Profesinio orientavimo ir konsultavimo psichologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio orientavimo ir konsultavimo psichologija
Publication Data:
Vilnius : Agora, 2009.
Pages:
318 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Žmogaus asmenybė ir jos struktūra: Kas yra žmogus; Sąmonė ir savimonė; Grupė ir asmuo; Individas ir individualybė; Subjektas ir asmenybė; Asmenybės struktūros problema; Bendroji asmenybės struktūra ir apibrėžimas; Asmenybės vertingumas — Asmenybės branda ir ugdymas: Bendrasis asmenybės brandos supratimas; Veiklos ir santykių elementai; Asmenybės auklėjimas grupėje; Asmenybės ugdymas profesinei veiklai — Bendrieji asmenybės pažinimo klausimai: Psichologinės diagnostikos sąvoka; Psichinės savybės ir jų pažinimo galimumas; Psichodiagnostinio tyrimo formos; Psichinės savybės matavimas; Psichologinės diagnozės vieta asmenybės pažinimo procese; Psichodiagnostikos raidos apžvalga — Psichodiagnostikos metodai: Psichodiagnostikos metodų klasifikacija; Išsisakymo metodai; Aprašai (inventarijai); Pokalbis (interviu); Liudijimo metodai; Stebėjimo metodai; Didaktiniai testai; Psichologiniai testai; Testų panaudojimas psichologinėje konsultacijoje ir atrankoje — Psichodiagnostinių metodikų rengimas ir jų kokybės įvertinimas: Metodikų projektavimas; Diagnostinės metodikos standartiškumas; Diagnostinės metodikos patikimumas (reliabilumas); Diagnostinės metodikos validumas; Statistiniai metodai validumui įvertinti; Diagnostinių metodikų kokybės vertinimo šalutiniai kriterijai — Profesija, jos rinkimasis ir motyvacija: Pašaukimas ir profesija; Profesijų klasifikacija ir charakteristika; Profesijos rinkimasis ir jo veiksniai; Motyvo ir motyvacijos sąvokos; Motyvų klasifikacija; Poreikiai ir su jais susiję motyvaciniai dariniai; Pažintinė profesijos rinkimosi ir veiklos motyvacija; Emocinė motyvacija; Rinkimosi prognozė ir valdymas —Pedagoginis ir profesinis orientavimas: Pedagoginio ir profesinio orientavimo sąvoka; Iš profesinio orientavimo istorijos; Biodrominis profesinio orientavimo pobūdis; Interdisciplininis, integralinis ir koordinacinis profesinio orientavimo pobūdis; Profesinio orientavimo sistema; Profesinis orientavimas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje; Profesinis orientavimas profesinio mokymo įstaigose; Profesinis orientavimas ir atranka įmonėje; Profesinio orientavimo centro darbas; Ūkio poreikių tenkinimas; Tarpininkavimas tarp mokinio, šeimos, mokyklos ir gamyklos (įstaigos); Grupinis ir individualus konsultavimas; Prognostinis orientavimas — Profesinio orientavimo konsultacija: Konsultacijos esmė; Konsultacijos būtinumas; Profesijos rinkimasis; Socialiniai santykiai; Visapusiško mokinių brendimo sunkumai mokykloje; Adaptacija; Konsultacijų rūšys ir tipai; Sėkmingo konsultavimo sąlygos; Konsultavimo eiga; Trys konsultavimo kryptys; Konsultacinio pokalbio metodika; Pokalbio pavyzdžiai; Konsultavimo organizavimas — Pabaiga — Priedai — Testas — Ar teisingai pasirinkote? — Literatūra.
Keywords:
LT
Profesinis orientavimas; Konsultavimo psichologija; Profesinis konsultavimas; Asmenybė; Asmenybės pažinimas; Psichodiagnostika; Profesinis pašaukimas.
EN
Professional counselling; Consulting psychology; Professional consulting; Personality; Psychological assessment; Vocation; Vocational guidance; Vocational consulting.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjami jaunimo ir suaugusiųjų profesinio orientavimo ir konsultavimo klausimai. Atskleidžiama asmenybės filosofijos ir psichologijos problematika, vaizduojama asmenybės struktūra ir jos elementai, nagrinėjama motyvacijos samprata, asmenybės kitimas veikloje ir kompleksinis ugdymas, su kuriuo yra susijęs ir profesinis orientavimas. Knygoje daug dėmesio skiriama psichodiagnostikai kaip profesinio orientavimo ir konsultavimo pamatui: apžvelgiami įvairūs psichodiagnostikos metodai, psichodiagnostinių metodikų konstravimas ir užduočių analizė, aptariami būdai, kaip patikrinti diagnostikos metodų patikimumą ir tinkamumą. Išsamiai dėstoma profesinio orientavimo ir konsultavimo teorija. Aptariama, kaip tam tikra psichosocialinė teorija ir technologija vadovauja asmenybei, kad ji galėtų optimaliai panaudoti savo individualybės jėgas profesiniam mokymuisi ir darbui. Pateikiama trumpa profesinio orientavimo istorijos apybraiža, aprašoma Lietuvoje funkcionuojanti profesinio orientavimo sistema, apibūdinamas jos tarpdisciplininis, integralinis ir koordinacinis pobūdis. Be to, knygoje smulkiau analizuojama pedagoginio, profesinio orientavimo struktūra ir metodika bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo įstaigose, gamyklose, profesinio orientavimo kabinetuose, nubrėžiamos gairės, kaip tobulinti prognostinį orientavimą. Pabaigoje nagrinėjami asmenybės konsultavimo klausimai: atkreipiamas dėmesys į pokalbį kaip pagrindinę vientisos pedagoginės, psichologinės, psichagoginės ir profesiologinės konsultacijos priemonę, nurodoma pokalbio metodika, užtikrinanti harmoningą bendrąjį ir profesinį asmenybės brendimą ir aktualų teisingą apsisprendimą kuriai nors profesijai.

ENThe book deals with youth and adult vocational guidance and counselling. Problems of personality philosophy and psychology are revealed; the personality structure and its elements are depicted; the conception of motivation, the transformation of the personality while performing certain activities and integrated education, which is also related to vocational guidance, are analysed. The book focuses a lot on psychodiagnostics as the basis for vocational guidance and counselling: different psychodiagnostic methods are overviewed; development of psychodiagnostic methodologies and task are analysed; ways to check reliability and suitability of diagnostic methods are discussed. The theory of vocational guidance and counselling is presented in detail. It is discussed how a certain psychosocial theory and technology guides the personality to make an optimum use of the powers of its individuality in vocational learning and work. A brief outline of the history vocational guidance is provided; the vocational guidance system in Lithuania, its inter-disciplinary, integral and coordinative nature are described. Besides, the book contains a more detailed analysis of the structure and methodology of educational vocational guidance in general education schools, vocational education institutions, plants, vocational guidance offices; guidelines on improvement of predictive guidance are provided. Finally, issues about personality counselling are analysed: an interview as the main instrument of integral educational, psychological, psychagogical and professiological counselling are pointed out; an interview methodology which ensures a harmonious general and professional maturation of the personality, as well a right and relevant decision to choose a certain profession is specified.

ISBN:
9789986633808
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19991
Updated:
2020-11-09 21:56:56
Metrics:
Views: 76
Export: