Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija
Alternative Title:
Dialektische Differenzierung der Östlichen Hochlitauischen Mundarten
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 123-136
Keywords:
LT
Adutiškis; Ceikiniai; Mielagėnai; Švenčionys; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos rytų aukštaičių vilniškių pakraštinės šnektos -- Švenčionių, Ceikinių, Mielagėnų, Tverečiaus, Adutiškio ir Svirkų. Šiam regionui būdinga sudėtinga sociolingvistinė situacija, nes vieno kalbinio kolektyvo ribose kontaktuoja keturios kalbos: lietuvių, rusų, baltarusių ir lenkų. Itin susiskaidžiusios šio arealo šnektos analizuojamos pagal kelis požymius: 1) baltų *ā, *ē refleksus; 2) priebalsių neminkštinimo atvejus; 3) bk balsių ė, e pakitimus po nesuminkštėjusių priebalsių. Vilniškių šnektose randami visi įmanomi senovinių ilgųjų balsių *ā, *ē atitikmenys (*ā>å·>o·>uo·[uo su išblėsusiu pirmuoju dėmeniu] >uo ir *ē>e·[siaurasis e]>ie·[ie su išblėsusiu pirmuoju dėmeniu]>ie). Šie balsių pakitimai liudija svarbiausias minėtų balsių raidos tendencijos: siaurėjimą, labializaciją ir diftongizaciją, o didelė tarminė diferenciacija rodo tiriamame areale nuo seno buvus lietuvių autochtonų gyvenvietes.Reikšminiai žodžiai: Vilniškių tarmė; Rytinių pakraščių šnektos; Tarminė diferenciacija.

ENThe article analyzes the peripheral dialects of the Eastern Upper Lithuanians of Vilnius district, i. e. the residents of Švenčionys, Ceikiniai, Mielagėnai, Tverečius, Adutiškis and Svirkai. The region characterizes with a complex sociolinguistic situation, since four languages are in contact within the limits of one language collective: Lithuanian, Russian, Byelorussian and Polish. The especially polarized dialects of the area are analyzed in terms of four characteristics: 1) Baltic *ā, *ē reflexes; 2) the cases of non-softening of consonants; 3) changes of the bk vowels ė, e after the non-softened consonants. In the dialects of the residents of Vilnius area one can find all the possible equivalents of the old long vowels *ā, *ē (*ā>å·>o·>uo·[uo with the sagged first constituent] >uo and *ē>e·[narrow e]>ie·[ie with the sagged first constituent]>ie). The said changes of vowels evidence the most important trends of the development of the said vowels: narrowing, labialization and diphthongization and the big dialectal differentiation shows that Lithuanian autochthon settlements existed in the area in question from the ancient times.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15057
Updated:
2018-12-17 10:42:40
Metrics:
Views: 56    Downloads: 7
Export: