Rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo priegaidės : audicinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo priegaidės: audicinis tyrimas
Alternative Title:
Syllable accents of the inessive and illative in the Eastern Lithuanian sub-dialect of Utena: the auditory research
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 229-237
Keywords:
LT
tarmės; inesyvas; iliatyvas; priegaidės.
EN
dialecst; inessive; illative; accent.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariamųjų inesyvo ir iliatyvo priegaidės žymimos remiantis tik klausa ir istorine formų raida. Atlikti uteniškių inesyvo ir iliatyvo trumpųjų formų eksperimentiniai tyrimai parodė, kad esama fonetinių požymių, rodančių linksnių galūnių priegaidžių skirtumus. Šis audicinis tyrimas patvirtino prielaidą, kad rytų aukštaičių uteniškių sutrumpėjusios inesyvo ir iliatyvo formos nėra vienodos. Tumposios inesyvo formos galūnės požymiai sietini su tvirtagale priegaide, iliatyvo - su tvirtaprade. Atliekant audicinį eksperimentą, atskirų žodžių porų atpažinimas svyravo nuo 86,7% iki 45,8% teisingų atsakymų. Tai rodo, kad tiriamųjų formų priegaidžių realizavimas fakultatyvus, požymių ryškumas varijuoja net ir to paties pateikėjo kalboje. Statistinis rezultatų vertinimas u kriterijumi parodė, kad penkių iš tirtų aštuonių porų u kriterijaus reikšmės viršijo kritinę tikimybės reikšmę uα. Tai labai geras rezultatas, jų 95% pasikliaujamojo intervalo riba viršijo 50% atsitiktinio spėliojimo ribą. Bendrasis visų tirtų porų statistinio vertinimo rezultatas taip pat patikimas. Teisingai atpažinta daugiau negu pusė visų tirtų porų (65%), vertinimo rodikliai (u kriterijus, 95% pasikliaujamasis intervalas) rodo, kad šis atpažinimo procentas reikšmingai nutolęs nuo atsitiktinio spėliojimo ribos. Uteniškių sutrumpėjusiųjų vietininkų formos nėra visiškai homoniminės, jas skiria fonologinis prozodinis elementas - priegaidė. Išryškėjusi tendencija skirti vienodą foneminę sandarą turinčias formas traktuotina kaip realiai egzistuojančios priegaidžių opozicijos požymis.

ENThe intonations of the inesive and illative discussed in the work are marked only on the basis of hearing and historical development of forms. The experimental research performed on the short forms of inesive and illative used by Utena residents showed that there are some phonetic features indicating the differences among the intonations of case endings. This auditory research confirmed the assumption that the shortened forms of inesive and illative in the subdialect of Uteniškiai of Eastern Highlanders are not identical. The features of the short inesive form ending are related to circumflex, while the illative – with acute. During the auditory experiment, the recognition of separate pairs of words varied from 86.7% to 45.8% of correct answers. This shows that the realization of the intonations is optional; the clearness of the features varies even in the speech of the same. Statistic evaluation of the results using U-criterion showed that the values of U-criterion of five out of eight pairs examined exceeded the critical value uα of the probability. It is a very good result, i.e. the limit of their 95% reliable range exceeded the 50% limit of accidental guess. The general result of statistic analysis of all the pairs is also reliable. Correct recognition was observed in more than a half cases of all the pairs researched (65%), evaluation criteria (U-Criteria, 95% reliable range) show that this recognition percent is significantly distant from the accidental guess. The shortened forms of locatives in the subdialect of Uteniškiai are not fully homonymic; these can be differentiated by a phonological prosodic element - intonation. The tendency to distinguish forms having the same phonemic composition is to be considered as a feature of existing intonation opposition.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16441
Updated:
2018-12-17 12:15:06
Metrics:
Views: 82    Downloads: 4
Export: