Comparative analysis of Kazakh and Lithuanian mythology in art

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparative analysis of Kazakh and Lithuanian mythology in art
Alternative Title:
Kazachų ir lietuvių mitologijos lyginamoji analizė mene
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2023, 114, p. 126-137
Keywords:
LT
Kazachstanas (Kazakhstan); Lietuva (Lithuania); Mitologija / Mythology; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTBet kurios tautos tautosakoje yra išgalvotų personažų, kasdieniame gyvenime vadinamų „piktosiomis dvasiomis“ arba tiesiog „kitų pasaulių jėgomis“. Taip pat yra gerųjų personažų, kurie visada padeda ir daro gerus darbus. Kilę iš primityvios mūsų nutolusių protėvių sąmonės, jie išreiškė nuostabų stabilumą. Žinoma, ne visi be išimties, tačiau būtina sutikti, kad tai daro juos dar paslaptingesnius ir patrauklesnius mums. Šiame straipsnyje nagrinėjami folkloriniai mitologiniai kazachų ir lietuvių tautų vaizdai mene. Išsiaiškinta, kad kazachų ir lietuvių mitologijose yra gana daug įvairių būtybių, persekiojusių žmogų tais tolimaisiais laikais. Straipsnyje aprašomos kai kurios mitologinės kazachų ir lietuvių būtybės, kurios buvo plačiai vaizduojamos eilėraščiuose, mituose, legendose, epuose, pasakose, vaikų pasakose, prozoje, eilėraščiuose ir mene. Mene nėra tiek daug kūrybinių darbų mitologijos tema. Atlikta kūrybinių darbų iš Kazachstano ir Lietuvos analizė, nagrinėti meno kūriniai. Išvedamas teiginys, kad kazachų mitologijoje yra daug šventų gyvūnų, tai yra iš kai kurių apraiškų matome, jog jos pagrindą sudaro totemizmas. O lietuvių mitologija labiau linkusi į senovės mitologiją, pavyzdžiui, Graikijos, Romos ir Egipto mitus. Lietuviai, kaip ir šių tautų atstovai, garbino daugybę dievų, kurie, vadovaudamiesi savo įsitikinimais, gyveno šventosiose giraitėse. Tačiau yra ir panašių abiejų mitologijų aspektų. Raktažodžiai: kazachų mitologija, lietuvių mitologija, mitas, menas, mitologijų lyginamoji analizė. [Iš leidinio]

ENIn the folklore of any nation, there always have been the fictional characters, which in everyday life are called “evil spirits” or simply “forces of other worlds”. There are also good characters, they always help, and do good deeds. Having originated in the primitive consciousness of our remote ancestors, these characters have expressed amazing stability. Not all without exception, of course, and not in absolutely all diversity, but it is necessary to accept that this makes them even more mysterious and attractive to us. In this article, folklore mythological images of the Kazakh and Lithuanian peoples in art have been considered. As it turned out, Kazakh and Lithuanian mythologies have a rich list of various creatures that persecuted man in those distant times. The article describes some mythological creatures of Kazakh and Lithuanian mythology, whose images were widely spread in poems, myths, legends, epics, tales, children’s fairy tales, prose, poems, and in art. There are not so many creative works on the subject of mythology in art. The analysis of creative works from the Kazakh and Lithuanian works of art is made. The statement is derived that Kazakh mythology has a large number of sacred animals, that is, its basis is totemism in some of its manifestations. As for Lithuanian mythology, it tends more towards the mythology of ancient times, like the mythology of Greece, Rome, and Egypt. Lithuanians, as well as representatives of these peoples, worshiped a huge number of gods who, according to their beliefs, lived in sacred groves. But there are also similar sides of both sides of mythologies. Keywords: Kazakh mythology, Lithuanian mythology, myth, art, mythology comparative analysis. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2023.15
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101123
Updated:
2023-05-16 22:58:46
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: