Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės
Alternative Title:
Lithuanian Catholic XVI-XVIII century hymns
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
261 p
Series:
Senosios literatūros studijos
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pradžia — Literatūros apžvalga — Krikščioniškos bažnytinės giesmės: Pirmieji krikščioniškieji himnai; Grigalius Didysis ir bažnytinio giedojimo pokyčiai; Viduramžių himnų kūrėjai; Giesmės tautinėmis kalbomis; Visuotinis Tridento Susirinkimas ir jo įtaka bažnytiniam giedojimui — Lietuviškų katalikiškų XVI-XVIII a. giesmių ir giesmynų istorinė ir struktūrinė charakteristika — Lietuviškų giesmių atsiradimas ir plitimas — Lietuviški katalikiški giesmynai: Saliamono Slavočinskio „Giesmės tikėjimui katolickam priderančios“ (1646); Roberto Bellarmino katekizmo giesmynėlis (1677); Pranciškaus Šrubauskio „Balsas širdies“ (apie 1679); Anoniminis giesmynas „Giesmės apie Švenčiausią Paną Mariją“ (1765) — Lietuviškos katalikiškos giesmės kituose leidiniuose ir rankraščiuose: Jurgio Kasakauskio „Rožančius Švenčiausios Marijos Panos ir saldžiausio vardo Jezuso“ (1681); „Altorius duchaunas“ (apie 1733-1752 ); „Pėdelis miros“ (1750); „Mokslas skaitymo rašto lenkiško“ (1752?) ir „Mokslas skaitymo rašto lietuviško“ (apie 1766-1776); Tado Plakevičiaus „Patrankai ščieslyvos smerties Barborai šventai karunka“ (1762); Jono Jaskaudo „Prastas pamokslas“ (1772); „Gaspadorius datirtas“ (po 1745); Simono Jakštavičiaus „Novena ir kita nobaženstva pas šv. Antaną“ (1775); Kiti leidiniai; Dvi rankraštinės XVII a. giesmės; Contiones Litvanicae rankraštinis giesmynėlis (apie 1720) — Lietuviškos LDK kalvinistų giesmės — Lietuviškų katalikiškų XVII-XVIII a. giesmių originalumo problema — Literatūrinė raiška ir epochų ženklai — Barokiniai giesmių bruožai: Baroko ypatumai; Viduramžiškos giesmių savybės; Didaktinis giesmių pobūdis; Kontrastų principas giesmėse — Svarbesni giesmių motyvai: Nuodėmingas žmogus ir maloningas Dievas; Meilė, kančia ir džiaugsmas; Mirtis —Gyvenimo realijų atspindžiai — Pabaiga — Priedai: Lietuviškų katalikiškų XVI-XVIII a. giesmių katalogas; Lenkiškų giesmių pavadinimų sąrašas; Lotyniškų giesmių pavadinimų sąrašas — Šaltiniai — Literatūra — Iliustracijų sąrašas — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje „Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“ tiriamos LDK XVI–XVIII a. lietuviškai rašytos ir spausdintos katalikų religinės literatūros dalis – bažnytinės giesmės įvairiais aspektais: istoriniu, tematikos, giesmių paplitimo, vaidmens, autorystės ir originalumo, literatūriniu aspektu. Monografija siekiama sukurti apibendrintą lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių vaizdą. Įvade pateikiama lietuvių himnologijos tyrimų apžvalga. Pirmoji dalis skirta apskritai pristatyti krikščioniškas bažnytines giesmes: pirmiesiems krikščioniškiems himnams, Grigaliaus Didžiojo bažnytinio giedojimo reformai, pagrindiniams Viduramžių giesmių autoriams, giesmių tautinėmis kalbomis atsiradimui ir Tridento Susirinkimui bei jo įtakai bažnytiniam giedojimui. Antroji dalis skirta lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių ir giesmynų istorinei ir struktūrinei charakteristikai; čia analizuojama giesmių kilmė ir paplitimas, giesmynų struktūra, giesmių originalumo problema. Trečiojoje dalyje senosios lietuviškos katalikiškos giesmės tiriamos Baroko epochos idėjų ir pasaulėjautos kontekste, iškeliant iki šiol netirtus Baroko įtakos giesmėms momentus: viduramžiškas giesmių savybes, didaktinį giesmių pobūdį, kontrastų principą giesmėse; taip pat analizuojami kai kurie svarbesni giesmių motyvai: nuodėmingas žmogus ir maloningas Dievas, meilė, kančia ir džiaugsmas, mirtis. Knygos prieduose publikuojamas pirmą kartą sudarytas lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių katalogas, lenkiškų ir lotyniškų giesmių pavadinimų sąrašai; taip pat anotuotas bibliografinis šaltinių sąrašas. [Iš leidinio]

ENIn the monograph „Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“ [Lithuanian Catholic XVI-XVIII century hymns], hymns composed and printed in Lithuanian in the XVI–XVIII c. Grand Duchy of Lithuania are studied from various aspects: history, themes, extent of circulation, role in society, authorship and originality, literary value. The monograph creates an overview. In the introductory chapter there is a review of Lithuanian hymnological studies. The first part is a general introduction to Christian hymns: the first hymns, Pope Gregory the Great’s reform of liturgical hymn singing, main hymn authors of the Middle Ages, the advent of hymns in vernacular language, the influence of the Council of Trent. The second part concentrates on historical and structural characteristics of Lithuanian Catholic XVI-XVIII century hymns and hymnals, analysing the origin of the hymns and their spread, the structure of the hymnals and the originality of the hymns. In the third part the old hymns are examined in the context of the prevailing Baroque era ideas and world feel, raising some previously undiscussed points about the Baroque influence on hymns: mediaeval remnants in the hymns, their didactic nature, the principle of contrasts that they employ. Also analysed are some of the more important motifs of the hymns: sinful Man and merciful God, love, suffering and joy, death. The book includes a previously unpublished catalogue of Lithuanian Catholic XVI-XVIII century hymns and lists of their titles in Lithuanian, Polish and Latin. Also included is an annotated bibliography. [From the publication]

ISBN:
9955698136
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2310
Updated:
2020-11-20 16:10:49
Metrics:
Views: 203
Export: