Kultūrinės ir psichosocialinės jūrinės edukacijos metodologiniai metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinės ir psichosocialinės jūrinės edukacijos metodologiniai metmenys
Alternative Title:
Maritime methodology: principles of cultural and psychosocial education
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.
Pages:
238 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Jūrinio mentaliteto dvasios kultūros raiška — Jūrinė mintis Europos kultūros sakralinėse ištakose — Jūrinio lietuvių mentaliteto mitologiniai kontūrai — Žmogaus santykio su jūra giluminis matmuo: Egzistencinis jūrinio santykio pjūvis; Jūra ir asmenybė psichoanalizės lygmeniu — Jūrinio ugdymo psichofelicitologinė linija — Jūrinės studentų savimonės ugdymosi būklės bruožai — Jūrinio mentaliteto dvasios kultūros raiškos analizės apibendrinimas — Ekstremalaus jūrininkų darbo psichoedukacinis kontekstas — Emociniai jūrininkų išgyvenimai uždarose techninėse sistemose — Jūrininkų adaptacija ekstremaliame darbe ir gyvenime krante — Jūrininkų psichoprofilaktikos edukacinės gairės — Būsimų jūrininkų psichoprofilaktinės pozicijos būklė ir kaitos kryptys — Ekstremalaus jūrininkų darbo psichoedukacinės analizės apibendrinimas — Socialinė komunikacija multikultūrinėje jūrininkystėje — Multikultūrinė jūrininkystė: prognostinė prosocialumo ugdymo metodologija — Jūreivystės studentų komunikacinės pozicijos būklė ir kaitos kryptys — Socialinės komunikacijos multikultūrinėje jūrininkystėje analizės apibendrinimas — Tarptautinės jūrininkų sielovados teorija ir praktika — Jūrininkų sielovados kilmė ir raida: Konceptualusis jūrininkų sielovados pagrindas; Jūrininkų sielovados raidos tendencijos — Šiuolaikinės jūrininkų sielovados praktikos momentai — Būsimų jūrininkų psichinės savireguliacijos būklės edukacinis vertinimas — Tarptautinės jūrininkų sielovados teorijos ir praktikos analizės apibendrinimas — Išvados — Bendrasis literatūros sąrašas — Autoriaus publikacijos knygos tematika — Summary — Резюме — Resume — Sąvokų žodynėlis — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
Jūrinė edukacija; Kultūrinis ir psichosocialinis edukacijos lygmuo; Metodologiniai metmenys; Vertybinis asmens santykis su jūra.
EN
Cultural and psychosocial level of education; Marine Education; Methodological framework; Valuable personal relationship with the sea.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama mokslinė problema, kurią sudaro vertybinio asmenybės santykio su jūra raiška metodologiniu – idealiuoju – lygmeniu, kultūriniai bei psichosocialiniai santykio ugdomojo pobūdžio metmenys. Monografijos tikslas – idealiuoju ugdymo požiūriu kultūriniu ir psichosocialiniu lygmenimis ištirti asmenybės vertybinio santykio su jūra metodologinius klausimus. Tyrimo objektas – vertybinis asmenybės santykis su jūra metodologiniu kultūrinės ir psichosocialinės edukacijos lygmeniu. Remiamasi šiomis epistemologinėmis tyrimo nuostatomis: tarptautine jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų konvencija (STCW Convention), visuotinio ugdymo paradigmos idėja, idealizmu, humanizmu, egzistencializmu, neotomizmu. Taikyti teorinių ir empirinių tyrimų metodai: mokslinės literatūros, naratyvinė, diskurso lygmens semiotinė, meta- ir euristinė analizė; atsitiktinė respondentų atranka, apklausa raštu – anketinės apklausos procedūra; turinio, statistinė, komparatyvinė analizė; interpretacija, redukcija, klasifikavimas, sisteminimas, modeliavimas, sintezė. Monografijos struktūrą sudaro įvadas, keturi skyriai – jūrinio mentaliteto dvasios kultūros raiška, ekstremalaus jūrininkų darbo psichoedukacinis kontekstas, socialinė komunikacija multikultūrinėje jūrininkystėje, tarptautinės jūrininkų sielovados teorija ir praktika; išvados, bendrasis literatūros sąrašas, autoriaus publikacijos knygos tematika, santrauka anglų, rusų, prancūzų kalbomis, sąvokų žodynėlis, asmenvardžių ir dalykinė rodyklės.

ENThe monograph analyses the scientific problem of the expression of a value relationship between a person and the sea on the methodological-ideal level, as well as the cultural and psychosocial dimensions of the educational nature of the relationship. The aim of the monograph is to take an ideal educational approach to explore the methodological issues of a value relationship between the person and the sea on the cultural and psychosocial levels. The object of the research is a value relationship between a person and the sea on the methodological level of cultural and psychosocial education. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention), the idea of universal education paradigm, idealism, humanism, existentialism, neotomism create the epistemological basis of the research. The following theoretical and empirical research methods were employed: scientific literature, narrative, discourse-level semiotic, meta- and heuristic analysis; random sample, written survey – questionnaire procedure; content, statistical, comparative analysis; interpretation, reduction, classification, systematisation, modelling, synthesis. The monograph consists of the introduction, four chapters (expression of maritime mentality spirit culture, psycho-educational context of the extreme seafarers’ work, social communication in multi-cultural seafaring, theory and practice of international seafarers’ pastoral care), conclusions, bibliography, the author’s publications on the topic, summary in English, Russian, French, glossary of concepts, indexes of concepts and names.

ISBN:
9789955185529
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32662
Updated:
2021-03-09 22:40:07
Metrics:
Views: 11
Export: