Verslo etika ir elgesio kodeksai: filosofinės ištakos, metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo etika ir elgesio kodeksai: filosofinės ištakos, metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai
Alternative Title:
Business ethics and codes of conduct: philosophical origins, methodological background and features of contemporary practice
Edition:
2-asis leidimas
Publication Data:
Vilnius : UAB "Ciklonas", 2003.
Pages:
478 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Pratarmė — 1 skyrius. Verslo etikos sociokultūrinis kontekstas: Etikos transformacijos problemo pereinant į rinkos sistemą; Moralės modernizacijos apraiškos; Verslas ir etinio tradicionalizmo recidyvai; Moralės stereotipų įveikos būtinybė ir verslo etinis pagrindimas; Per ekonomiką- į etiką; Demokratija - laisva rinka - etika; Šiuolaikinės verslo etikos parametrai; Etikos kodeksai ir dalykinė veikla; Etikos institucionalizacija ir Lietuvos aktualijos — 2 skyrius. Dalykinės etikos mokslinio pagrindimo paieškos: Dorovė kaip mokslo objektas; Teorinės polemikos metmenys; Antiscientistinės nuostatos; Moralės subjekto problema; Etikos struktūra. Sąvokos; Moralės lygmenys; Paradigmų metodo taikymas etikoje; Preskriptyvizmas ir deskriptyvizmas; Etikos kodeksų paradigminiai ypatumai; Privalomybės ir esamybės distinkcijos skirtumai individualioje ir dalykinėje etikoje; Dorovinės motyvacijos problema; Moralinio dualizmo pavojai — 3 skyrius. Etikos empiristinė paradigma. Dalykinės etikos ištakos: Etikos tipologija ir jos reikšmė verslo etikos sampratai; Verslo filosofijos ištakos; Natūralistinė tradicija. Racionalizmas; Empiristinės etikos specifika. Etikos kodeksų teorinio diskurso užuomazgos moralės filosofijos klasikoje; Metafizinės ir empiristinės (pozityvistinės) etikos, ankstyvojo utilitarizmo raida; Individualizmo, utilitarizmo ir liberalizmo sintezė; Liberalizmo etinis pagrindimas; Verslo etinio pagrindimo susiformavimas — 4 skyrius. Etika ir struktūrinis funkcionalizmas: Deskriptyvaus dalykinės etikos diskurso plėtotė sociologijoje; Struktūrinis funkcionalizmas - metodologinis organizacijų etikos pagrindas; Teorijų prieštaringumas ar suderinamumas; Tarpdisciplininis šiuolaikinės etikos pobūdis; Visuomenės poreikiai, funkcijos, aktoriai ir asmenybė. Pozityvios susvetimėjimo prasmės; Etikos objektyvavimas ir moralės subjektinimas.Moralės kriterijų pokyčiai; Etikos kodeksai kaip objektyvių poreikių išraiška; Institucinis liberalizmas. Savireguliacijos principas; Etikos modelių vaidmuo kuriant konstruktyvią socialinę dalykinę terpę; Postsovietinė erdvė ir dalykinės etikos korekcijos — 5 skyrius. Elgesio technologija ir dalykinė etika: Metodologijos reikšmė dorovės analizėje; Moralės demistifikacija; Dorovės modeliavimas. Teoriniai modeliai ir praktika; Etikos kodeksai ir determinizmo problema; Funkcionalumas ir priežastingumo dėsnis; Elgesio technologija. Dirbtinė moralė; Aksiologinis instrumentalizmas. Vertybių vadyba; Etinių sprendinių metodika Konsekvencializmas ir tvarka. Tvarka ir laisvė; Sąmoningas dorovės evoliucijos kūrimas; Atsakomybė - esminė dalykinės etikos kategorija. Atsakomybės transformacijos. Visuomeninė orientacija; „Švilpuko pūtimas“: naujos senų dorovės reiškinių interpretacijos. Pasitikėjimo dorybė. Visapusiškai kokybiško gyvenimo konstravimas — 6 skyrius. Šiuolaikinės praktikos bruožai: Kodeksų vaidmuo etikos institucionalizavime; Polemika kodeksų klausimu; Etikos kodeksų evoliucija; Kodeksų įvairovė ir paskirtis; Kodeksų funkcionalumo ir disfunkcijų apraiškos; Teisės ir etikos koreliavimo problemos; Etikos kodeksai ir profesijos; Profesijų savireguliacija; Profesionalizmas ir doroviniai kriterijai; Profesionalai - verslo dalyviai; Verslo ir profesinės etikos sąsajos; Elgesio kodeksas - vadovo darbo įrankis; Organizacinė etika; „Stakeholderių“ teorija- etikos suklestėjimas versle; Organizacijos kultūra ir elgesio kodeksai; Kodeksų struktūra. Klaidos. Elgesio kodeksų veiksmingumo prielaidos. Verslo intemacionalizavimas-etikos globalizacija; Perspektyvos. Valdoma (reguliuojama) etika — Pabaigos žodis — Schemos — Priedas: etikos kodeksų pavuzdžiai — Žodynėlis — Bibliografija — Indeksų rodyklė — Santrumpa.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisininkai / Legal profession; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTMonografija - tai originali verslo (dalykinės) etikos studija, kurioje analizuojama, kaip pasitelkus mokslinę metodologiją praktikoje galima konstruoti, modeliuoti, organizuoti etišką bei efektyvią veiklą, supažindinama su sampratomis apie verslo etiką kaip vadybos discipliną ir elgesio kodeksus kaip organizacijų kultūros formavimo, bet kurios dalykinės veiklos tobulinimo priemones. Monografijoje pateikiama netradicinės etikos versija, susiejanti filosofinius dorovės apmąstymus ir praktinės veiklos dėsningumus, teikianti viltį, jog savireguliacijos principų įgyvendinimo dėka įmanoma sujungti civilizacijos pasiekimus ir amžinas humanistines vertybes. Knyga skirta verslo (dalykinės, profesinės) etikos besimokantiems studentams, dėstytojams, organizacijų vadybininkams, įvairių institucijų etikos komisijų nariams, dorovės problemas gvildenantiems žurnalistams, visiems, besidomintiems šiuolaikinės etikos analitika bei praktinėmis dorovės dilemomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elgesio kodeksas; Elgesys; Etikos kodeksas; Filosofija; Filosofinė paradigma; Paradigma; Vadyba; Verslas; Verslo etika; Behavior; Business; Business ethics; Code of Conduct; Code of Ethics; Management; Paradigm; Philosophical paradigm; Philosophy.

ENThis is an original study of business/applied ethics, which reflects scientific investigations into morality, introduces the notions of "effective performance", creation of "good life" norms - ethical constructing, modelling, organizing - and practical issues related to them. Here business ethics is presented as a discipline of management, and codes of conduct as a means to improve any business activity, instruments to form organization culture. This is a version of interdisciplinary non-doctrinal ethics which is not known in Lithuanian public discourse yet, and which has crystallized only in recent decades with a focus on the practice of social professional activity of organizations. Today it gives hope to harmonize civilization achievements and eternal humanistic values. The study reflects attempts to link philosophical reflections on morality with regularities of practical activities, ethics with behaviour technologies, gives methodological reasoning of business ethics, analyses the development of empirical ethics, paradigm of descriptive discourse ethics, models of post-modern constructive ethical decision-making and methods of their application as well as possibilities of their realization in different spheres of Lithuanian business life. The book discusses how to develop consensualcommunicative virtues by using ethics codes as instruments of strategic management at micro and macro (state politics) level and in this way optimise and humanize various spheres of business/social activities.The book acquaint with the contemporary process of ethics institutionalisation, specific of applied ethics, multidisciplinary approach to morality, formation of managed ethics, processes of morality subjectivization (stimulation of reflective morality) and ethics objectivization. The work explains mechanisms of ethical self-regulation, encourages everyone to reflect deeper upon moral issues in different fields of practice, critically view into oneself and one’s organization and become an independent moral subject - an autonomous, thinking, deciding by oneself and responsibly acting personality (an organization - "good corporate citizen"). The book is designated to students studying business (professional/applied) ethics, teachers, organization managers, ethics committees’ members of various institutions, journalists tackling morality issues, to all interested in the analytics of contemporary ethics and moral dilemmas in practice. [From the publication]

ISBN:
9955497378
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85143
Updated:
2020-10-21 22:06:30
Metrics:
Views: 231
Export: