesting the opposition of accents. [26]Two types of stress are distinguished: a strong one (old, non-final) and a weak one (final or retracted). Vowels in syllables with a strong stress occur as semi-long allophones. The accent of long syllables is acute and circumflex. Short phonemes in syllables with a weak stress are represented by short allophones; the accent of long syllables is neoacute[27] and neocircumflex[28]. Accents in syllables with vowels vary in time and range from the main tone and intensity of the peak. Stresses of diphthongs are reliably differentiated by the quality and quantity of their components. [...] The secondary stress of a morpheme is phonological.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11171
Updated:
2022-01-01 20:04:37
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: