Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840-1843)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840-1843)
Alternative Title:
Register of proper names compiled in Lithuania (1840-1843)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2014, t. 16, p. 323-340
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tikriniai vardai; Istorinių tikrinių vardų registras; Proper names; Register of proper names.
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
EN
Proper names; Register of proper names.
Summary / Abstract:

LTXIX a. (apie 1840-1843 m.) nežinomo autoriaus parengtas istorinių tikrinių vardų registras, kuris lietuvių istorinėje antroponimijoje ir toponimijoje kol kas neturi analogų. Rankraštis gautas iš J. Jablonskio dar 1913 m. ir šiuo metu saugomas Lietuvos literatūros ir tautosakos institute Vilniuje. Registro autorius iki šiol nėra nustatytas. Jį sudaro apie 45 000-60 000 istorinių tikrinių vardų (daugiausia asmenvardžių ir šiek tiek vietovardžių), skaičiuoti ne tik skirtingi, bet ir pasikartojantys onimai. Ši gausybė onimų surinkta iš įvairių šaltinių (senųjų kronikų, bažnytinių dokumentų, žemėlapių, XIX a. publikuotų leidinių ir pan.). Dalis lietuvių tikrinių vardų užrašyta iš Taujėnuose atlikusiųjų išpažintį sąrašo ir kt. Registre lietuviai vyrai įvardijami vienu asmenvardžiu (greičiausiai pavarde). Tai patronimai ir nepatroniminės kilmės asmenvardžiai. Patronimai turi lietuviškas priesagas: -aitis, -ėnas, -(i)onis, -(i)ūnas ir slaviškas: -evič, -ovič. Prie šios grupės dar priskirti antroponimai su priesagomis: -elis, -ėlis; -ulis, -ušis, -utis, -užis; -iškis ir kt. Nepatroniminės kilmės antroponimai kilmės aspektu yra įvairūs. Tai lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai ir jų trumpiniai, pravardinės kilmės asmenvardžiai, krikščioniškos kilmės, slaviškos apeliatyvinės kilmės antroponimai ir kt. Registro autorius išskyrė lietuvių (Litwini) ir latvių (Łotysze) antroponimų grupes. Kai kuriuos bendrašaknius asmenvardžius surašė šalia (dažniausiai po 2–5 pavardes).Palyginus užfiksuotas lietuviškas pavardes su dabartinėmis, paaiškėjo, kad dalis jų jau nebeturi tikslių atitikmenų arba iš viso nefunkcionuoja šių dienų vardyne. Autorius rinko, mėgino grupuoti ir kitų svetimų regionų, kraštų onimus (asmenvardžius ir vietovardžius). [Iš leidinio]

ENIn the nineteenth century (approximately in 1840–1843) a unique register of proper names was compiled that had no analogues in Lithuanian historical anthroponomy and toponymy. The manuscript of the register was received from Jonas Jablonskis by the Lithuanian Science Society in 1913, and presently is preserved in the library of the Institute for the Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius (LLTIB ). The author of the register has not been identified yet. The manuscript was written in Polish and Latin, several inserts printed later in Russian were added later. It comprises app. 45,000–60,000 historical proper names (mostly personal names); the number includes also recurring onymes. This abundance of onymes was collected from various primary sources. For instance, a certain part of Lithuanian proper names was copied from the register confessions in Taujėnai church. Also, citations form historical chronicles, church documents, maps, nineteenth century publications, etc. The non-compound type of the naming of Lithuanian men is clearly prevalent in the register. Patronyms and non-patronymic personal names were used as the naming model. Patronyms have both Lithuanian suffixes -aitis, -ėnas, -(i)onis, -(i)ūnas and those borrowed from Slavic languages ‑evič, ‑ovič. This group also includes anthroponyms with suffixes -elis, -ėlis, -ulis, -ušis, -utis, -užis; -iškis, etc. Non-patronymic anthroponyms are different in terms of their origin. They are: old Lithuanian double-stemmed compound personal names and their abbreviations, names originating from the nick-names, personal names, anthroponyms of Christian origin, names based on Slavic appellatives, etc. The unknown author of the register distinguished groups of Lithuanian (Litwini) and Latvian (Łotysze) anthroponyms. He clustered some cognate personal names (most often 2–5 surnames) next to each other.I compared them with the current surnames and came to a conclusion that a part of them do not have precise equivalents or do not function in the present-day onomastics. The author also collected onymes (personal names and place names) of other foreign regions and countries. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54608
Updated:
2018-12-17 13:48:53
Metrics:
Views: 57    Downloads: 16
Export: