O tekście polskim "Punktów Kazań" Konstantego Szyrwida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O tekście polskim "Punktów Kazań" Konstantego Szyrwida
Alternative Title:
  • Polish language in Konstantinas Sirvydas’ Book of sermons "Punktai sakymų"
  • Lenkų Kalba Konstantino Sirvydo "Punktuose sakymų"
Keywords:
LT
Konstantinas Sirvydas; Biblija / Bible; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTKonstantino Sirvydo pamokslai „Punktai sakymų“ (PS) yra dvikalbis kūrinys, parašytas lietuvių ir lenkų kalbomis su lotyniškais komentarais paraštėse. Lenkų kalba sudaro čia tris sluoksnius, tai yra: a) ištraukos iš evangelijų (perikopės), esančios prieš pamokslų tekstą; b) Biblijos citatos pačių pamokslų tekste; c) pamokslų tekstas, iš lietuvių kalbos išverstas j lenkų kalbą. Straipsnyje bandoma išsamiau nagrinėti lenkiškas periko- pes ir Biblijos citatas, siekiant nustatyti biblinio teksto kilmę. Palyginus evangelijų ištraukas, esančias K. Sirvydo PS, su Jakubo Vujeko Naujojo testamento (NT) vertimais, evangelijų ištraukomis mažojo formato knygutėse „Ewangelie i epistoły“ (1620), „Postylla mniejsza“ (1579) perikopėmis ir 1593 metų NT leidimu paaiškėjo, kad tai yra tas pats tekstas – skirtumai aptinkami tik rašybos srityje. Galima daryti prielaidą, kad K. Sirvydo postilėje buvo panaudotos NT ištraukos iš J. Vujeko ankstyvųjų vertimų. Šie tekstai nebuvo tikslinti ir taisyti Vyresniųjų - tai originalūs J. Vujeko kūriniai. Dviejų pasirinktų PS I ir PS II dalių punktų analizė parodė akivaizdžius skirtumus jų vertime. Postilės tekstas, pagal paties K. Sirvydo sumanymą, turėjo tarnauti ne tik sielovados tikslams, bet ir teikti pagalbą kunigams, rengiantiems pamokslus lietuvių kalba. Lenkiškas vertimas turėjo atlikti pagalbinę funkciją, panašiai kaip ir komentarai paraštėse, parašyti lotyniškai. Pirmos dalies pamokslų punkto analizė leidžia daryti prielaidą, kad lenkiškas tekstas yra verstas iš lietuvių kalbos. Tuo tarpu gana chaotiškas ir nenuoseklus vertimas, pateiktas išnagrinėtame punkte iš antros PS dalies parodė, kad vertėjas dažnai rėmėsi J. Vujeko Biblijos vertimu.Daugiau būta sunkumų ir nenuoseklumų verčiant Biblijos citatas iš lotynų j lietuvių kalbą ir iš lietuvių į lenkų kalbą antroje PS dalyje. Tai rodo, kad biblinių tekstų vertimo metodologija nebuvo dar susiformavusi Lietuvoje. PS buvo skirti kunigams lietuviams siekiant skelbti Dievo žodį lietuviškai; rašydami šiuos pamokslus K. Sirvydas ir jo pagalbininkas J. Jaknavičius panaudojo dvi kalbas, kurias buvo gerai įvaldę - lotynų ir lenkų. Kiek šis bandymas išversti Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą buvo sėkmingas, kiek prie jo prisidėjo K. Sirvydas, privalo išnagrinėti lituanistai. O klausimus dėl lenkų kalbos vaidmens nagrinėjamame vertime ir jos funkcijos PS tekste belieka spręsti polonistams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Biblija; Biblijos vertimas; Konstantinas Sirvydas; Pamokslai; Old writings; Bible; Bible translation; Konstantinas Sirvydas; Sermons.

ENKonstantinas Sirvydas’ "Punktai sakymų" (PS) is a bilingual book of sermons written in Lithuanian and Polish with Latin commentaries on the margins. Polish appears in the book on three levels: a) excerpts from Gospels (pericopes), given before the text of the sermons; b) biblical quotations in the text of the sermons; c) the text of the sermons translated from Lithuanian into Polish. To identify the source of the biblical text, the paper attempts to more thoroughly analyse the Polish pericopes and biblical quotations. The comparison of the excerpts from the Gospels as given in K. Sirvydas’ PS with Jakub Wujek’s translation of the New Testament (NT) as given in the excerpts available in two small books "Ewangelie i epistoły" (1620) and "Postylla mniejsza" and the 1593 edition of the NT has helped identify that the texts are identical, with minor differences in spelling. Presumably, K. Sirvydas used in his postil excerpts from the NT as they appeared in J. Wujek’s early translations. The texts were not amended or otherwise modified; they are J. Wujek’s original texts. The analysis of two selected points of sermons - PS I and PS II - has demonstrated obvious differences in their translation. The text of the postil, as intended by K. Sirvydas, had to serve spiritual needs as well as assist the priests when preparing for their sermons in Lithuanian. The Polish translation was of secondary importance, like the commentaries in Latin given on the margins. The analysis of the first part of SP has shown that the Polish text had been translated from Lithuanian. A rather chaotic and inconsistent translation given in the following analysed point from SP II has testified to the fact that the translator had on more than one occasion relied on J. Wujek’s translation of the Bible. [...]. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58578
Updated:
2022-01-21 12:05:56
Metrics:
Views: 19
Export: