Lietuvių literatūros istorija: XIII-XVIII amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūros istorija: XIII-XVIII amžius
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Pages:
520 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadinės pastabos — Viduramžių literatūra / A. Jovaišas — Trumpa viduramžių epochos apžvalga — Pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas — Mindaugo krikštas ir karūnacija — Vokiečių ordino ir rusėnų kronikos apie Lietuvą ir baltus — Kiti rašytiniai šaltiniai apie viduramžių Lietuvą — Literatūrinės fikcijos — Epistolinė raštija — Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas – Jogailos privilegijos — Vytauto diplomatiniai raštai — „Žemaičių pasiūlymas“ — Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas — Renesanso literatūra — Trumpa renesanso epochos apžvalga / A. Jovaišas — Literatūra rusėnų kalba / A. Jovaišas — Vidurinysis Lietuvos metraščių sąvadas - bandymas parašyti lietuvišką valstybės istoriją — Platusis Lietuvos metraščių sąvadas, arba „Bychoveco kronika“ — Lietuvos statutai ir jų priedai — Lietuvos ponų laiškas Žygimantui Senajam — Spauda ateina į Vilnių ir Karaliaučių — Literatūra lotynų ir lenkų kalbomis Lietuvoje / E. Ulčinaitė — Intensyvėjantys tyrinėjimai — Renesanso atsiradimo ir plitimo Lietuvoje ypatumai — Antika XVI a. mokymo sistemoje — XVI a. istoriografija: tautos praeities ieškojimai ir valstybės pagrindų kūrimas — Renesanso poemos: antikos ir Lietuvos sąsajos — Renesanso poezijos įvairovė: Petras Roizijus — Publicistika, polemika, epistolografija: tradicija ir aktualijos — Raštai lietuvių kalba / A. Jovaišas) — Aplinkybės, palankios lietuviškoms knygoms atsirasti — Reformacija — Prūsų tautos rašytiniai paminklai — Martyno Mažvydo pirmtakai — Martynas Mažvydas — Volfenbiutelio postilė — Baltramiejus Vilentas — Jonas Bretkūnas — Simonas Vaišnoras — Mikalojus Daukša — Merkelis Petkevičius — Jokūbas Morkūnas — Jokūbo Ledesmos katekizmo 1605 m. leidimas — Religiniai konfliktai tarp katalikų ir protestantų / A. Jovaišas —Stačiatikiai. Unitai. Žydai. Karaimai. Totoriai / A. Jovaišas — Stačiatikiai — Unitai — Žydai — Karaimai — Totoriai — Baroko literatūra — Trumpa baroko epochos apžvalga / A. Jovaišas — Lotyniškieji ir lenkiškieji kūriniai / E. Ulčinaitė — Baroko epochos specifika Lietuvoje — Senosios raštijos žanrų sklaida ir plėtotė — Proginės raštijos prasmė ir patosas — Istoriografija, memuaristika, pamokslininkystė — Mokyklinis teatras ir drama: aktualijų atspindžiai ir istorinės savivokos ugdymas — Dvarų teatras: pramogos ir didaktikos dermė — Dienoraščiai, kelionių aprašymai, memuarai — Baroko epochos poema — Dvarų poetų kūryba — Vilniaus universitetas - LDK baroko literatūros kūrimo centras — Motiejus Kazimieras Sarbievijus: antikos ir krikščionybės sintezė — M. K. Sarbievijaus imitacija — Perėjimo iš baroko į švietimo epochą ypatumai — Lietuviškos knygos Didžiojoje Lietuvoje / A. Jovaišas — Konstantinas Sirvydas — Saliamonas Slavočinskis — Steponas Jaugelis-Telega — Samuelis Boguslovas Chilinskis — Pranciškus Šrubauskis — Mykolas Olševskis — Kiti leidiniai — „Lietuvos kalbų visuma“ — Lietuviškos knygos Mažojoje Lietuvoje / A. Jovaišas — Lozorius Zengštokas — Jonas Rėza — Danielius Kleinas — Susidomėjimas lietuvių leksikografija — Etnografiniai aprašymai — Teodoras Lepneris — Matas Pretorijus — Švietimo epochos literatūra / A. Jovaišas — Trumpa Švietimo epochos apžvalga — Šviečiamosios reformos Vilniaus universitete — Švietimas Mažojoje Lietuvoje — Pilypas Ruigys — Jokūbas Brodovskis — Adomas Frydrikas Šimelpenigis — Gotfrydas Ostermejeris — Kristijonas Gotlybas Milkus — XVIII a. Didžiojoje Lietuvoje: ilgas sąstingis ir pilietinis-kultūrinis proveržis amžiaus pabaigoje — Kristijonas Donelaitis / A. Jovaišas — Kultūriniai-moksliniai veiksniai, formavę poetą — Biografija —Asmenybės bruožai: „iš prigimties buvau gyvo temperamento“ — Literatūrinis palikimas — Pasakėčios — Kūrybinės laboratorijos fragmentai — „Metai“ — Ryšys su literatūros procesu (problemos) — Tautinė ir tarptautinė „Metų“ reikšmė — Poetas memorialuose, literatūroje ir mene — Baigiamieji žodžiai — Priedai: Literatūros sąrašas; Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius; 15 amžius; 14 amžius; 13 amžius; Viduramžiai; Kristijonas Donelaitis; Barokas / Baroque; Lenkų literatūra / Polish literature; Renesansas / Renaissance; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTPalyginti su ankstesnėmis senosios Lietuvos literatūros istorijomis, šioje knygoje plačiau suvokiamas literatūrinio palikimo objektas. Išlaikoma nuo XX a. pradžios įsitvirtinusi tradicija priskirti senajai literatūrai visą XVIII amžių, tačiau literatūros (raštijos) proceso pradžia laikomi ne XIV a. pabaigos - XVI a. vidurio metraščiai, bet pirmieji XIII a. vidurio Lietuvos autogeniniai raštai. Dėl didelės valstybinės, tautinės, socialinės svarbos pristatomi Gedimino, Algirdo, Jogailos, Vytauto kai kurie aktai, laiškai ir kiti su jais susiję dokumentai, atkreipiamas dėmesys ne tik į jų turinį, bet - kur galima ir į stilistines ypatybes. Didžiausias šios knygos novatoriškumas yra tai, kad tiek lietuviškieji, tiek kitakalbiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos tekstai suvokiami kaip integrali Lietuvos literatūros dalis. Pirmąkart šioje Lietuvos literatūros istorijoje apžvelgiamos „Vokiečių ordino XIII-XIV a. Kronikos“, kaip atskiros temos aprašomas stačiatikių, unitų, žydų, karaimų ir totorių literatūrinis palikimas. Šioje knygoje Lietuvos literatūra periodizuojama naujai. Senoji Lietuvos literatūra skirstoma pagal europinį modelį į keturias epochas: Viduramžius (XIII-XV a.), Renesansą (XVI a.), Baroką (XVII-XVIII a. vidurys) ir Švietimą, arba Apšvietą, (XVIII a. antra pusė). Tokia periodizacija leidžia aprėpti europiniame kontekste šešis pirmuosius Lietuvos raštijos ir literatūros šimtmečius - XIII-XVIII amžių. XIX a. literatūra plėtojosi jau tautinio sąjūdžio sąlygomis.Reikšminiai žodžiai: Senoji LIetuvos literatūra; Viduramžių Lietuvos raštija; Renesanso Lietuvos raštija; Baroko Lietuvos raštija; Švietimo epochos literatūra Lietuvoje; Lietuvos lotyniškoji literatūra; Leituvos lenkiškoji literatūra; Kristijonas Donelaitis; Old lithuanian literature; Lliterature of middle ages of lithuania; Renessaince literature of lithuania; Baroque literature of lithuania; Literature of enlightement of lithuania; Latin literature of lithuania; Polish literature of lithuania; Kristijonas Donelaitis.

ENThis book presents a wider perception of the literature heritage when compared with earlier histories of the Lithuanian literature. The author of the book adheres to the old tradition born at the outset of the 20th century to attribute works of the 18th century to the old literature. However, the literature (writing) process is considered to stem from the first Lithuanian autogenic writings of the mid-13th century. Some deeds, letters and other related documents by Gediminas, Algirdas, Jogaila and Vytautas are presented as documents of huge state, national and social importance, and attention is drawn to their content as well as to their stylistic peculiarities, where possible. The major innovation of this book is that texts of the Grand Duchy of Lithuania and Lithuania Minor produced both in Lithuanian or a foreign language are considered to be an integral part of Lithuanian literature. It the first time in the history of Lithuanian literature that the Chronicles of the Teutonic Order of the 13th–14th century are reviewed. This book presents a new periodization of the Lithuanian literature. The old Lithuanian literature is broken down according to the European model into four epochs: Middle Ages (13th–15th centuries), the Renaissance (the 16th ages), Baroque (the 17th–mid-18th centuries) and the Enlightenment (the second half of the 18th century). Such a periodization allows covering the first six centuries of the Lithuanian writing in the European context, i.e. the 13th–18th centuries. In the 19th century Lithuanian literature was developing under the national movement.

ISBN:
995547551X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24717
Updated:
2022-11-17 12:49:44
Metrics:
Views: 376
Export: