Samuelio Venslauskio "Victor et Victus Vincentius Corvinus Gosiewski" (1691): istorijos šaltinis ir literatūros kūrinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Samuelio Venslauskio "Victor et Victus Vincentius Corvinus Gosiewski" (1691): istorijos šaltinis ir literatūros kūrinys
Alternative Title:
"Victor et Victus Vincentius Corvinus Gosiewski" (1691) by Samuelis Venslauskis: historical source and work of fiction
In the Book:
Keywords:
LT
17 amžius; Samuelis Venslauskas; Samuelis Venslauskis; Vincentas Korvinas Gosevskis; Upytė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas yra didelis biografinis-istorinis kūrinys – lotyniškas Samuelio Venslauskio veikalas „Nugalėtojas ir nugalėtasis Vincentas Korvinas Gosevskis, aprašytas Samuelio Venslavskio [...] 1664 m. bei nugalėtojos ir nugalėtosios Lenkijos, Lietuvos ir Maskvos valstybės, [pavaizduotos] [...] savo perversmų sūkuryje“, išleistas Vilniuje 1691 m. Vilniuje. Originalo kalba knygos pavadinimas yra toks: Victor et Victus Vincentius Corvinus Gosiewski. Supremus M. D. L. Thesaurarius et Campi Marschalcus, Wielisiensis, Puniensis, Marcoviensis, Lozdeieiensis Capitaneus: Oeconomiarum Mohiloviensis, Graudentensis et Olitensis Administrator, repraesentatus a Samuele Węslawski loannis Casimiri Poloniae et Sveciae Regis Notario M. D. L. et Cubiculario, Tribūno Vpitensi 1664. atque Inter suas revolutiones Vlctricia et Vieta Regna Poloniae, Litvaniae, Moschoviae nunc primum in lucem producuntur. A Michaele Węslawski Tribunida Vpitensi Academico Vilnensi, An[no] 1691, [Vilnae: Typis Academicis S. I.]. [432 p. in quarto]. Straipsnio tikslas – atskirai plačiau pristatyti šį išskirtinį XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūros kūrinį, aptarti svarbiausias jo atsiradimo aplinkybes, išanalizuoti jį literatūriniu ir istoriografiniu aspektu. Vincentas Korvinas Gosevskis buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės iždininkas ir lauko etmonas. 1658 m. po pralaimėjimo prie Verkių pateko į nelaisvę, kalėjo Maskvoje trejus su puse metų. 1662 m. buvo iškeistas į penkis Maskvos generolus ir grįžo namo. Tačiau netrukus po grįžimo Lietuvos konfederatai Vincentą Korviną Gosevskį apkaltino išdavyste ir nužudė.Samuelis Venslauskis, V. K. Gosevskio biografijos autorius, buvo jo bendražygis, kartu kalėjęs Maskvoje. S. Venslauskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiasis raštininkas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kambarininkas, Upytės vaiskis (vienas iš vidutiniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdžios pareigūnų) ir V. K. Gosevskio asmeninis sekretorius. Tad jis dalyvavo daugumoje knygoje aprašytų įvykių, buvo jų liudininkas, kruopščiai pildęs kūrinį laiškais ir kitais savo turimais dokumentais. Nors kūrinio pavadinime nurodyta, kad jis parašytas 1664 m., tekste minimos datos leidžia teigti, kad kūrinys buvo vėliau redaguotas ir papildytas. Kūrinį išleido autoriaus sūnus Mykolas Venslauskis po tėvo mirties (S. Venslauskis nužudytas 1690 m.). Straipsnyje plačiai analizuojamas veikalo turinys. Galima pasakyti, kad didžiąją kūrinio dalį sudaro tie įvykiai, apie kuriuos S. Venslauskis turėjo daug medžiagos ar net pats juose dalyvavo – paskutinieji septyneri V. K. Gosevskio gyvenimo metai. Visos knygos ašis yra aprašomieji treji V. K. Gosevskio nelaisvėje Maskvoje praleisti metai ir jo žūtis grįžus į tėvynę. Detalus pasakojimas apie jo kalėjimo dienas suteikia skaitytojui unikalią galimybę iš arti pažvelgti į Maskvos belaisvio dalią. Ši informacija yra nuolat papildoma istoriniais pasakojimais apie karinius ir politinius įvykius tėvynėje, liudijantis autoriaus norą pateikti plačią minimo laikotarpio įvykių panoramą. Istoriko požiūrį į darbo objektą rodo dažnos digresijos (apie Maskvą, valdymą, tradicijas, istoriją), dokumentai ar jų ištraukos, susiję su ieškiniu V. K. Gosevskio žudikams. Žanrine ir literatūrine prasme tai gana sinkretiškas kūrinys.[...]. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Biografinė-istorinė studiją; Istorijos šaltinis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskva; Samuelis Venslauskas; Samuelis Venslauskis; Vincentas Korvinas Gosevskis; Biografical-historical study; Historical source; Moscow; Samuel Venslauskas; Samuelis Venslauskis (Samuel Węslawski); The Grand Duchy of Lithuania; Vincentius Korvinus Gosiewski.

ENThe object of the article is an extensive biographical-historical study by Samuelis Venslauskis (Samuel Węslawski) titled "The victorious and defeated Vincentius Korvinus Gosiewski (Wincenty Korwin Gosiewski), described by Samuelis Venslavskis [...] in 1664 and victorious and defeated states of Poland, Lithuania and Muscovy [depicted] [...] in the vortex of their upheavals" written in the Latin language and published in 1691 in Vilnius. The full title of the book is as follows: Victor et Victus Vincentius Corvinus Gosiewski. Supremus M. D. L. Thesaurarius et Campi Marschalcus, Wielisiensis, Puniensis, Marcoviensis, Lozdeieiensis Capitaneus: Oeconomiarum Mohiloviensis, Graudentensis et Olitensis Administrator, repraesentatus a Samuele Węslawski loannis Casimiri Poloniae et Sveciae Regis Notario M. D. L. et Cubiculario, Tribūno Vpitensi 1664. atque Inter suas revolutiones Vlctricia et Vieta Regna Poloniae, Litvaniae, Moschoviae nunc primum in lucem producuntur. A Michaele Węslawski Tribunida Vpitensi Academico Vilnensi, An[no] 1691, [Vilnae: Typis Academicis S. I.]. [432 p. in quarto]. The aim of the article is to offer a separate and more elaborate inquiry into the exceptional work of the Grand Duchy of Lithuania literature dating back to the 17th century, discuss the circumstances underlying its creation and subject the study to literary and historiographical analysis. Vincentas Korvinas Gosevskis was the treasurer and field hetman of the GDL. In 1658 after the defeat in the Battle of Verkiai (Werki) he was captured by the Muscovite forces and remained in their captivity in Moscow for three and a half years. In 1662 he was exchanged for 5 Muscovite generals and returned to his homeland. However, shortly after his return Vincentas Korvinas Gosevskis was accused of treason and shot to death by Lithuanian confederates.Samuelis Venslauskis, the author of V. K. Gosevskis' biography, was his comrade-in-arms also imprisoned in Moscow. S. Venslauskis served as the Chief Clerk of the Grand Duchy of Lithuania, Chamberlain of the Grand Duchy of Lithuania, Vaiskis (one of the mediocre officers of the grounds power in the Grand Duchy of Lithuania) of Upytė and functioned as V. K. Gosevskis' personal secretary. Thus he himself took part in most of the events described in the book, was their eyewitness who eagerly supplemented the study with letters and other documents that were in his possession. Even though the title of the book indicates that it was written in 1664, certain dates in the text suggest that the study underwent later editings and additions. The book was published by the author's son Mykolas Venslauskis after his father's death (Venslauskis died in 1690). The article dwells extensively on the content of the book. In short it can be characterized by the fact that the for most part the story covers the last seven years of V. K. Gosevskis' life - the period that Vensklauskis was well informed about and events in which he participated in person. The axis of the study is the three years of V. K. Gosevskis' imprisonment in Moscow and his death upon return to the homeland. Detailed picture of his days in prison offers the reader a unique opportunity to take a closer look at the life of a prisoner in Moscow. This information is regularly supplemented with historical accounts of military and political situation in the homeland evidencing the author's aspiration to present a wide panorama of the period in question. Frequent digressions including Moscow region, administration, traditions and chronology, as well as documentary inserts from the materials related to the lawsuit against V. K. Gosevskis' murderers exhibit the author's historical interests. Thus from the point of view of the genre and literature the work is fairly syncretic.[...]. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45915
Updated:
2022-01-05 08:47:50
Metrics:
Views: 60
Export: