Kėdainiečių moterų įvardijimo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kėdainiečių moterų įvardijimo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose
Alternative Title:
Trends in the naming of Kėdainiai women in Kėdainiai historical sources of the 17th–18th centuries
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2022, t. 87, p. 140-154
Keywords:
LT
17 amžius; Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kalbos istorija / Language history; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTVieni svarbiausių lietuvių miestiečių istorinės antroponimijos šaltinių yra miestų savivaldos institucijų aktų knygos, įvairūs inventoriai, registrai, bažnytinių metrikų knygos. Tarp jų išsiskiria 1604 m., 1622 m., 1624 m., 1666 m. Kėdainių inventoriai ir 1628–1663 m. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios dokumentai, rašyti lenkų kalba. Iš šių unikalių XVII a. rankraščių išrinkti 82 kėdainiečių moterų užrašymai. Jie išsamiai aptariami įvardijimo aspektu. Nustatyta, kad Radvilų miesto gyventojos dažniausiai užfiksuotos dviem priesaginiais asmenvardžiais pagal vyrą. Taip paminėtos 32 (39,02 proc. visų XVII a. įvardijimų) moterys. Vardu ir pavarde ar jos funkcijas atliekančiu antroponimu įvardyta 13 (15,86 proc.) kėdainiečių. Jos dažniausiai vadintos tradiciniais krikščioniškais vardais. Vėlesnėje 1752–1799 m. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios krikšto metrikų knygoje surastos 32 miestiečių pavardės su lietuviškomis priesagomis. Esminiai žodžiai: Kėdainiai, kėdainietė, istorinė antroponimika, istorinis asmenvardis, įvardijimas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the anthroponyms of the female residents from the town of the Radziwill noble family in the 17th–18th centuries. The records of 82 townswomen were collected from several historical sources of the 17th century (Kėdainiai inventories of 1604, 1622, 1624 and 1666 and the collection of documents 'Collecta zboru Kieydanskiego' of Kėdainiai Evangelical Reformed Church of 1628–1663). Having investigated the system of naming of Kėdainiai women of the 17th century, it was determined that the first elements of the binomial naming model are Christian names. Their different forms were used (traditional long forms, abbreviations and their diminutive derivatives). Nine different canonical Christian name forms were identified. During the period under study, the townswomen were recorded by suffixal personal names formed from the name of their spouse and the second anthroponym (32, which accounts for 39.02% of all the naming records of the 17th century). Other naming types were not that popular. They are: 1) 21 (25.61%) cases of naming by a single suffixal personal name; 2) 16 (19.51%) cases of naming by an anthroponym designating belonging and appellative nickname 'našlė' (Pol. 'wdowa'); 3) 13 (15.86%) cases of naming by the first name and surname or an anthroponym replacing it. The 17th century records of townswomen collected from the town’s documents of administrative type are predominated by the Slavic suffixes '-ova, -ovna', though Lithuanian suffixes '-aičia, -yčia' were occasionally found as well. The binomial naming model (Christian first name and surname) prevailed in the later baptismal register of 1752– 1799 kept by St. George’s Church of Kėdainiai Parish. A total of 32 surnames of Kėdainiai women with Lithuanian suffixes '-aičia, -yčia, -ienė' were recorded in the abovementioned church source. Keywords: Kėdainiai, woman, historical anthroponymy. [From the publication]

DOI:
10.35321/all87-07
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99441
Updated:
2023-07-11 09:37:07
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: