Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse : polonizacijos apybraiža

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse: polonizacijos apybraiža
Alternative Title:
Lithuanian heritage in the surnames of the Suwałki and Augustów region in Poland
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.
Pages:
110 p
Notes:
Lietuvių asmenvardžių r-klė: p. 97-102. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Plotas; Pavardžių lenkinimas; Jotvingių kalbos elementai — Senieji dvikamieniai asmenvardžiai — Dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų vediniai — Patronimija ir jos perdirbiniai — Krikštavardžiai ir jų vediniai: Nepriesaginiai krikštavardžiai; Su priesaga -elis; Su priesaga -ulis; Su priesaga -ukas; Su priesaga -ikas; Su priesaga -utis; Su tėvavardine priesaga -aitis; Su priesaga -ūnas; Su priesaga -onis; Su priesaga -ėnas; Su priesaga -ynas; Su -okas, -ėkas ir kitomis priesagomis — Pravardynas — Baigiamosios pastabos — Dziedzictwo litewskie w nazwiskach na ziemi suwalsko-augustowskiej w Polsce. Streszczenie — The Lithuanian Heritage in the Surnames of the Suwalki and Augustow Region in Poland Summary — Suvalkų ir Augustavo krašto gyvenviečių pavadinimų sutrumpinimai — Kiti sutrumpinimai ir simboliai — Literatūra — Lietuvių asmenvardžių rodyklė — Asmenvardžių rodyklė (lenkiškai).
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTKnygoje, remiantis Lenkijoje išleista telefono abonentų knyga, atliekama Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardžių lingvistinė analizė. Knygoje siekiama išryškinti lietuviškąjį paveldą, todėl daugiausia dėmesio buvo skiriama toms pavardėms, kuriose išryškėjo vienoks ar kitoks lietuviškas podirvis. Tai nulėmė analizės rezultatų pateikimo būdą: pirmiausia nurodomi lietuviški (baltiški) originalūs ar rekonstruoti asmenvardžiai arba jų dalys, paskui pateikiamos tuos asmenvardžius išlaikiusios telefono abonentų knygos pavardės. Siekiant glaustumo lietuviška (baltiška) asmenvardžio kilmė grindžiama tik vienu kitu akivaizdžiu pavyzdžiu. Įvade aptariamas analizės plotas, pavardžių lenkinimo ypatumai, jotvingių kalbos elementai. Pažymima, kad Suvalkų ir Augustavo krašto pavardėse slypi ne tik labai daug lietuviško paveldo, bet ir senovėje čia gyvenusios baltų genties jotvingių kalbos požymių. Viena iš ryškių fonetinių ypatybių, kuriomis skyrėsi jotvingių kalba nuo lietuvių kalbos, yra priebalsiai s, z vietoj lietuvių š, ž. Augustavo miesto gyventojų pavardėse Azar-owicz ir Azareuticz greičiausiai slypi jotvingių apeliatyvas, atitinkantis lietuvių žodį ežeras. Nemaža jotvingių antroponimijos elementų slypi dvikamieniuose asmenvardžiuose – seniausiame baltų vardyno klode, iš kurio buvo padarytos Suvalkų ir Augustavo krašto atitinkamos pavardės. Knygoje, struktūruojant tiriamąją medžiagą kilmės požiūriu, aptariami senieji dvikamieniai asmenvardžiai, dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų vediniai, patronimija ir jos perdirbiniai, krikštavardžiai ir jų vediniai bei pravardynas.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Jotvingiai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvių antroponimija; Lietuvių paveldas; Pavardė; Pavardės; Polonizacija; Pravardės; Lithuanian anthroponymy; Lithuanian heritage; Nicknames; Personal names; Polonisation; Polonization; Surname; Surnames; Yotvingians.

ENThe linguistic analysis of surnames in Suwałki and Augustów regions is carried out in the book on the basis of the phone book published in Poland. The book is aimed at highlighting the Lithuanian legacy; therefore, the major focus is placed on the surnames which are of Lithuanian origin. This determined the way the results of the analysis are presented: first, Lithuanian (Baltic) original or reconstructed anthroponyms or their parts are provided, then the surnames from the phone book having retained these anthroponyms are provided. For the sake of brevity, the Lithuanian (Baltic) origin of the anthroponym is based only on several obvious examples. The scope of the analysis, surname polanization features, elements of the Yotvingian language are discussed in the introduction. It is noted that the surnames in Suwałki Augustów regions inherited a lot of Lithuanian features, as well as the features of the Yotvingian (Baltic tribe) language who used to live there in ancient times. One of the prominent phonetic features which distinguished the Yotvingian language from Lithuanian is the use of consonants s, z instead of Lithuanian š, ž. The surnames of Augustów city residents Azar-owicz and Azareuticz probably have Yotvingian appellatives which correspond to the Lithuanian word ežeras (lake). Quite a few elements of Yotvingian anthroponymy are found in double-stemmed anthroponyms – the oldest stratum of the Baltic proper names, from which respective surnames of Suwałki and Augustów regions were formed. In the book, ancient double-stemmed anthroponyms, abbreviations and derivatives of two-stemmed anthroponyms, patronymy and its remakes, christening names and their derivatives, as well as nicknames are discussed by structuring the study material by origin.

ISBN:
9785420016701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26597
Updated:
2021-01-12 21:09:10
Metrics:
Views: 66
Export: