Lietuvių asmenvardžiai = Lithuanian personal names

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių asmenvardžiai =: Lithuanian personal names
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
839 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Bendrieji dalykai: Įvadinės pastabos; Asmenvardžių tyrimas; Metodai ir šaltiniai — Lietuvių asmenvardžių istorinė apžvalga: Senovėje žmonės – vienavardžiai; Vardai ir prievardžiai; Krikštavardžiai; Pavardžių kilmė; Svetimkalbė raštinė; Pavardžių lenkinimas; Rusinimas, vokietinimas, Anglinimas; Vardyno raida tautinio atgimimo ir nepriklausomybės laikas; Okupacijos, jų poveikis vardynui ir dabartinė būklė — Tautinis vardynas ir svetimųjų apnašos — Tautinio vardyno branduolys - senieji dvikamieniai asmenvardžiai — Dėmenų sąvadas — Dėmenų aptarimas — Dvikamienių asmenvardžių sąvadas — Dvikamienių asmenvardžių aptarimas — Trumpinių ir vienakamienių asmenvardžių sąvadas — Trumpinių ir vienakamienių asmenvardžių aptarimas — Krikščioniškasis vardynas — Krikščionybė Lietuvoje ir vardynas: Lietuvos krikštas; Krikštavardžiai ir senieji vardai; Kanoninės formos ir liaudiški variantai; Krikštavardžių rašymas šaltiniuose; Vardų mados; Vediniai; Vardų amžius ir jų klasifikacija — Hebrajiškos kilmės vardynas — Graikiškos kilmės vardynas — Lotyniškos kilmės vardynas — Germaniškos kilmės vardynas — Slaviškos kilmės vardynas — Įvairių kitų kalbų kilmės krikštavardžiai — Krikščioniškų vardų mišimas su senuoju tautiniu vardynu — Pravardynas — Asmenvardžiai, susiję su žmogaus gimimu — Gyvūniniai asmenvardžiai — Augmeniniai asmenvardžiai — Buities reikmenų ir sąvokų asmenvardžiai — Šeimyniniai asmenvardžiai — Asmenvardžiai, susiję su žmogaus amatu — Tautovardiniai asmenvardžiai — Teokratiniai asmenvardžiai — Žmogaus fizines ypatybes rodantys asmenvardžiai — Žmogaus dvasines ypatybes rodantys asmenvardžiai — Pravardyno sąveika su senuoju tautiniu ir krikščioniškuoju vardynu —Atneštiniai asmenvardžiai — Lietuvių (baltų) kilmės asmenvardžiai į rytus nuo Lietuvos — Baigiamosios pastabos — Sutrumpinimai — Literatūra (šaltiniai) — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTKnygos autorius - žymus lietuvių kalbininkas, paskelbęs daugybę kalbos istorijos, istorinės gramatikos, dialektologijos, onomastikos ir kitų sričių darbų. Monografiją sudaro įvadas, tyrimų apžvalga ir skyrius „Lietuvių asmenvardžių istorinė apžvalga", kuriame pateikiama svarbiausių žinių apie asmenvardžių formavimąsi. Gausi antroponiminė medžiaga dėstoma trijose didelėse dalyse: „Tautinis vardynas", „Krikščioniškasis vardynas" ir „Pravardynas". Pirmojoje dalyje tiriami dvikamieniai vardai (pvz., Daug-vilas, Taut-vydas), kurie sudaro seniausią lietuvių asmenvardžių sluoksnį ir kartais siekia net indoeuropiečių prokalbės laikus. Antrojoje dalyje aptariami iš krikščioniškųjų vardų ir jų trumpinių kilę asmenvardžiai ar jų perdirbiniai, taip pat tyrinėjamas ryšys su senaisiais dvikamieniais vardais. Trečioji dalis skirta asmenvardžiams, kilusiems iš pravardžių. Lietuvių asmenvardžiai lyginami su kitų kalbų antroponimijos raida, išryškinami panašumai ir pabrėžiami savitumai. Pabaigoje pridedama plati bibliografija ir asmenvardžių rodyklė, kuri pravers ne tik mokslininkams, bet ir kiekvienam skaitytojui leis negaištant sužinoti rūpimos pavardės kilmę.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Asmenvardžių daryba; Personal names; Formation of personal names.

ENThe author of the book is a famous Lithuanian linguist who published a number of works on language history, historical grammar, dialectology, onomastics and other areas. The monograph consists of the introduction, research overview and the chapter “Lietuvių asmenvardžių istorinė apžvalga“ [Historical Overview of Lithuanian Anthroponyms] where the major information on the formation of anthroponyms is provided. Abundant anthroponymic material is provided in three large parts: “Tautinis vardynas” [National Index of Proper Names], “Krikščioniškasis vardynas” [Index of Christian Proper Names] and “Pravardynas” [Index of Nicknames]. In the first part, double-stemmed names (e.g., Daug-vilas, Taut-vydas), which form the oldest layer of Lithuanian anthroponyms and sometimes date back even to the times of the Proto-Indo-European language are studied. In the second part, anthroponyms originating from Christian names and their abbreviations or their remakes are discussed, as well as the relation with ancient double-stemmed names is studied. The third part is dedicated to anthroponyms originating from nicknames. Lithuanian anthroponyms are compared with the development of anthroponymy in other languages, similarities are highlighted and differences are pointed out. At the end, a broad bibliography and the index of anthroponyms which will be useful to scholars and allow every reader to find out the origin of the surname concerned without spending much time on it are provided.

ISBN:
9786094110177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20554
Updated:
2020-11-16 18:47:03
Metrics:
Views: 187
Export: