Отражение космогонического мифа в стихотворении Сигитаса Гяды

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Отражение космогонического мифа в стихотворении Сигитаса Гяды
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archajinis modelis; Eilėraštis; Kosmogoninis mitas; Mitologija; Poezija vaikams; Sigitas Geda; Sigitas geda, vaikų poezija; Vaizdinys; Archaic model; Children's poetry; Cosmological myth; Creation myth; Image; Lithuanian myhology; Poem; Poetry for children; Sigitas Geda.
Keywords:
LT
Archajinis modelis; Kosmogoninis mitas; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Poezija / Poetry; Vaizdinys.
EN
Archaic model; Lithuanian myhology; Poem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Sigito Gedos eilėraštis „Klausimai ir atsakymai“ iš vaikams skirto eilėraščių ciklo. S. Gedos poezijoje vaikams daug folklorinių–mitologinių aliuzijų, kurios iš pirmo žvilgsnio neatskiriamos. Kartais tokie motyvai atrodo kaip autoriaus fantazija, žaidimas su vaikiška vaizduote, tačiau detalesnė analizė atskleidžia archajinius mitologinės pasaulėžiūros konceptus, kurie sudaro pakankamai griežtą sistemą. Sąmoningai ar ne poetas savo eilėraščiuose konstruoja archainę mitologinę sąrangą naudodamasis paprastomis, net banaliomis priemonėmis. Eilėraščio „Klausimai ir atsakymai“ struktūrą sudaro archainis ritualinio dialogo modelis. Tokio tipo struktūra duoda nuorodą į senuosius kosmologinius himnus ir į senovės indų mįslių tipo tekstus „brahmodya“, kuriuose papunkčiui aprašomas pasaulio kūrimas. Gedos eilėraštis ne tik išsaugo pirmykštę klausimo–atsakymo formą ir grandininę teksto konstrukciją (iš atsakymo kyla kitas klausimas), bet ir išvardina visus pagrindinius visatos elementus (vanduo, oras, ugnis ), nors ir šiek tiek kitokia, nei archainiuose šaltiniuose, tvarka. Beveik išlaikyta ir žemės tvėrimo aktų skaitinė reikšmė; jų dažniausiai būna septyni. Lieka neaišku, ar Geda domėjosi tokiomis senovinėmis tradicijomis, kaip indų vedos; visgi užtenkamai analogiškos mitologinės medžiagos galima rasti lietuviškoje mitologinėje tradicijoje. Siekiant rekonstruoti kosmogoninį mitą analizuojama kiekviena Gedos eilėraščio klausimo–atsakymo pora, pasitelkiant egzistuojančią tautosakinę medžiagą (sakmes, padavimus) ir lietuvių tautosakos tyrėjų darbus.

ENThe article analyses a poem "Klausimai ir atsakymai" ("Questions and Answers") by Sigitas Geda from a series of poems for children. There are many folklore-mythological allusions in poetry for kids by S. Geda, and they cannot be distinguished at first glance. Sometimes such motives might seem as fantasies of the author, a game with a childish imagination, but a more detailed analysis reveals archaic concepts of mythological mindset that create a rather strict system. Consciously or not, the poet creates an archaic mythological structure using simple, even banal means. The structure of "Klausimai ir atsakymai" ("Questions and Answers") consists of an archaic ritualistic dialog model. Such structure has a connection to the old cosmological hymns and to an ancient Hindu riddle type texts "brahmodya" that describe the creation of the world point by point. A poem by Geda saves the initial form of question-answer together with the chain construction of a text (another question arises from the answer) and mentions all the main elements of the universe (water, air, fire), even if in a different order than in archaic sources. The numeric value of the planet's creation is almost kept the same; most of the times there are seven. It remains unclear whether Geda was interested in ancient traditions such as the Hindu Vedas; however, enough of analogical mythological material can be found in the Lithuanian tradition of mythology. While trying to reconstruct the cosmogenic myth, every question-answer pair in Geda's poem is analysed using already existing folklore materials (sagas, stories) and works by Lithuanian folklore researchers.

ISBN:
9785757602219
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58466
Updated:
2018-09-18 14:25:30
Metrics:
Views: 12
Export: