Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link : mokymo priemonė aukštosioms mokykloms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link: mokymo priemonė aukštosioms mokykloms
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2006.
Pages:
215 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Filosofija / Philosophy; Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMokymo priemonėje atskleisti šiuolaikinės ugdymo filosofijos pagrindai. Turinys sudarytas remiantis tradicine ugdymo filosofijos krypčių analizės logika. Pirmiausia apžvelgiama šiuolaikinės ugdymo filosofijos būklė ir kryptys, paskui nagrinėjami ugdymo tikslai (ugdytinio intelektinių bei dvasinių galių puoselėjimo paradigmos), metodai, ugdytojo vaidmens ir jo santykių su ugdytiniu kaita šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Pirmoje dalyje apžvelgiami šiuolaikinės ugdymo filosofijos ypatumai ir dabartinė jos būklė. Antra dalis skirta bendrai naujų šiuolaikinių krypčių aptarčiai. Trečioje dalyje svarstomos mąstymo, kaip pagrindinio filosofijos instrumento, ir jo lavinimo paradigmos. Šioje dalyje, be filosofinės literatūros, apžvelgiama ir psichologinė literatūra, svarstant, kokį mokinių mąstymą (kritišką, reflektyvų, aukšto lygio) norime ugdyti. Ketvirta dalis skirta moralės filosofijos ir asmens dorinimo problemoms, kurios glaudžiai susijusios su religiniu, dvasiniu ir charakterio ugdymu. Penktoje dalyje apžvelgiama, kokie mokymo metodai labiau tinka kurti ugdytojo santykį su ugdytiniu kaip Kitu ir ugdytinio santykį su tekstu. Paskutinė dalis skirta naujai mokytojo funkcijų sampratai, mokytojo paskirties ir misijos globalėjančio švietimo pasaulyje apmąstymams. Mokymo priemonėje apžvelgiamos pasaulio ir Europos ugdymo filosofijos tendencijos, kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikiama keletas faktų ar tendencija, būdinga Lietuvos švietimui. Taip siekta parodyti Lietuvos ugdymo filosofijos būklę pasaulio filosofijos kontekste.Reikšminiai žodžiai: Dorinis ugdymas; Filosofija ir ugdymas; Mokytojo kompetencijos; Moralinis ugdymas; Moralės filosofija; Mąstymo ugdymas; Refleksija; Ugdymo filosofija; Ugdymo metodai; Ugdymo standartai; Education of thinking; Methods of education; Moral education; Moral philosophy; Moral upbringing; Philosophy and education; Philosophy of education; Professionalism of teacher; Reason and Education; Reflection; Standards of education.

ENThe teaching aid reveals the basics of modern educational philosophy. The content was formed basing on the traditional logic of the analysis of directions of educational philosophy. The book overviews the situation and directions of modern educational philosophy, analyses the aims of education (the paradigms of development of the learner’s intellectual and psychic capacities), methods, the change of the role of an educator and his relationship with the learner in a modern education system. The first part gives an overview of the peculiarities of modern educational philosophy and its current state. The second part generally discusses new modern trends. The third part focuses on the paradigms of thinking as the main instrument of philosophy and its development. This part, in addition to philosophical literature, overviews psychological literature with respect to considerations what learners’ thinking (critical, reflective, high-level) we want to develop. The fourth part is oriented to the problems of moral philosophy and individual’s morality, which are closely related to religious and spiritual development as well as the development of a character. The fifth part analyses which teaching methods are more suitable for the creation of an educator’s relationship with the learner as another and the learner’s relationship with the text. The last part gives a new concept of the teacher’s functions, and considers the teacher’s purpose and mission in the globalising world of education. The teaching aid gives an overview of global and European educational philosophy tendencies; each chapter ends with several facts or a tendency typical to Lithuanian education. The book aims at showing the state of Lithuanian educational philosophy in the context of global philosophy.

ISBN:
9986165202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15336
Updated:
2016-09-27 16:35:51
Metrics:
Views: 565    Downloads: 2
Export: