Lietuvių religija ir mitologija : sisteminė studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių religija ir mitologija: sisteminė studija
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2004.
Pages:
291 p
Notes:
Bibliogr. išnašose.
Contents:
Pratarmė — Lietuvių religijos rašytiniai šaltiniai — Nuo seniausių laikų iki oficialiosios religijos — Senosios religijos reliktai ir pagonybė Lietuvoje XV-XVIII a. — Bendroji charakteristika — Lietuvių religijos ir mitologijos pobūdis — Lietuvių religinė terminija — Šventybinis objektas: švent-, swent- — Lietuvių / baltų religijų vieta Šiaurės Europos religiniame kontekste — Kulto vietos — Žyniai — Baltiškoji mantika: tarp germanų ir alanų — Lietuvių tradicijos perdavimai — Dievybės samprata — Nemirtingumas ir amžinybė — Dievai ir jų pavidalai — Galia — Religinė etika — Dievai ir dangaus kūnai: nuo mito iki kulto — Panteono struktūra ir hierarchija — Dievai ir kosmosas — Kosmogoniniai elementai lietuvių dainose — Medžio funkcijos — Ugnies funkcijos — Vandens funkcijos — Centras ir periferija: sistemos metmenys — Mėginant suprasti — Siela ir pomirtinis gyvenimas — Sielos struktūra — Mirusiojo kelionė ir būklės — Santrumpos.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Mitologija / Mythology; Religija / Religion.
Reviews:
Recenzija leidinyje Metai. 2005, Nr. 7, p. 147-149
Other Editions:
Lietuvių religija ir mitologija : sisteminė studija Vilnius : Tyto alba, 2008 277 p
Summary / Abstract:

LTŠioje studijoje atskleidžiamas lietuvių religijos ir mitologijos sisteminis vaizdas. Archajiniai vaizdiniai pateikiami remiantis istorijos šaltinių bei tautosakos duomenimis, taip pat naudojantis lyginamąja religijotyra, siekiant dviejų vienodos svarbos tikslų. Pirmasis – pristatyti pagrindinius archajinių vaizdinių blokus, kurie vyravo lietuviškoje tradicijoje, dėmesį telkiant į daugybę istorinių bei tautosakinių šaltinių, į esminius, reikšminius elementus, į tai, kas buvo suprantama kaip Dievas, dievai, galia, mirtis, santykis tarp žmogaus ir didžiųjų jo gyvenimą sąlygojusių galių ir t.t. Vaizdiniai grupuojami pagal pagrindinius tipus, kurių viduje veriasi ištisa struktūra, kupina įvairiausių giminiškų fenomenų, kurie savo ruožtu siejasi su kitų didžiųjų, svarbiausiųjų temų struktūromis ir fenomenais. Tai yra temos pateikiamos pagal tipus, pasitelkiant lyginamąją religijotyrą, ir toliau sklaidomos vadovaujantis fenomenologiniais principais, ieškant struktūrų ir galiausiai siekiant sistemų vaizdo. <...> Pats lyginamosios religijotyros taikymas leidžia ne tik matyti vaizdinių visumas, bet ir lyginti mūsų sisteminę medžiagą su kitomis giminiškomis indoeuropietiškomis religijomis. <…> Knygoje gausu baltų, graikų, skandinavų, slavų ir kitų tautų istorijos, mitologijos, tautosakos pavyzdžių, kuriais autorius grindžia keliamus teiginius ir įdomias hipotezes apie įvairius fenomenus: senuosius dievus, jų kultus, žynių instituciją, taip pat senosios religijos tąsą ir reliktus, papročių pavidalu pasiekusius mūsų laikus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Religija; Baltai; Dievai; Panteonas; Kosmogonija; Mythology; Religion; Balts; Gods; Pantheon; Cosmogony.

ENThe study reveals the systematic image of Lithuanian religion and mythology. The archaic images are rendered referring to the data, provided by historical sources and folklore, as well as by using the comparative religious studies for the purpose of reaching two objectives of equal importance. The first one is to present the main blocks of archaic images, which were prevailing in Lithuanian tradition, dedicating most attention to a multitude of historical and folklore sources, to the essential elements, to what was perceived as God, gods, power, death, the relation between man and the greater powers, which determined his life, etc.. The images are grouped according to the main types, inside which there exists an entire structure, full of different interrelated phenomena, which, in turn, are related with the structure and phenomena of other, great and most important subjects, i. e. the subjects are presented according to types, employing the comparative religious studies and further disseminated according to the phenomenological principles, while searching for structures and finally, reaching for the image of the systems. <...> The application of comparative religious studies itself allows both for seeing the totalities of images and comparing the systems materials with other related Indo-European religions. <…> The book is full of examples of history, mythology and folklore of Baltic, Greek, Scandinavian, Slavic and other nations, which are used by the author to substantiate his statements and the interesting hypotheses on different phenomena: the old gods, their cults, institution of priests, as well the continuation and relics of the old religions, which reached our times in form of traditions.

ISBN:
9986163897; 9789986165804 (2-oji papild. laida); 9789986165804
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2197
Updated:
2020-10-20 21:47:14
Metrics:
Views: 254
Export: