The Value of sacredness in mythical attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Value of sacredness in mythical attitude
Alternative Title:
Šventumo vertybė mitinėje pasaulėjautoje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2017, t. 28, Nr. 1, p. 38-46
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTTaikant J. Mureikos pajautos konceptą ir R. Ingardeno įžvalgas apie vertybių ontines ypatybes siekiama atskleisti šventumo vertybės sąrangą. Aptariamos mitinės pasaulėjautos savybės, sietinos su šventumos patirtimis, akcentuojamas archainio žmogaus ryšys su gamta ir visos gyvenimiškos aplinkos sakralumas. Remiantis V. Vyčino tyrinėjimais, atskleidžiamas mitinis mąstymas ir supratimas. Analizuojamos šventumo sampratos, ieškoma struktūrų, lemiančių šios vertybės identifikavimą. Išryškinamos sakralumo vertybės ontinės dimensijos ir jų raiška pakitusios sąmonės būsenose. Išskiriamos penkios šventumo vertybės daugiabriaunėje ontinėje matricoje dimensijos: epotinė ir emodinė, nusakomos kaip potencinės, dvi intencionalios – individualios ir grupinės pajautos, bei konkrečių materialių formų plotmė. Daroma išvada, kad šventumo vertybės pajauta reiškiasi kaip ypatinga, stebuklinga, ryšio su dievais patirtis, kurioje aptinkama Didžioji Absoliuto būtis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šventumo vertybė; Pajautos konceptas; Mitinė pasaulėjauta; Sakralios vertybės; Daugiabriaunė matrica; Epotinė dimensija; Emodinė dimensija; Value of sacredness; Concept of sensation; Mythical attitude; Multi-edged matrix of sacral value; Epotic dimension; Emodic dimension.

ENBy applying the concept of sensation by J. Mureika and R. Ingarden’s insights about substantial features of values, one aims at revealing the composition of the value of sacredness. The discussed features of the mythical attitude are related with the experiences of sacredness, one emphasizes the relation of the archaic human with nature and the sacredness of the whole true-life environment. With reference to the studies by V. Vyčinas, mythical thinking and understanding is revealed. The conceptions of sacredness are analysed, one looks for the structures determining the identification of this value. The values of sacredness in the states of substantial dimension and their expression in the states of varied consciousness are emphasized. Five dimensions are distinguished in the multi-edged substantial matrix of the value of sacredness: epotic and emodic determined as potential, two intentional as individual and group sensations, and the plane of specific material forms. The conclusion is made that the sensation of the value of sacredness is inferred as a special, miraculous experience of the relation with gods in which one can find the being of the Great Absolute. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63359
Updated:
2018-12-17 14:14:24
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: